Ikke fordelbart vederlag

I en del tilfeller lar ikke vederlaget seg fordele på vanlig måte. Slik behandler vi dette vederlaget.

Individuelle vederlag

Beløpsgrense
Hvis en rettighetshaver har et akkumulert tilgodehavende på under 250 kr, blir det ikke søkt etter kontaktinformasjon, og beløpet blir etter tre år overført til den kollektive fordelingen.

For vederlag fra Nasjonalbiblioteket (Bokhylla-avtalen) er det ikke angitt noen bestemt beløpsgrense. Vederlaget utbetales individuelt til forfattere og forlag i den grad det er praktisk mulig og administrativt hensiktsmessig.

Foreldet vederlag
Rettighetshavere med tilgodehavende på 250 kr eller mer blir rutinemessig forsøkt kontaktet årlig. Er det ikke mulig å skaffe til veie adresse- eller annen utbetalingsinformasjon, blir vederlaget etter tre år ansett som foreldet.

Foreldet vederlag blir fordelt kollektivt i henhold til medlemsorganisasjonenes andel av den totale fordelingen foregående år. I de tilfellene der vederlaget bare tilfaller enten opphavere eller utgivere, brukes fordelingsstatistikken for henholdsvis opphaver- eller utgiverorganisasjonene.

Kollektive vederlag

Vederlag til utlandet
Vederlag til rettighetshavere i land som Kopinor ikke har noen gjensidighetsavtale med, blir avsatt på egen konto i tre år. Etter tre år blir vederlaget overført til Kopinors utviklingsfond (2/3) og til innenlands fordeling (1/3).

Når det kopierte verkets opprinnelsesland ikke kan identifiseres, overføres alt vederlag til Kopinors utviklingsfond.

Utgivervederlag, digital kopiering
Deler av den digitale kopieringen er hentet fra utgivergrupper som ikke er representert gjennom Kopinors medlemsorganisasjoner. Noe av utgiverandelen blir derfor overført til Kopinors formidlingsfond.