Individuelle vederlag

Vederlag som utbetales direkte fra Kopinor til den enkelte rettighetshaver, kommer fra ulike kilder. Nedenfor følger en oversikt over disse.

Eksamensvederlag

Kopinor har inngått avtale med Utdanningsdirektoratet om vederlag for bruk av utgitte verk ved eksamen. Bruk til offentlig eksamen bygger på en tvangslisensbestemmelse i åndsverklovens § 45.

Eksamensavtalen gjelder offentlige eksamener og nasjonale prøver som administrereres av Utdanningsdirektoratet og avholdes i grunnskolen, videregående skole og voksenopplæring.

Vederlaget regnes ut på grunnlag av opplagstallet.

Lydbokvederlag

Staten og rettighetshaverorganisasjonene har inngått avtale om vederlag for fremstilling av lydbøker til bruk for funksjonshemmede. Bruken bygger på en tvangslisensbestemmelse i åndsverklovens § 56.

Produsentene av lydbøker for funksjonshemmede er godkjent av Kulturdepartementet. Dette er: Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB), Statped og Kristent arbeid blant blinde og svaksynte (KABB).

Vederlag fra Nasjonalbiblioteket

Bokhylla-avtalen mellom Kopinor og Nasjonalbiblioteket (NB) åpner for at bøker utgitt til og med 2000 kan legges ut på NBs nettbibliotek. Ved en tilleggsavtale er også enkelte allmennkulturelle tidsskrifter omfattet. Det er ikke tilrettelagt for nedlasting eller utskrift før den opphavsrettslige vernetiden har utløpt. Avtalen gir videre den enkelte rettighetshaver rett til å trekke enkeltutgivelser fra avtalen.

Vederlaget er beregnet per side og betales individuelt til forfattere som har krav på 800 kr eller mer per år. Øvrige vederlag til opphavere fordeles normalt kollektivt. Til forlag utbetales vederlag individuelt i den grad det er praktisk mulig.

Vederlag fra Bolk og Skaff

Vederlag for bruk av verk i Bolk (kompendier og digitalt pensum ved universiteter og høgskoler) fordeles som hovedregel individuelt.

Dersom det er behov for å kopiere utover begrensningsreglene i kopieringsavtalen, kan Kopinor gi tillatelse til dette i medhold av individuelle fullmakter fra rettighetshavere, og det utbetales individuelt vederlag. Det samme gjelder bruk av verk i Skaff (behovsopptrykk av tidligere utgitte bøker).

Vederlag fra utlandet

Kopinor utbetaler vederlag til norske rettighetshavere for kopiering og bibliotekutlån i utlandet. Dette bygger på våre gjensidighetsavtaler med utenlandske forvaltningsorganisasjoner.

Når det følger tilstrekkelig dokumentasjon med vederlaget, fordeles det individuelt. I øvrige tilfeller fordeles vederlaget kollektivt til medlemsorganisasjonene.

Merverdiavgift

Vi gjør oppmerksom på at det kan ha skatte- og avgiftsmessige konsekvenser hvis opphaver velger å få vederlaget utbetalt til et selskap.

Ikke fordelbart vederlag

I en del tilfeller lar ikke vederlaget seg fordele på vanlig måte.

Dekning av administrasjonskostnader

Kopinors kostnader dekkes inn gjennom fordelingen.

    Ønsker du mer informasjon?

  • Individuelle vederlag Alle henvendelser
    E-post: if@kopinor.no Telefon: 23 10 74 41