Protokoll mellom KS og Kopinor

KS og Kopinor er etter forhandlinger kommet til enighet om vedlagte mønsteravtale om kopiering og bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale i kommunal og fylkeskommunal virksomhet, herunder undervisningsvirksomhet, for perioden 1.1.2022–31.12.2025.

KS og Kopinor er videre enige om følgende:

  1. KS og Kopinor utarbeider i fellesskap en orientering til kommuner og fylkeskommuner om kopieringsvilkår og vederlag. KS vil anbefale tilslutning til avtalen.
  2. Partene vil i avtaleperioden samarbeide om tiltak for å sikre at kopiering og bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale som skjer i kommuner og fylkeskommuner er lovlig, og at brukerne er kjent med avtalens muligheter og begrensninger.
  3. Partene vil i avtaleperioden også samarbeide om å etablere et felles kunnskapsgrunnlag om bruk av åndsverk som er relevant ved revisjonen av mønsteravtalen pr. 1.1.2026. Kunnskapsgrunnlaget kan blant annet beskrive anskaffelsesprosesser av læremidler og læringsressurser. Kostnader for eventuelle felles undersøkelser dekkes med en halvpart per part. 
  4. Konkretisering av partssamarbeidet etter punktene 2 og 3 skjer i halvårlige kontaktmøter mellom partene og eventuelt i felles nedsatte arbeidsgrupper. Kopinor vil ta initiativ til kontaktmøtene.
  5. Hele KS-organisasjonen (konsernet og regionkontorer) gis tillatelse til kopiering og bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale på samme vilkår som for «administrative funksjoner/­stillinger i kommunen/­fylkeskommunen» etter mønsteravtale for perioden 1.1.2022–31.12.2025.
  6. KS utarbeider vederlagsfritt og innen 1. april hvert år nødvendig statistikk fra PAI om antall årsverk i kommuner og fylkeskommuner. For informasjon om kilder og kriterier for uthenting av årsverks- og elevtall, se vedlegg til denne protokollen.
  7. Dersom det i avtaleperioden vedtas nye lovbestemmelser som vedrører reglene for eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring av beskyttet materiale av direkte og vesentlig betydning for avtalens grunnlag, kan hver av partene kreve reforhandling av avtalen.
  8. Partene har som intensjon at mønsteravtalen skal dekke brukernes behov for kopiering og bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale. Dersom forhandlinger om revisjon av mønsteravtale for ny periode ikke fører frem, kan KS og/eller Kopinor kreve mekling etter åndsverkloven § 65.
  9. Reforhandling av mønsteravtalen for ny periode opptas i tilstrekkelig tid før utløp.

Protokollen foreligger i to eksemplarer, ett til hver av partene.

Oslo, 10. desember 2021

For KS 
Karsten K. Langfeldt (sign.)

For Kopinor
Yngve Slettholm (sign.)