Kopieringsavtale for private barnehager

Avtale om kopiering av beskyttet materiale for private barnehager

mellom

Lisenstaker
(som angitt i avtalebekreftelsen)

på den ene siden
og

Kopinor

på vegne av
medlemmene i Den norske Forfatterforening, Den norske Forleggerforening, Fagpressen, Forbundet Frie Fotografer, Grafill – Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon, Mediebedriftenes Landsforening, Musikkforleggerne, NOPA Norsk forening for komponister og tekstforfattere, Norges Fotografforbund, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Norsk Journalistlag, Norsk Komponistforening, Norsk kritikerlag, Norsk Oversetterforening, Norsk Redaktørforening, Norsk Revyforfatterforening, Norsk Tidsskriftforening, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Norske Billedkunstnere, Norske Dramatikeres Forbund, Norske Kunsthåndverkere og Ny Musikks Komponistgruppe, samt utenlandske rettighetshaverorganisasjoner
på den andre siden.

AVTALENS OMRÅDE
§ 1
Avtalen gjelder kopiering av beskyttet, utgitt materiale til bruk innenfor lisenstakers virksomhet i Norge, herunder andre barnehager som oppgitt av lisenstaker.

Avtalen vedrører ikke kopiering som er hjemlet i lov og kopiering som skjer etter avtale direkte med opphaver og utgiver eller representant for disse. Eventuelle lisensavtaler og kjøpsbetingelser lisenstaker er bundet av, går foran denne avtalen.

Avtalen omfatter ikke kopiering av

  • audio- og audiovisuelle verk (lyd og levende bilder)
  • datamaskinprogrammer
  • dataspill, interaktive læringsverktøy o.l.
  • originaleksemplar av billedkunst og fotografi o.l.

Avtalen omfatter ikke digital kopiering av dagspresse, men fotokopiering, utskrift og kopiering for bruk med videoprojektor o.l. er tillatt.

§ 2
På de vilkår som fremgår av denne avtalen får lisenstaker rett til kopiering av beskyttet, utgitt materiale fra norske og utenlandske publikasjoner hvis rettighetshavere Kopinor representerer, jf. lov av 15. juni 2018 nr. 40 (åndsverkloven) og lov av 9. januar 2009 nr. 2 (markedsføringsloven).

Bestemmelsen etter første ledd medfører, i medhold av §§ 46 og 47, jf. § 63 (avtalelisens) i åndsverkloven, også tillatelse til å kopiere materiale skapt og utgitt av rettighetshavere som Kopinor ikke representerer.

NAVNGIVELSE AV OPPHAVER, ENDRING M.M.
§ 3
Opphaveren skal navngis og verkets tittel og kilde angis slik som god skikk tilsier, jf. åndsverkloven § 5, § 23 fjerde ledd og § 25.

Beskyttet materiale kan ikke i medhold av denne avtalen endres, bearbeides eller oversettes e.l. og kan ikke benyttes på en krenkende måte (jf. åndsverkloven § 5).

DEFINISJONER
§ 4
Med BESKYTTET materiale menes i denne avtalen litterære og kunstneriske verk, jf. åndsverkloven § 2, fotografiske bilder, jf. åndsverkloven § 23, og arbeider som er beskyttet etter åndsverkloven § 24 (databaser). Avtalen omfatter derved kopiering fra utgitt materiale i form av skrifter; tegninger og grafiske fremstillinger av kunstnerisk, vitenskapelig eller teknisk art; kart; avbildninger av maleri, skulptur og annen billedkunst, bygningskunst og gjenstander av kunsthåndverk og kunstindustri, så vel av forbildet som av selve verket; noter med og uten tekst; fotografiske verk og bilder, samt formular, tabeller, kataloger og lignende arbeider er vernet etter åndsverkloven § 24.

Vedtak og andre uttalelser som gjelder offentlig myndighetsutøvelse så som lover, rettsavgjørelser, administrative forskrifter og NOUer o.l. er uten vern etter åndsverkloven, jf. åndsverkloven § 14.

Med UTGITT materiale menes i denne avtalen eksemplar av beskyttet materiale som med henholdsvis opphaverens, fotografens eller databasefrembringerens samtykke er brakt i handelen eller på annen måte spredt blant allmennheten, herunder tilgjengeliggjort på internett, jf. åndsverkloven § 10 annet ledd, samt offentliggjorte noter og dramatiske verk i skriftlig form eller inntatt i distribusjonsarkiv, og kopi, avskrift eller utskrift av slike eksemplar.

Med KOPIERING menes i denne avtalen fotokopiering og digital kopiering, herunder skanning, lagring og å ta utskrift. Videre innbefattes eksemplarfremstilling ved avtegning og avskrift.

Med KOPI menes i denne avtalen ethvert eksemplar som er fremstilt ved kopiering.

