Eksamensvederlag

Kopinor har inngått avtale med Utdanningsdirektoratet om vederlag for bruk av utgitte verk ved eksamen.

Bruk til offentlig eksamen bygger på en tvangslisensbestemmelse i åndsverklovens § 45.

Eksamensavtalen gjelder offentlige eksamener og nasjonale prøver som administrereres av Utdanningsdirektoratet og avholdes i grunnskolen, videregående skole og voksenopplæring.

Vederlagssatser

Vederlag i kroner, prøver avholdt i 2020 og 2021:

Opplag 2020 2021
1 – 100 625 628
101 – 250 1172 1178
251 – 500 1941 1950
501 – 750 2192 2202
751 – 1000 2504 2515
1001 – 1250 3131 3146
1251 – 1500 3733 3750
1501 – 1750 4370 4390
1751 – 2000 4976 4998
2001 – 3000 5707 5732
3001 – 4000 7507 7541
4001 – 5000 8654 8693
5001 – 7000 10 064 10 110
7001 – 9000 11 302 11 354
9001 – 11 000 12 361 12 416
11 001 – 13 000 13 421 13 481
13 001 – 15 000 14 482 14 547
15 001 – 17 500 15 806 15 877
17 501 – 20 000 16 781 16 857
20 001 – 25 000 18 366 18 449
25 001 – 30 000 19 620 19 708
Over 30 000 (per eks.) 0,667 0,670
Transaksjonsgebyr per verk 424 426

Eksamensavtalen

Avtalen mellom Kopinor og Utdanningsdirektoratet ble inngått 2008 og avløste en tidligere avtale inngått mellom Kopinor og Læringssenteret.

Avtale om eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring av verk m.v. til bruk ved eksamener o.l.

mellom
Utdanningsdirektoratet og

Kopinor

på vegne av
medlemmene i Den Norske Fagpresses Forening, Den Norske Forfatterforening, Den norske Forleggerforening, Forbundet Frie Fotografer, GRAFILL - Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon, Magasin- og ukepresseforeningen, Mediebedriftenes Landsforening, Norges Fotografforbund, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Norsk Journalistlag, Norsk Komponistforening, Norsk kritikerlag, Norsk Musikkforleggerforening, Norsk Oversetterforening, Norsk Redaktørforening, Norsk Revyforfatterforening, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Norske Billedkunstnere, Norske Dramatikeres Forbund, Norske Kunsthåndverkere, NOPA (Forening for norske komponister og tekstforfattere), Ny Musikks Komponistgruppe, samt utenlandske rettighetshaverorganisasjoner

Denne avtale avløser avtale av 7/8 2002 mellom staten ved v/ Læringssenteret og Kopinor.

§ 1
Utdanningsdirektoratet har etter lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) § 13a adgang til å fremstille eksemplar av utgitte verk til bruk ved offentlige eksamener, men opphavsmannen har krav på vederlag.

Kopinor forvalter eksemplarfremstillingsrettigheter for norske og utenlandske rettighetshavere (opphavsmann, fotografer og utgivere).

Denne avtale regulerer bruk, rapportering og vederlag for bruk som nevnt i åndsverkloven § 13a.

Ved denne avtalen gir Kopinor dertil, på de vilkår avtalen fastsetter, Utdanningsdirektoratet tillatelse til også for andre formål som er angitt i avtalen, å fremstille eksemplar fra norske og utenlandske utgitte publikasjoner hvis rettighetshavere Kopinor representerer, jf. åndsverkloven samt konkurranserettslige regler.

Eksemplarfremstilling som skjer etter avtale direkte med opphavsmann og utgiver eller representant for disse omfattes ikke av denne avtale.

§ 2
Etter reglene i denne avtalen kan Utdanningsdirektoratet fremstille eksemplar av utgitte verk, kataloger og lignende arbeider samt fotografiske bilder til bruk ved eksamener o.l. og for samme formål også gjøre slike verk tilgjengelig ved digital overføring til skolene (lærere og elever). Utdanningsdirektoratet kan videre på samme måte fremstille eksemplar av og tilgjengeliggjøre verk m.v. i forbindelse med eksempeloppgaver og annen utprøving av prøver i skoleverket.

§ 3
Eksemplarfremstillingen kan gjennomføres ved enhver trykkemetode eller ved reprografi, herunder fotokopiering, samt ved digitale metoder. Eksemplar som fremstilles kan gjøres tilgjengelig i digital form for de aktuelle skolene (lærere og elever) i et lukket nettverk (passordbeskyttet e.l.). Kopinor skal gis tilgang til nettverket ved passord e.l.

Utdanningsdirektoratet skal informere skolene om at materialet som er tilgjengeliggjort kan fremføres på skjerm og skrives ut for bruk ved den aktuelle eksamen.

Materialet (herunder utskrifter/kopier av materialet) skal merkes slik at det klart fremgår i hvilken sammenheng det er benyttet og årstallet/semester (f.eks. ”Eksamen v 2008 eller Eksempeloppgaver v 2008”).

