Kopinor-avtalene for kor- og sangerorganisasjoner

Gjennom Kopinor-avtalen kan det tas fotokopier, utskrifter og digitale kopier av opphavsrettslig beskyttet materiale. Det er ikke nødvendig å oppspore rettighetshaverne og innhente hver enkelts tillatelse.

Følgende organisasjoner har fremforhandlet en kopieringsavtale som gjelder de medlemskor og -lag som har tilsluttet seg avtalen:

 • Norges Korforbund
 • Norsk sangerforum
 • Norsk Viseforum
 • Ung i kor (alle medlemskor)

Kopieringen kan utføres av note-/materialforvaltere, dirigenter eller andre med særlig tilknytning til det enkelte kor. Kopiering skal kun skje til bruk innenfor virksomheten. Det kan også kopieres for deltakere i undervisning og opplæring som arrangeres av koret, herunder solist- og/eller gruppeundervisning.

Kopiering av noter

Avtalen gir adgang til å kopiere noter innenfor visse rammer. For fremstilling av arbeidskopier forutsettes det at koret har kjøpt originalnoter til samtlige kormedlemmer. Notekopier som fremstilles i medhold av denne avtalen kan ikke spres utenfor det enkelte kors virksomhet. Fremstilling av sanghefter eller lignende er ikke tillatt etter avtalen.

Arbeidskopier

 • Det kan fremstilles arbeidskopier fra korets originalnoter til intern bruk i koret. Koret må ha kjøpt originalnoter til samtlige medlemmer i koret.
 • Dersom originalnoter ikke lenger er tilgjengelig i handelen, kan det likevel fremstilles kopier til korets medlemmer i medhold av denne avtalen. Det forutsettes at koret har forsikret seg om at notene ikke kan kjøpes, f.eks ved å kontakte forlaget som har utgitt noten.
 • Det kan også utleveres arbeidskopier av noter til enkeltutøvere i forbindelse med solistoppdrag, prøvesang o.l.. Disse notene skal destrueres når aktiviteten er avsluttet.

Annen kopiering

 • Fra enkeltnoter og notesamlinger for andre besetninger enn kor, kan det kopieres inntil 15 % av sidetallet, men maksimum 10 sider av en enkelt publikasjon.
 • Fra notesamlinger arrangert for kor på mer enn 16 sider, kan det kopieres inntil 15 % av sidetallet, men maksimum 10 sider av en enkelt publikasjon, forutsatt at det aktuelle musikkverket ikke er tilgjengelig i handelen som særtrykk. Fra enkeltnoter for kor og notesamlinger for kor på 16 sider eller mindre, kan det bare kopieres etter bestemmelsene om arbeidskopier nevnt ovenfor.

Arkivering

 • Koret kan lagre kopier av egne originalnoter i eget arkiv, også digitalt. Ved overdragelse av originalnoter må alle kopiene fjernes fra korets arkiv.

Kopiering av annet materiale

Avtalen gir rett til å kopiere fra publikasjoner som bøker, tidsskrifter, aviser og brosjyrer, samt innhold fra internett. Kopiering skal ikke erstatte kjøp av materiale som det ellers ville være naturlig å anskaffe.

 • Fra bøker (herunder salme- og sangbok) kan det kopieres inntil 15 %, men likevel en hel novelle eller et helt kapittel eller lignende avsnitt.
 • Fra aviser, ukeblader, tidsskrifter osv., samt for materiale som lovlig er lagt ut på åpne internettsider kan det kopieres uten omfangsbegrensninger.
 • Fra vitenskapelige tidsskrifter: Inntil to artikler fra samme nummer til én enkelt person, men ikke mer enn 25 % av sidetallet .

Husk å navngi opphavspersonen(e) og angi hvor stoffet er hentet fra. Materialet kan ikke i medhold av denne avtalen endres eller bearbeides, og kan ikke benyttes på en krenkende måte.

Avtalen

Alle medlemskor i Ung i kor er omfattet av avtalen. Medlemskor og -lag i de andre organisasjonene kan ta kontakt med sin respektive organisasjon for å tilslutte seg avtalen.

Hovedtrekkene i kopieringsavtalen er gjengitt ovenfor. Mer detaljerte bestemmelser finnes i avtaletekstene:

Ensembler som ikke er medlem av disse organisasjonene, henvises til å inngå Kopinor-avtalen for kor og lignende vokalensembler.

  Ønsker du mer informasjon om Kopinor-avtalen?

 • Ida Lillefjære Seniorkonsulent, avtaler og forhandlinger
  E-post: il@kopinor.no Telefon: 23 10 74 46