Avtale om digital kopiering og formidling i bibliotek

Avtaleteksten henviser til den tidligere åndsverkloven.
Les mer her.

mellom

Nasjonalbiblioteket

på den ene siden, og

Kopinor

på vegne av

medlemmene i Den norske Forfatterforening, Den norske Forleggerforening, Fagpressen, Forbundet Frie Fotografer, GRAFILL - Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon, Mediebedriftenes Landsforening, Musikkforleggerne, NOPA Norsk forening for komponister og tekstforfattere, Norges Fotografforbund, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Norsk Journalistlag, Norsk Komponistforening, Norsk kritikerlag, Norsk Oversetterforening, Norsk Redaktørforening, Norsk Revyforfatterforening, Norsk Tidsskriftforening, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Norske Billedkunstnere, Norske Dramatikeres Forbund, Norske Kunsthåndverkere, Ny Musikks Komponistgruppe samt utenlandske rettighetshaver­organisasjoner

på den andre siden.

§ 1
På de vilkår som fremgår av denne avtalen får Nasjonalbiblioteket og andre norske offentlige bibliotek som nevnt i forskrift (FOR 2001-12-21 nr. 1563) til lov av 12. mai 1961 nr. 2 (åndsverkloven) - heretter kalt bibliotekene - rett til eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring i form av digital kopiering og formidling til enkeltpersoner utenfor egen administrativ enhet, av beskyttet, utgitt materiale fra norske og utenlandske trykte publikasjoner hvis rettighetshavere Kopinor representerer, jf. åndsverkloven og markedsføringsloven (lov av 9. januar 2009 nr. 2).
Bestemmelsen etter første ledd medfører, i medhold av § 16a, jf. § 36 (avtalelisens) i åndsverkloven, også tillatelse til digital kopiering og formidling av materiale skapt og utgitt av rettighetshavere som Kopinor ikke representerer.

§ 2
Avtalen vedrører ikke kopiering som er hjemlet i lov og kopiering som skjer etter avtale direkte med opphavsmann og utgiver eller representant for disse. Eventuelle lisensavtaler og kjøpsbetingelser bibliotekene er bundet av, går foran denne avtalen.

§ 3
Bibliotekene gis etter denne avtalen rett til digital kopiering og formidling til enkeltpersoner utenfor egen adminstrativ enhet av

  • kopier av enkelte artikler fra trykte tidsskrifter og andre trykte periodiske publikasjoner
  • kopier av enkelte artikler fra samleverk utgitt i trykt form
  • korte utdrag fra annet materiale utgitt i trykt form

for bestillerens forskningsformål eller private studieformål, jf. forskrift til åndsverkloven § 1-9 annet ledd.

§ 4
Materiale som er utgitt og anskaffet i digital form omfattes ikke av avtalen. Tillatelsen omfatter videre ikke kopiering fra dagspresse eller notepublikasjoner.

§ 5
Utgangspunktet for formidlingen skal være en konkret bestilling fra en enkeltperson for formål som angitt i avtalens § 3. Det bestilte materialet stilles til disposisjon bare for denne bestilleren, eventuelt via et bestillerbibliotek som selv er omfattet av avtalen, jf. avtalens § 1.

§ 6
Opphavsmannen skal navngis og verkets tittel og kilde angis slik som god skikk tilsier, jf. åndsverkloven § 3, § 43a tredje ledd og § 11.

§ 7
Det betales et vederlag på kr 25 per artikkel eller utdrag (i 2015).

Vederlaget per artikkel indeksreguleres, første gang per 31. desember 2015 med virkning for 2016-vederlaget, deretter årlig per 31. desember i henhold til endringer i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks eller annen konsumprisindeks som måtte erstatte denne. Justeringen foretas på grunnlag av endring i konsumprisindeksen fra 15. oktober forrige år til 15. oktober inneværende år og tilsvarende for de kommende år. Vederlaget avrundes til nærmeste øre.

§ 8
Nasjonalbiblioteket skal årlig innen 1.3. rapportere til Kopinor det samlede antall artikler bibliotekene har kopiert og formidlet til enkeltpersoner utenfor egen administrativ enhet foregående år, i henhold til tilgjengelig bibliotekstatistikk. Kopinor sender faktura til Nasjonalbiblioteket med 30 dagers betalingsfrist.

§ 9
Dersom en part vesentlig misligholder denne avtalen og forholdet ikke rettes innen 90 dager etter at skriftlig varsel er mottatt ved rekommandert brev fra Kopinor eller Nasjonalbiblioteket, kan den annen part heve avtalen med umiddelbar virkning. Heving skal erklæres skriftlig med angivelse av hevingsgrunn. Erstatning for mislighold kan kreves uavhengig av om avtalen heves.

§ 10
Kopinor er forpliktet til å dekke eventuelle krav om vederlag eller erstatning som bibliotekene måtte motta fra norske og utenlandske rettighetshavere, for så vidt kravene gjelder kopiering som er betalt for og utført i overensstemmelse med denne avtalens bestemmelser. Bibliotekene er ikke forpliktet til å dekke slike krav, og Kopinor skal holde bibliotekene skadesløs for krav og kostnader som bibliotekene måtte bli påført i forbindelse med et slikt krav. Hvis krav mottas, skal bibliotekene avvise kravet og henvise det til Kopinor. Krav skal ikke innfris uten etter samråd med Kopinor. Ved tvist om kravet har Kopinor rett til å intervenere.

§ 11
Bibliotekene aksepterer at Kopinor på vegne av de rettighetshavere Kopinor representerer kan kreve erstatning og reise søksmål i anledning kopiering av beskyttet materiale som ikke er hjemlet i lov eller avtale. Rettighetshaverne har imidlertid ikke fraskrevet seg adgangen til selv å kreve erstatning og reise søksmål mot bibliotekene i anledning av kopiering av beskyttet materiale som ikke er tillatt etter denne avtalen. Har bibliotekene innfridd Kopinors krav, plikter Kopinor å innfri rettighetshavernes krav for samme utnyttelse.

§ 12
Bibliotekene og Kopinor har rett til å offentliggjøre denne avtalen.

§ 13
På forespørsel skal bibliotekene gi Kopinor innsyn i rutinene og hvordan bestemmelsene i denne avtalen praktiseres.

§ 14
Dersom forhandlinger om inngåelse, forlengelse eller reforhandling av avtale ikke fører til enighet, kan Nasjonalbiblioteket og Kopinor hver kreve mekling etter åndsverkloven § 38.

§ 15
Tvist mellom Kopinor og Nasjonalbiblioteket om avtalens forståelse eller beståen, om brudd på avtalen eller om krav som på annen måte grunner seg på avtalen, skal først søkes løst ved forhandlinger.

Dersom det ikke oppnås enighet gjennom forhandlingene, kan hver av partene inngi søksmål ved norsk domstol.

§ 16
Avtalen gjelder fra 1.1.2015–31.12.2016. Hvis ikke avtalen sies opp innen tre måneder før avtaleperiodens utløp, forlenges avtalen deretter for ett år av gangen, med samme oppsigelsesfrist.

Denne avtalen er opprettet i 2 - to - eksemplarer, hvorav hver av partene beholder ett.

 

Oslo, den 16.9.2015

Aslak Sira Myhre (sign.)
Nasjonalbiblioteket

Hans-Petter Fuglerud (sign.)
Kopinor