Kopieringsavtale for kor og lignende vokalensembler

Avtale om kopiering av beskyttet materiale i kor og lignende vokalensembler

mellom 

Lisenstaker

på den ene siden 
og 

Kopinor 

på vegne av 

medlemmene i Den norske Forfatterforening, Den norske Forleggerforening, Fagpressen, Forbundet Frie Fotografer, Forfatterforbundet, Grafill - Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon, Mediebedriftenes Landsforening, Musikkforleggerne, NOPA Norsk forening for komponister og tekstforfattere, Norges Fotografforbund, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Norsk Journalistlag, Norsk Komponistforening, Norsk kritikerlag,  Norsk Oversetterforening, Norsk Redaktørforening, Norsk Revyforfatterforening, Norsk Tidsskriftforening, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Norske Billedkunstnere, Norske Dramatikeres Forbund, Norske Kunsthåndverkere, Ny Musikks Komponistgruppe, samt utenlandske rettighetshaverorganisasjoner

på den andre siden.

INNLEDNING
På de vilkår som fremgår av denne avtalen får lisenstaker rett til kopiering av beskyttet, utgitt materiale fra norske og utenlandske publikasjoner hvis rettighetshavere Kopinor representerer, jf. lov av 15. juni 2018 nr. 40 (åndsverkloven) og lov av 9. januar 2009 nr. 2 (markedsføringsloven).

I medhold av åndsverkloven §§ 46 og 47, jf. § 63 har lisenstaker også tillatelse til å kopiere materiale skapt og utgitt av rettighetshavere som Kopinor ikke representerer (avtalelisens).

Det er en forutsetning for tillatelsen at kopiering ikke erstatter, men er et supplement til, kjøp av utgitt materiale, for ikke å skade rettighetshavernes legitime interesser og normal utnyttelse av verk. Kopiering skal således bare skje når det ikke er rimelig eller naturlig å anskaffe materialet fra notehandel, musikkforlag, bokhandel, billedarkiv mv. 

AVTALENS OMRÅDE
§ 1
Avtalen gjelder kopiering av beskyttet, utgitt materiale til bruk innenfor lisenstakers virksomhet i Norge. Med lisenstaker menes det koret eller lignende vokalensemblet som har inngått avtalen (heretter kalt ensemblet).

Avtalen vedrører ikke kopiering som er hjemlet i lov og kopiering som skjer etter avtale direkte med opphaver og utgiver eller representant for disse. Eventuelle lisensavtaler og kjøpsbetingelser lisenstaker er bundet av, går foran denne avtalen. 

Avtalen omfatter ikke kopiering av

  • audio- og audiovisuelle verk (lyd og levende bilder)
  • datamaskinprogrammer
  • dataspill, interaktive læringsverktøy o.l.
  • originaleksemplar av billedkunst og fotografi o.l.

Avtalen omfatter ikke digital kopiering av dagspresse, men fotokopiering, utskrift og kopiering for bruk med videoprojektor o.l. er tillatt. 

NAVNGIVELSE AV OPPHAVER, ENDRING M.M.
§ 2
Opphaver skal navngis og verkets tittel og kilde angis slik som god skikk tilsier, jf. åndsverkloven § 5, § 23 fjerde ledd og § 25.

Beskyttet materiale kan ikke i medhold av denne avtalen endres, bearbeides eller oversettes e.l. og kan ikke benyttes på en krenkende måte (jf. åndsverkloven § 5). 

DEFINISJONER
§ 3
Med BESKYTTET materiale menes i denne avtalen litterære og kunstneriske verk, jf. åndsverkloven § 2, fotografiske bilder, jf. åndsverkloven § 23, og arbeider som er beskyttet etter åndsverkloven § 24 (databaser). Avtalen omfatter derved kopiering fra utgitt materiale i form av noter med og uten tekst; skrifter; tegninger og grafiske fremstillinger av kunstnerisk, vitenskapelig eller teknisk art; kart; avbildninger av maleri, skulptur og annen billedkunst, bygningskunst og gjenstander av kunsthåndverk og kunstindustri, så vel av forbildet som av selve verket; fotografiske verk og bilder, samt formular, tabeller, kataloger og lignende arbeider som er vernet etter åndsverkloven § 24.

Vedtak og andre uttalelser som gjelder offentlig myndighetsutøvelse så som lover, rettsavgjørelser, administrative forskrifter og NOUer o.l. er uten vern etter åndsverkloven, jf. åndsverkloven § 14. 

Med UTGITT materiale menes i denne avtalen eksemplar av beskyttet materiale som med opphaverens, fotografens eller database­frembringerens samtykke er brakt i handelen eller på annen måte spredt blant allmennheten, herunder tilgjengeliggjort på internett, jf. åndsverk­loven § 10 annet ledd, samt offentliggjorte noter og dramatiske verk i skriftlig form eller inntatt i distribusjonsarkiv, og kopi, avskrift eller utskrift av slike eksemplar. 

Med KOPIERING menes i denne avtalen fotokopiering og digital kopiering, herunder skanning, lagring og å ta utskrift. Videre innbefattes eksemplarfremstilling ved avtegning og avskrift. 

Med KOPI menes i denne avtalen ethvert eksemplar som er fremstilt ved kopiering. 

Med KOPISIDE menes en kopi i A4-format eller mindre, mens kopier i A3-format regnes som to kopisider osv. Hvis det går inn flere note- eller boksider, tidsskriftsider eller presseklipp på én A4-side, regnes hver kopierte note- eller bokside, hver tidsskriftside hhv. hvert klipp som én kopiside. Hvis en note- eller bokside, tidsskriftside eller et presseklipp med originalformat A4 eller mindre er forstørret opp, for eksempel av hensyn til personer med lesevansker, regnes fortsatt hver kopierte note- eller bokside, hver tidsskriftside hhv. hvert klipp som én kopiside. For digitalt materiale er en kopiside normalt lik en A4-side i standard utskriftsformat. 

