Tilleggsavtale til Bokhylla-avtalen (tidsskrifter)

Tilleggsavtale til
Avtale om digital formidling av bøker (Bokhylla-avtalen) mellom Nasjonalbiblioteket og Kopinor

Nasjonalbiblioteket og Kopinor inngikk 13.10.2023 avtale om digital formidling av trykte bøker utgitt i Norge til og med år 2005, herunder oversatt litteratur (Bokhylla-avtalen). Nasjonalbiblioteket og Kopinor har kommet til enighet om denne tilleggsavtalen for digital formidling av tidsskrifter. Bokhylla-avtalens bestemmelser skal gjelde for tidsskrifter med mindre annet fremkommer av tilleggsavtalen.

§ 1 Tilleggsavtalens område
Tilleggsavtalen gjelder digital formidling av tidsskrifter utgitt i Norge til og med år 2005, i hovedsak forlagsutgitte. Avtalen omfatter allmennkulturelle tidsskrifter som ønsker å nå et allment publikum med informasjon om og refleksjon over kultur- og samfunnsspørsmål, og tidsskrifter som ligner disse i form og innhold. Nasjonalbiblioteket vil løpende velge ut hvilke tidsskrifter som skal formidles digitalt og samtidig holde Kopinor orientert om utvalget.

§ 2 Reservasjonsrett
Kopinor kan trekke enkeltnummer av et tidsskrift etter anmodning fra en berørt rettighetshaver, se forøvrig Bokhylla-avtalen § 7.

§ 3 Rutiner
Nærmere rutiner om rapportering m.m. fastsatt i protokoll mellom partene av 13.10.2023 legges til grunn så langt de passer for tidsskrifter. Om nødvendig avtales særskilte rutiner.

§ 4 Vederlag
Det betales et årlig vederlag per side som er tilgjengeliggjort. Vederlaget per side utgjør 0,50 kr (i 2024).

Vederlaget per side indeksreguleres årlig per 31. desember i henhold til endringer i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks eller annen konsumprisindeks som måtte erstatte denne. Justeringen foretas på grunnlag av endring i konsumprisindeksen fra 15. oktober forrige år til 15. oktober inneværende år og tilsvarende for de kommende år.

Nasjonalbiblioteket faktureres kvartalsvis for det antall sider som til enhver tid er tilgjengeliggjort. Partene avtaler nærmere prosedyre for rapportering og fakturering av vederlagspliktige sider.

§ 5 Varighet
Tilleggsavtalen gjelder for kalenderåret 2024. Avtalen løper videre for ett år av gangen, med mindre en av partene sier opp avtalen skriftlig innen 3 - tre - måneder før kalenderårets slutt (innen utløpet av 30. september). Avtalen erstatter tidligere tilleggsavtale av 13. april 2018. Tilleggsavtalen opphører dersom Bokhylla-avtalen endres eller opphører, jf. Bokhylla-avtalen § 22, med mindre partene blir enige om annet.

Avtalen er signert digitalt.

 

For Nasjonalbiblioteket

Aslak Sira Myhre
Direktør

For Kopinor

Hege Munch Gundersen
Administrerende direktør