Fordeling og utbetaling av vederlag

Kopinor inngår avtaler på vegne av norske og utenlandske rettighetshavere. Etter at driftskostnadene er dekket, overføres alt vederlag til rettighetshaverne.

Vederlaget fordeles og utbetales etter retningslinjer fastsatt av Kopinors representantskap. Det skilles mellom tre typer vederlag:

1. Vederlag til norske rettighetshavere, individuelle data
Når rettighetshaver er identifisert, utbetales vederlaget direkte fra Kopinor. For tiden omfatter dette vederlag fra eksamens- og lydbokavtalene, vederlag fra Bolk og Skaff, fra Nasjonalbiblioteket og noe av vederlaget fra utlandet.

2. Vederlag til kategorier av norske rettighetshavere
Når rettighetshavere ikke er identifisert, overføres vederlaget til medlemsorganisasjonene i samsvar med inngåtte fordelingsavtaler. 

3. Vederlag til utenlandske og samiske rettighetshavere
Midler krevd inn for utenlandske rettighetshavere overføres til utenlandske organisasjoner i henhold til representasjonsavtaler. Midler som er krevd inn for samiske rettighetshavere, overføres til organisasjonen Sàmikopiija i henhold til egen avtale.

Administrasjonskostnader

Kopinors kostnader dekkes inn gjennom fordelingen.

Ikke fordelbart vederlag

I en del tilfeller lar ikke vederlaget seg fordele på vanlig måte.

    Retningslinjer

  • Retningslinjer for forvaltning og fordeling av vederlag (vedtatt av representantskapet november 2022) Last ned