Materiale som gjøres tilgjengelig i Utdanningsdirektoratets nettverk skal fjernes innen rimelig tid etter at eksamen hhv. utprøvingsperioden er gjennomført, med mindre annet avtales.

§ 4
Verket m.v. kan gjengis i den størrelse eller skikkelse som formålet krever, men verkets karakter må ikke derved forandres eller forringes (jfr. åndsverklovens § 3), og såfremt ikke eksamensoppgavens eller prøvens formål er til hinder, skal opphavsmannen eller fotografen navngis og verkets tittel og kilden angis.

§ 5
Pr. tilfelle av eksemplarfremstilling fra ett og samme vernede verk, arbeid eller fotografiske bilde, skal betales vederlag etter de satser som følger av vedlegg 1. Det betales ikke vederlag for verk eller fotografier som er falt i det fri etter lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. For verk som foreligger i form av en bearbeidelse eller oversettelse, gjelder dette bare når så vel originalverket som bearbeidelsen eller oversettelsen er falt i det fri.

Når det foreligger en bearbeidelse eller oversettelse og denne såvel som originalverket er vernet, fordeles vederlaget med 50 % til rettighetshaverne til originalverket og 50 % til rettighetshaverne til bearbeidelsen eller oversettelsen.

§ 6
Utdanningsdirektoratet skal innen én måned etter at vedkommende eksamen m.v. er gjennomført i direktoratets regi, sende kildeliste og ett papireksemplar av alle oppgaver som er benyttet ved vedkommende eksamen m.v. til Kopinor, påført antall elever som er oppmeldt til den aktuelle eksamen.

For eksempeloppgaver o.l. avtales antall elever/brukere særskilt.

I kildelisten skal det bl.a. angis opphavsmannens eller fotografens navn, eventuell oversetters eller annen bearbeiders navn, utgiver, verkstittel og kilden til hvert enkelt verk mv. som er benyttet, se vedlegg 2.

Plikten til å innlevere oppgaver gjelder uavhengig av om det i oppgavene er gjengitt verk, arbeider eller fotografiske bilder som er omfattet av denne avtale. Det må klart fremgå av oppgavene og kildelisten hva som er egenprodusert materiale, likeledes om materialet er direkteklarert.

§ 7
Kopinor fakturerer Utdanningsdirektoratet for vederlag etter denne avtalen og forestår på vegne av Utdanningsdirektoratet utbetaling av vederlaget til den individuelle rettighetshaver, herunder eventuelle innberetninger og innbetalinger av pliktig arbeidsgiveravgift og skattetrekk. For å dekke inn administrative kostnader ved dette, fakturerer Kopinor samtidig med fakturering av vederlag Utdanningsdirektoratet for et transaksjonsgebyr stort kr 320 (i 2008) pr. verk det kreves inn for. Betalingsvilkåret er 30 dager fra fakturadato. Ved forsinket betaling påløper lovbestemte forsinkelsesrenter.

§ 8
Kopinor påtar seg å formidle vederlag for mangfoldiggjøring av verk som omfattes av denne avtalen også til rettighetshavere som ikke er representert av Kopinor. Utbetaling skjer etter de satser og øvrige bestemmelser som er fastsatt i denne avtalen.

Kopinor påtar seg derigjennom intet ansvar for krav som en rettighetshaver som Kopinor ikke representerer eventuelt måtte rette mot Utdanningsdirektoratet i anledning mangfoldiggjøringen. Kopinor har rett til å kreve erstattet ethvert utlegg og alle omkostninger som Kopinor måtte bli påført som følge av eventuelle krav som vedkommende rettighetshaver måtte rette mot Kopinor i denne forbindelse. Slike krav vil ikke bli imøtekommet uten etter samråd med Utdanningsdirektoratet.

§ 9
Vederlagssatsene, jf avtalens § 5, og transaksjonsgebyret, jf avtalens § 7, er gjenstand for årlig indeksregulering basert på endringen i konsumprisindeksen pr. 15.10., første gang for 2009 på bakgrunn av endringen fra 15.10.07 til 15.10.08

§ 10
Partene har rett til å offentliggjøre denne avtalen.

§ 11
Partene vedtar Oslo som rette verneting for alle tvister som har grunnlag i denne avtalen, jf. tvistemålslovens § 36.

§ 12
Denne avtale gjelder for 2008. Dersom avtalen ikke sies opp innen 3 måneder før kalenderårets utløp, fornyes avtalen for ett år av gangen.

Denne avtalen er opprettet i 2 - to - eksemplarer, hvorav hver av partene beholder ett.

Oslo, den 14.03.08

for Kopinor

Hans-Petter Fuglerud
viseadministrerende direktør
(sign.)


for Utdanningsdirektoratet

Siv-Hilde Lindstrøm
avdelingsdirektør
(sign.)