Kopinor-avtalen for kor og lignende vokalensembler

Gjennom Kopinor-avtalen kan det tas fotokopier, utskrifter og digitale kopier av opphavsrettslig beskyttet materiale. Det er ikke nødvendig å oppspore rettighetshaverne og innhente hver enkelts tillatelse.

For kor og lignende vokalensembler er det utviklet en egen avtale som inngås av det enkelte ensemble. (Medlemmer av Norges Korforbund, Norsk sangerforum, Norsk Viseforum og Ung i kor tilbys egne avtaler. Les om dem her.)

Kopieringen kan utføres av note-/materialforvaltere, dirigenter eller andre med særlig tilknytning til det enkelte kor. Kopiering skal kun skje til bruk innenfor virksomheten. Det kan også kopieres for deltakere i undervisning og opplæring som arrangeres av koret, herunder solist- og/eller gruppeundervisning.

Kopiering av noter

Avtalen gir adgang til å kopiere noter innenfor visse rammer. For fremstilling av arbeidskopier forutsettes det at koret har kjøpt originalnoter til samtlige kormedlemmer. Notekopier som fremstilles i medhold av denne avtalen kan ikke spres utenfor det enkelte kors virksomhet. Fremstilling av sanghefter eller lignende er ikke tillatt etter avtalen.

Arbeidskopier

 • Det kan fremstilles arbeidskopier fra korets originalnoter til intern bruk i koret. Koret må ha kjøpt originalnoter til samtlige medlemmer i koret.
 • Dersom originalnoter ikke lenger er tilgjengelig i handelen, kan det likevel fremstilles kopier til korets medlemmer i medhold av denne avtalen. Det forutsettes at koret har forsikret seg om at notene ikke kan kjøpes, f.eks ved å kontakte forlaget som har utgitt noten.
 • Det kan også utleveres arbeidskopier av noter til enkeltutøvere i forbindelse med solistoppdrag, prøvesang o.l.. Disse notene skal destrueres når aktiviteten er avsluttet.

Annen kopiering

 • Fra enkeltnoter og notesamlinger for andre besetninger enn kor, kan det kopieres inntil 15 % av sidetallet, men maksimum 10 sider av en enkelt publikasjon.
 • Fra notesamlinger arrangert for kor på mer enn 16 sider, kan det kopieres inntil 15 % av sidetallet, men maksimum 10 sider av en enkelt publikasjon, forutsatt at det aktuelle musikkverket ikke er tilgjengelig i handelen som særtrykk. Fra enkeltnoter for kor og notesamlinger for kor på 16 sider eller mindre, kan det bare kopieres etter bestemmelsene om arbeidskopier nevnt ovenfor.

Arkivering

 • Koret kan lagre kopier av egne originalnoter i eget arkiv, også digitalt. Ved overdragelse av originalnoter må alle kopiene fjernes fra korets arkiv.

  Det er ikke et krav at man beholder de fysiske notene ved digital arkivering, men det må kunne sannsynliggjøres at man har kjøpt originalnoter til samtlige utøvere (ved kvittering e.l.). Ved evt. opphør av kopieringsavtalen vil det være anledning til å skrive ut notene i det antall fysiske eksemplar man opprinnelig hadde kjøpt.

Kopiering av annet materiale

Avtalen gir rett til å kopiere fra publikasjoner som bøker, tidsskrifter, aviser og brosjyrer, samt innhold fra internett. Kopiering skal ikke erstatte kjøp av materiale som det ellers ville være naturlig å anskaffe.

 • Fra bøker (herunder salme- og sangbok) kan det kopieres inntil 15 %, men likevel en hel novelle eller et helt kapittel eller lignende avsnitt.
 • Fra aviser, ukeblader, tidsskrifter osv., samt for materiale som lovlig er lagt ut på åpne internettsider kan det kopieres uten omfangsbegrensninger.
 • Fra vitenskapelige tidsskrifter: Inntil to artikler fra samme nummer til én enkelt person, men ikke mer enn 25 % av sidetallet .

Husk å navngi opphavspersonen(e) og angi hvor stoffet er hentet fra. Materialet kan ikke i medhold av denne avtalen endres eller bearbeides, og kan ikke benyttes på en krenkende måte.

Avtalen

Hovedtrekkene i kopieringsavtalen er gjengitt ovenfor. Mer detaljerte bestemmelser finnes i avtaleteksten:

  Ønsker du mer informasjon om Kopinor-avtalen?

 • Ida Lillefjære Seniorkonsulent, avtaler og forhandlinger
  E-post: il@kopinor.no Telefon: 23 10 74 46