Nasjonalbiblioteket

Gjennom Bokhylla-avtalen mellom Nasjonalbiblioteket og Kopinor kan ca. 400 000 bøker utgitt til og med 2005 gjøres tilgjengelig på internett.

Ved en tilleggsavtale omfatter ordningen også en rekke allmennkulturelle tidsskrifter.

Bøkene og tidsskriftene er gratis tilgjengelig i Nasjonalbibliotekets nettbibliotek for alle med norsk IP-adresse. Videre kan Nasjonalbiblioteket etter konkret forespørsel gi andre brukere tilgang for særskilte formål, i hovedsak forsknings- og utdanningsformål, etter nærmere definerte kriterier.

I henhold til avtalene er det ikke tilrettelagt for nedlasting eller utskrift før den opphavsrettslige vernetiden har utløpt, det vil si 70 år etter opphaverens dødsår. Den enkelte rettighetshaver har rett til å trekke enkeltutgaver fra avtalen.

Den første Bokhylla-avtalen kom ble inngått i 2009 og omfattet da ca. 50 000 bøker fra 1690-, 1790-, 1890- og 1990-årene. En ny, permanent avtale 2012 omfattet bøker utgitt til og med 2000, mens nåværende avtale gjelder fra 2024 og omfatter bøker utgitt til og med 2005. Fra 2018 er også allmennkulturelle tidsskrifter omfattet gjennom en tilleggsavtale.

Les avtalene her:

I forbindelse med at Bokhylla-avtalen ble utvidet med virkning fra 2024, ble det utarbeidet et informasjonsskriv til rettighetshaverne:

Reservasjonsrett

Kopinors avtaler inngås i medhold av bestemmelsene om avtalelisens, og vilkårene gjelder derfor også ikke-organiserte rettighetshavere. Avtalene om tilgjengeliggjøring på internett inneholder imidlertid en rett til å trekke enkeltverk fra avtalene. 

Opphavere eller utgivere som vil trekke verk, kan henvende seg til Kopinor (se kontaktinformasjon nedenfor).

Digital kopiering og formidling i bibliotek

Nasjonalbiblioteket og Kopinor har inngått en avtale som gir offentlige bibliotek anledning til – for enkeltpersoners forskningsformål eller private studieformål – å formidle digitale kopier av enkeltartikler eller korte avsnitt av verk. Utgangspunktet skal være en konkret bestilling.

Avtalen gjelder ikke dagspresse, notepublikasjoner eller materiale som er utgitt og anskaffet i digital form.

Les veiledning og avtaletekst:

    Ønsker du mer informasjon?

  • Julie Eng Grønlie Seniorkonsulent, avtaler og forhandlinger
    E-post: jeg@kopinor.no Telefon: 23 10 74 49