Kopinor-avtaler for skole og undervisning

Gjennom Kopinoravtalen kan skolene ta fotokopier, utskrifter og digitale kopier av beskyttet materiale. Det er ikke nødvendig å oppspore rettighetshaverne og innhente hver enkelts tillatelse.

Skoleklasse
Avtalen med Kopinor gir adgang til både fotokopiering og digital kopiering, både fra norsk og utenlandsk materiale. Foto: Veslemøy Østrem

Alle offentlige skoler, kulturskoler og barnehager, de fleste privatskoler og en rekke private barnehager og studieforbund har avtale med Kopinor. Disse har adgang til å:

 • fotokopiere fra bøker, aviser, tidsskrifter og annet trykt materiale
 • skanne inn trykt materiale
 • lagre digitalt materiale for eksempel hentet fra Internett
 • ta utskrift av digitalt materiale
 • tilgjengeliggjøre materiale i den enkelte skoles læringsplattform (systematisk deling av kopier mellom skoler er dog ikke tillatt)
 • sende e-post med materiale til ansatte, elever, foresatte o.l.

Dette kan du kopiere

Avtalen gir rett til kopiering fra alt utgitt materiale – norsk og utenlandsk. Avtalen omfatter ikke kopiering av lyd og levende bilder, datamaskinprogrammer og -spill, eller originaleksemplar av billedkunst og fotografi o.l.

Til en enkelt ansatt, elev osv. kan det kopieres:

 • Fra bøker: Inntil 15 % av sidetallet, men likevel en hel novelle eller et helt kapittel eller lignende avsnitt.
 • Fra enkeltnoter og notesamlinger: Inntil 15 %, men ikke mer enn 10 sider. Det kan likevel kopieres en hel sats når publikasjonen er på minst 12 sider. 
 • Fra vitenskapelige tidsskrifter: Inntil to artikler fra samme nummer, men ikke mer enn 25 % av sidetallet.
 • Fra aviser, ukeblader, tidsskrifter osv., samt for materiale som lovlig er lagt ut på åpne internettsider kan det kopieres uten omfangsbegrensninger.

Folkehøgskoler har en utvidet rett til kopiering av noter. Les mer om dette i avtaleteksten nedenfor.

Avtalen omfatter ikke kopiering til bruk i permanente kor, korps/skolekorps, orkestre osv. Slike ensembler er henvist til å inngå egne avtaler. Undervisning for deltakere i slike ensembler som skjer i regi av kommunale musikk- og kulturskoler, omfattes likevel av denne avtalen.

Kopieringsavtalen gjelder for intern bruk, og digitale kopier kan ikke gjøres tilgjengelig på åpne internettsider. Avtalen gir som hovedregel ikke rett til kopiering som har preg av å være en forlagsmessig fremstilling. Kopiering skal ikke erstatte, men være et supplement til anskaffelse av læremidler. Avtalte lisensvilkår knyttet til digitale produkter må respekteres.

Det er ikke tillatt å kopiere fra engangsmateriale, f.eks. arbeidshefter beregnet på utfylling eller blankett- og tabellsamlinger laget for undervisningsformål.

For mer detaljerte bestemmelser henviser vi til avtalene, som kan hentes nedenfor.

Ideelle rettigheter

Husk å navngi opphavspersonen(e) og angi hvor stoffet er hentet fra. Materialet kan ikke i medhold av denne avtalen endres eller bearbeides, og kan ikke benyttes på en krenkende måte.

Avtalene

Mønsteravtalen i kommunesektoren gjelder 2022–2025 og er fremforhandlet av KS og Kopinor. Avtalen inngås av den enkelte kommune eller fylkeskommune. Avtalen for privatskoler og private barnehager gjelder for ett år av gangen og inngås av den enkelte skole/barnehage. 

Avtalen med Folkehøgskolerådet gjelder alle rådets medlemmer. En ny avtale er inngått for perioden 2023–2026.

Avtalen med Voksenopplæringsforbundet (VOFO) gjelder de studieforbund som har tilsluttet seg avtalen.

Avtalen for statlige skoler er inngått mellom staten v/Kulturdepartementet og Kopinor.

Kopinor tilbyr også en egen avtale for undervisnings- og kursvirksomhet.

  For mer informasjon om Kopinor-avtalene for skole og undervisning

 • Ida Lillefjære Seniorkonsulent, avtaler og forhandlinger
  E-post: il@kopinor.no Telefon: 23 10 74 46