Tilleggsavtale til Bokhylla-avtalen (tidsskrifter)

Tilleggsavtale til
Avtale om digital formidling av bøker (Bokhylla) mellom Nasjonalbiblioteket og Kopinor

Nasjonalbiblioteket og Kopinor inngikk 28.8.2012 avtale om digital formidling av trykte bøker utgitt i Norge til og med år 2000, herunder oversatt litteratur (Bokhylla-avtalen). Nasjonalbiblioteket og Kopinor har kommet til enighet om denne tilleggsavtalen for digital formidling av tidsskrifter. Bokhylla-avtalens bestemmelser skal gjelde for tidsskrifter med mindre annet fremkommer av tilleggsavtalen.

§ 1 Tilleggsavtalens område
Tilleggsavtalen gjelder digital formidling av tidsskrifter utgitt i Norge til og med år 2000, i hovedsak forlagsutgitte. Avtalen omfatter allmennkulturelle tidsskrifter som ønsker å nå et allment publikum med informasjon om og refleksjon over kultur- og samfunnsspørsmål, og tidsskrifter som ligner disse i form og innhold. Nasjonalbiblioteket vil løpende velge ut hvilke tidsskrifter som skal formidles digitalt og samtidig holde Kopinor orientert om utvalget.

§ 2 Reservasjonsrett
Kopinor kan trekke enkeltnummer av et tidsskrift etter anmodning fra en berørt rettighetshaver, se forøvrig Bokhylla-avtalen § 7.

§ 3 Rutiner
Nærmere rutiner m.m. fastsatt i protokoll mellom partene av 28.8.2012 legges til grunn så langt de passer for tidsskrifter. Om nødvendig avtales særskilte rutiner.

§ 4 Varighet
Tilleggsavtalen gjelder fra 1.1.2018 og kan første gang sies opp med virkning fra 1. januar 2021, deretter årlig. Oppsigelse meddeles den annen part skriftlig med minst 6 – seks – måneders varsel (innen utløpet av 30. juni). Tilleggsavtalen opphører dersom Bokhylla-avtalen endres eller opphører, jf. Bokhylla-avtalen § 21, med mindre partene blir enige om annet.

Tilleggsavtalen er opprettet i 2 – to – eksemplarer, hvorav hver av partene beholder ett.

Oslo, 13. april 2018

For Nasjonalbiblioteket

Aslak Sira Myhre (sign.)
Direktør

For Kopinor

Yngve Slettholm (sign.)
Administrerende direktør