Dekning av administrasjonskostnader

Kopinor er etter sin formålsparagraf «en forening uten selvstendig økonomisk formål.» Alt vederlag som hentes inn, betales ut igjen til rettighetshaverne etter at Kopinors driftskostnader er dekket inn. Denne inndekningen gjøres gjennom den kollektive og individuelle fordelingen.

Kollektiv fordeling

Det meste av vederlaget fra Kopinor fordeles kollektivt. Før hver utbetaling trekkes det fra en andel til drift. Denne andelen er satt ut fra forventede kostnader slik de framgår av budsjettet. Etter årsoppgjøret skjer en endelig avregning ved årets første kvartalsutbetaling.

Les mer om kollektivt vederlag

Individuell fordeling

Vederlag som utbetales direkte fra Kopinor til den enkelte rettighetshaver, kommer fra ulike kilder, og disse har ulike former for avsetninger til Kopinors drift.

 • Eksamensvederlag
  For hvert verk som brukes, betaler Utdanningsdirektoratet et avtalefestet transaksjonsgebyr (indeksregulert, 426 kr for prøver avholdt i 2021).
 • Lydbokvederlag
  Ved avsetning til individuelle rettighetshavere trekkes det et gebyr ved utbetaling på 15% av brutto vederlag for dekning av administrasjonskostnader.
 • Vederlag fra Nasjonalbiblioteket (Bokhylla)
  Vederlaget som fordeles fra Nasjonalbiblioteket er opptjent året før utbetalingsåret. Før utbetaling trekkes det fra en andel til drift, som er beregnet ut fra Kopinors driftskostnader i opptjeningsåret.
 • Vederlag fra Bolk og Skaff
  – For Bolk-vederlag fra bruk som ligger innenfor kopieringsavtalens begrensningsregler (15 %) blir det trukket en andel basert på Kopinors beregnede driftskostnader i utbetalingsåret.
  – For annet vederlag fra Bolk (utover kopieringsavtalens begrensningsregler) og vederlag fra Skaff trekkes det ikke noen andel for administrasjonskostnader. Overskuddet fra disse klareringstjenestene går inn i Kopinors regnskap og er på denne måten med på å redusere administrasjonskostnadene innenfor de øvrige områdene.
 • Vederlag fra utlandet
  Det trekkes ikke noen andel for administrasjonskostnader fra utenlandsvederlag som fordeles individuelt.

Les mer om individuelt vederlag

Budsjett og rapportering

Nivået på driftskostnadene fastsettes av representantskapet ved den årlige budsjettbehandlingen. Endelig regnskap rapporteres i årsmeldingen, og her angis også driftskostnadene som en prosentandel av de samlede inntektene. Dette er kostnadsandelen for de siste fem årene:

År Kostnadsandel
2020 11,6 %
2019 12,8 %
2018 11,9 %
2017 12,0 %
2016 9,6 %