Med KOPISIDE menes en kopi i A4-format eller mindre, mens kopier i A3-format regnes som to kopisider osv. Hvis det går inn flere boksider, tidsskriftsider eller presseklipp på én A4-side, regnes hver kopierte bokside, hver tidsskriftside hhv. hvert klipp som én kopiside. Hvis en bokside, tidsskriftside eller et presseklipp med originalformat A4 eller mindre er forstørret opp, for eksempel av hensyn til personer med lesevansker, regnes fortsatt hver kopierte bokside, hver tidsskriftside hhv. hvert klipp som én kopiside. For digitalt materiale er en kopiside normalt lik en A4-side i standard utskriftsformat. 

BRUK AV KOPIER
§ 5

Kopiering skal ikke erstatte, men være et supplement til, kjøp av utgitt materiale. Kopiering skal således bare skje når det ikke er rimelig eller naturlig å anskaffe materialet fra bokhandel, billedarkiv mv. eller direkte fra rettighetshaverne.

§ 6
Det kan kopieres til virksomhetens ansatte, barn, medlemmer av virksomhetens utvalg, styrer og råd, eller andre med særlig tilknytning til virksomheten, til bruk innenfor lisenstakers virksomhet.

Kopier som fremstilles i medhold av denne avtalen kan gjøres tilgjengelig i virksomhetens interne, lukkede nettverk (intranett, arkiv m.m.), ved projisering på skjerm/lerret, elektronisk tavle m.m., ved e-post o.l.

Systematisk deling av læringsressurser mellom barnehager er dog ikke tillatt.

§ 7
Det kan i medhold av denne avtalen kopieres for deltakere på enkeltstående seminarer, kurs o.l. som arrangeres av lisenstakeren.

Det kan tas nødvendige kopier til utlevering til utenforstående (klient, kontraktspart o.l.) når dette skjer som ledd i saksbehandling og dessuten til andre nære, enkeltstående forbindelser.

§ 8
Kopier tatt i medhold av denne avtalen kan ikke brukes i profilering eller i markedsføring, verken som enkelteksemplar eller ved salg eller distribusjon i samband med reklameopplegg.

§ 9
Avtalen gir ikke rett til kopiering som har preg av å være en forlagsmessig fremstilling.

Fremstilling av sanghefter av varig karakter og  bruk av kopier i publikasjoner, i trykt eller digital form, som fremstår som selvstendige produkter med eget navn, egen redaktør osv., vil alltid være forlagsmessig fremstilling, likeledes bruk av verk som ledd i intern profilering.

Fremstilling av eksemplar for publisering i trykt eller digital form (herunder på internett) eller for annen utdeling og tilgjengeliggjøring for publikum regnes alltid som forlagsmessig.

Oppbygging av verksdatabaser regnes som forlagsmessig fremstilling.

§ 10
Avtalen hjemler ikke kopiering til bruk i etablerte kor, korps, orkestre o.l. ensembler. Slike ensembler er henvist til å inngå egne avtaler.

KOPIERINGENS OMFANG
§ 11

Under hensyntagen til bestemmelsen i § 5 er kopieringens omfang i hvert enkelt tilfelle begrenset til 15 % fra en enkelt bok eller lignende publikasjon. Det kan likevel fra én og samme publikasjon tas kopi av en hel novelle eller et helt kapittel eller lignende avsnitt. (Vedr. noter, se § 14.)

§ 12
Fra periodisk publikasjon som aviser, ukeblad, kulturelle og faglige tidsskrifter kan det kopieres uten de begrensninger som er nevnt i § 11. Fra vitenskapelige tidsskrifter, dvs. tidsskrifter som omhandler forskning og forskningsresultater, er kopieringens omfang begrenset til to artikler fra et enkelt nummer til en enkelt person.

Fra brosjyrer og andre publikasjoner bestemt for gratis distribusjon kan det kopieres uten omfangsbegrensninger.

§ 13
Fra materiale som er lagt ut på åpne internettsider kan det kopieres uten omfangsbegrensninger. Lisenstaker har ansvar for å påse at det ikke kopieres fra eksemplar som er ulovlig lagt ut på internett.

§ 14
Fra enkeltnoter (et noteblad e.l. publikasjon av enkeltstående musikkverk) og fra notesamlinger (samling av enkeltnoter) er kopieringen begrenset til 15 %, men maksimum 10 sider av hver enkelt publikasjon. Se for øvrig § 10.

§ 15
Uavhengig av reglene i §§ 11-14 tillater avtalen ikke:
a) kopiering fra blankett- og tabellsamlinger utarbeidet for undervisningsformål,
b) kopiering til av arbeidshefter, eller annet trykt materiale til engangsbruk beregnet på utfylling, som skjemaer o.l.

§ 16
Kopinor vil etter beste evne medvirke til at det gis tillatelse fra opphaver og utgiver til kopiering o.l. ut over det som er tillatt etter denne avtalen.

LISENSTAKERS INFORMASJONSPLIKT
§ 17

Lisenstaker forplikter seg til å sørge for at ansatte og andre som har rett til å kopiere eller bruke kopier etter denne avtalen, er orientert om bestemmelsene i avtalen.

