Kopinor-vederlag og merverdiavgift

For vederlag til Kopinor innkreves det ikke merverdiavgift. Kopinor har rolle som mellommann og innkrever vederlag i opphavers navn og for opphavers regning.

Finansdepartementet ga i 2008 en vurdering av Kopinors status og konkluderte bl.a. med at virksomheten faller innenfor unntaket i merverdiavgiftslovens § 3–7, 4. ledd:

Opphaverens omsetning av egne kunstverk og opphavsrett til egne litterære og kunstneriske verk er unntatt fra loven. Det samme gjelder slik omsetning ved mellommann i opphaverens navn.

Departementet kom videre til at Kopinor ikke anses å drive næringsvirksomhet i merverdiavgiftslovens forstand, og tjenestene Kopinor yter medlemmene er derfor heller ikke avgiftspliktige. Skattedirektoratet har senest i desember 2021 bekreftet at disse vurderingene fremdeles gjelder, så lenge det ikke er skjedd endringer i de faktiske forholdene.

Vederlag til rettighetshavere

Vederlag som utbetales direkte fra Kopinor, er på samme måte fritatt for merverdiavgift. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at det kan få skatte- og avgiftsmessige konsekvenser hvis opphavervederlag utbetales til et selskap (eget AS) i stedet for til person eller enkeltpersonforetak.

Endringer i regelverket

Skattedirektoratet arbeider med regelverket knyttet til mva-unntaket i merverdiavgiftsloven med sikte på en lovendring. Kopinor følger dette arbeidet, og eventuelle fremtidige endringer som påvirker innkreving eller utbetaling av vederlag, vil bli kunngjort på våre nettsider.

    Dokumenter

  • Finansdepartementets brev av 8. februar 2008 Last ned
  • Skattedirektoratets brev av 7. desember 2021 Last ned