Vederlag

Kopinor inngår avtaler på vegne av norske og utenlandske rettighetshavere. Etter at driftskostnadene er dekket, overføres alt vederlag til rettighetshaverne.

Vederlaget utbetales kollektivt eller individuelt.

Kollektivt vederlag

Opphavsretten er i utgangspunktet en individuell rettighet. Kopinors kopieringsavtaler gir imidlertid en forhåndstillatelse til kopiering av alt utgitt beskyttet materiale, norsk og utenlandsk. Det er ikke praktisk mulig eller økonomisk regningssvarende å be brukerne om å registrere hvem som er rettighetshavere hver gang det kopieres eller på annen måte kartlegge kopieringen så detaljert at vederlaget kan utbetales individuelt til den enkelte opphaver og utgiver.

I stedet kartlegges kopieringen ved hjelp av statistiske undersøkelser slik at det kan fastslås hvilke innholdskategorier og opphavsland det kopierte materialet hører inn under. Ut fra dette fordeles vederlaget kollektivt til representative organisasjoner i inn- og utland. Vederlaget utbetales fra organisasjonene til den enkelte rettighetshaver i form av direkte utbetalinger (blant annet i form av stipender) eller ulike fellestiltak.

Ved utbetalinger og annen bruk av vederlagsmidler skal medlemmer og ikke-medlemmer behandles likt. Dette er en følge av at kopieringsavtalene er inngått i medhold av avtalelisensbestemmelsene i åndsverkloven

Ikke-medlemmer kan også kreve at vederlag utbetales direkte fra Kopinor. Et slikt krav fremsettes innen tre år etter utløpet av det år bruken fant sted. Rettighetshaveren må sannsynliggjøre at vedkommendes verk er brukt i medhold av en av Kopinors avtaler.

Les mer om kollektive vederlag   

Individuelt vederlag

Vederlag som er innkrevd i medhold av avtaler eller ordninger der det er praktisk mulig å identifisere rettighetshaveren, blir utbetalt individuelt. For noen avtaleområder er det en kombinasjon av kollektive og individuelle utbetalinger.

Les mer om individuelle vederlag

Administrasjonskostnader

Kopinors kostnader dekkes inn gjennom fordelingen.

Les mer om dekning av administrasjonskostnader