VEDERLAG
§ 18

For kopiering og bruk i henhold til denne avtalen betaler lisenstaker et årlig vederlag som i 2019 er på 173,81 kr i grunnbeløp, i tillegg til 16,57 kr per barn.

Antall barn hentes årlig, med utgangspunkt i barnehagens organisasjonnummer, fra sist tilgjengelige tall fra Utdanningsdirektoratet (BASIL) eller register som måtte erstatte dette.  

§ 19
Vederlaget justeres av Kopinor årlig per 31. desember i henhold til endringer i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks eller annen konsumprisindeks som måtte erstatte denne. Justeringen foretas på grunnlag av endring i konsumprisindeksen fra 15. oktober f.å. til 15. oktober inneværende år og tilsvarende for de kommende år.

§ 20
Vederlag betales for ett kalenderår av gangen. Kopinor fakturerer lisenstaker første gang ved avtalens inngåelse. Deretter forfaller vederlaget til betaling forskuddsvis normalt per 31. januar.

Kopinor sender faktura med 30 dagers betalingsfrist.

STATISTISK UNDERSØKELSE
§ 21
Kopinor har rett til å foreta undersøkelse av lisenstakers kopiering for å beregne hvor stort det vederlagspliktige kopieringsvolum hos lisenstaker er. En undersøkelse skal også kunne gi et rimelig grunnlag for fordeling av midler mellom de rettighetshavere som Kopinor representerer.

§ 22
En eventuell undersøkelse skal foretas ved hjelp av et uavhengig statistisk byrå. Kopinor dekker utgiftene til bruk av uavhengig statistisk byrå. Lisenstaker plikter å medvirke til slik undersøkelse.

§ 23
Kopinor plikter å påse at opplysninger om lisenstakers lovlige kopiering behandles fortrolig. Opplysningene kan imidlertid gis videre i anonymisert form som grunnlag for betaling eller fordeling av kopivederlag.

MISLIGHOLD OG ERSTATNING
§ 24
Ved mislighold av avtalen gjelder en frist for retting på 30 dager fra skriftlig varsel er mottatt. 

§ 25
Dersom en part vesentlig misligholder avtalen og forholdet ikke rettes etter § 24, kan den annen part heve avtalen med umiddelbar virkning. Heving skal erklæres skriftlig med angivelse av hevingsgrunn. Erstatning for mislighold kan kreves uavhengig av om avtalen heves.

§ 26
Rettighetshaverne har ved denne avtalen ikke fraskrevet seg adgangen til selv å kreve erstatning og reise søksmål mot lisenstakeren i anledning av kopiering som ikke er tillatt ved denne avtalen. Har lisenstaker innfridd Kopinors krav, plikter Kopinor å innfri rettighetshavernes krav for samme utnyttelse.

§ 27
Ved heving eller oppsigelse av denne avtalen er lisenstaker forpliktet til å opphøre med all kopiering av beskyttet materiale som ikke er tillatt i medhold av lov eller særskilt avtale med rettighetshavere, fra oppsigelsesfristens utløp eller hevingstidspunktet.

§ 28
Kopier som er tatt i medhold av avtalen kan etter avtalens opphør kun bevares for arkivering og eventuelt videre saksbehandling, og ikke aktivt gjenbrukes.

ANDRE BESTEMMELSER
§ 29

Kopinor er forpliktet til å dekke eventuelle krav om vederlag eller erstatning som lisenstaker måtte motta fra norske og utenlandske rettighetshavere for så vidt kravene gjelder kopiering som er betalt for og utført i overensstemmelse med denne avtalens bestemmelser, jf. for øvrig åndsverkloven § 64. Lisenstaker er ikke forpliktet til å dekke slike krav, og Kopinor skal holde lisenstaker skadesløs for krav om kostnader som denne måtte bli påført i forbindelse med et slikt krav.

Dersom krav mottas, skal lisenstaker avvise kravet og henvise til Kopinor. Krav skal ikke innfris uten etter samråd med Kopinor. Ved tvist om kravet har Kopinor rett til å intervenere.

§ 30
Partene har rett til å offentliggjøre denne avtalen.

§ 31
Dersom det i avtaleperioden vedtas nye fravikelige lovbestemmelser som vedrører reglene for kopiering av beskyttet materiale, skal disse gjelde så langt de er forenlig med denne avtalen.

§ 32
Kopinor kan endre avtalens vilkår. Endringene får virkning for nye avtaleperioder, med mindre lisenstaker sier opp avtalen i henhold til § 33. Lisenstaker skal varsles skriftlig (per post eller e-post) om endrede vilkår innen 1. juli.

TVISTELØSNING
§ 33

Partene vedtar Oslo som rette verneting for alle tvister som har grunnlag i denne avtalen, jf. tvisteloven § 4-6.

AVTALENS VARIGHET
§ 34

Avtalen omfatter kopiering i inneværende kalenderår. Hvis ikke avtalen sies opp innen  tre måneder før kalenderårets slutt gjelder avtalen for ett nytt år av gangen, med samme oppsigelsesfrist.