Med ENKELTNOTE menes en publikasjon av et enkeltstående musikkverk med eller uten tekst. 

Med NOTESAMLING menes samling av musikkverk med eller uten tekst. 

Med ARBEIDSKOPI menes en personlig kopi for den enkelte utøver, for notater og aktiv bruk. 

HVORDAN KAN KOPIER BENYTTES?
§ 4
Med de begrensninger som følger av denne avtalen, kan kopiering utføres av lisenstaker, herunder note-/materialforvaltere, dirigent, eller andre med særlig tilknytning til lisenstakers virksomhet, til bruk innenfor den enkelte lisenstakers virksomhet.

Digitale kopier som fremstilles i medhold av denne avtalen kan lagres og gjøres tilgjengelig i den enkelte lisenstakers interne, lukkede nettverk (intranett, arkiv m.m.), ved digital fremføring (projisering på skjerm/lerret, elektronisk tavle m.m.), ved e-post kun til ensemblets medlemmer o.l. Se for øvrig § 6.

§ 5
Det kan i medhold av denne avtalen kopieres for deltakere i undervisning og opplæring som arrangeres av den enkelte lisenstaker, herunder solist- og/eller gruppeundervisning.

Hvis kopieringen omfattes av egen avtale for undervisningsvirksomhet, gjelder denne, dog gjelder ikke avtale for kopiering i voksenopplæring i studieforbund som mottar statlig tilskudd.

§ 6
I lisenstakers administrative virksomhet kan det tas nødvendige kopier til utlevering til utenforstående når dette skjer som ledd i lisenstakers saksbehandling overfor samarbeids- eller kontraktspartner, offentlig organ o.l.

Notekopier som fremstilles i medhold av denne avtalen kan likevel ikke spres utenfor den enkelte lisenstakers virksomhet.

§ 7
Kopier tatt i medhold av denne avtalen kan ikke brukes i profilering eller i markedsføring, verken som enkelteksemplar eller ved salg eller distribusjon i samband med reklameopplegg.

§ 8
Avtalen gir ikke rett til kopiering som har preg av å være en forlagsmessig fremstilling.

Fremstilling av sanghefter eller samleverk eller bruk av kopier i publikasjoner som fremstår som selvstendige produkter med eget navn, egen redaktør osv., vil alltid være forlagsmessig fremstilling, selv om det skjer bare for lisenstakers medlemmer eller ansatte.

Fremstilling av eksemplar for publisering i trykt eller digital form (herunder på internett) eller for annen utdeling og tilgjengeliggjøring for publikum regnes alltid som forlagsmessig.

§ 9
Det enkelte ensemble kan kopiere og lagre egne originalnoter i eget notearkiv eller verksdatabase. Systematisk oppbygging av andre typer verksdatabaser er ikke tillatt.

Ved overdragelse av originalnoter må alle kopier av noten fjernes fra ensemblets eget arkiv eller verksdatabase. 

KOPIERINGENS OMFANG
§ 10
Kopieringens omfang er i hvert enkelt tilfelle begrenset til 15 % fra en enkelt bok eller lignende publikasjon. Det kan likevel fra én og samme publikasjon tas kopi av en hel novelle eller et helt kapittel eller lignende avsnitt. (Vedr. enkeltnoter/notesamlinger, se §§ 11 og 12.)

§ 11
Fra periodisk publikasjon som aviser, ukeblad, kulturelle og faglige tidsskrifter kan det kopieres uten de begrensninger som er nevnt i § 10. Fra vitenskapelige tidsskrifter, dvs. tidsskrifter som omhandler forskning og forskningsresultater, er kopieringens omfang begrenset til to artikler fra et enkelt nummer til en enkelt person.

Fra brosjyrer og andre publikasjoner bestemt for gratis distribusjon kan det kopieres uten omfangs-begrensninger.

Fra enkeltnoter og notesamlinger for andre besetninger enn kor, kan det kopieres inntil 15 % av sidetallet, men maksimum 10 sider av en enkelt publikasjon.

Fra notesamlinger arrangert for kor på mer enn 16 sider, kan det kopieres inntil 15 % av sidetallet, men maksimum 10 sider av en enkelt publikasjon, forutsatt at det aktuelle musikkverket ikke er tilgjengelig i handelen som særtrykk. Fra enkeltnoter for kor og notesamlinger for kor på 16 sider eller mindre, kan det bare kopieres etter bestemmelsene i § 12.

§ 12
Det kan fremstilles arbeidskopier fra ensemblets egne originalnoter til intern bruk i det enkelte ensemblet. Det forutsettes at ensemblet har kjøpt originalnoter til samtlige medlemmer i ensemblet.

Dersom originalnoter ikke lenger er tilgjengelig i handelen, kan det likevel fremstilles kopier til ensemblets medlemmer i medhold av denne avtalen. Det forutsettes at ensemblet har forsikret seg om at notene ikke kan kjøpes.

Arbeidskopier av noter kan også utleveres til enkelte utøvere i forbindelse med solistoppdrag, prøvesang o.l. Disse kopiene skal destrueres når den aktuelle aktiviteten er avsluttet.

§ 13
Fra materiale som er lovlig lagt ut på åpne internett­sider kan det kopieres uten omfangsbegrensninger. Lisenstaker har ansvar for å påse at det ikke kopieres fra eksemplar som er ulovlig lagt ut på internett.

§ 14
Kopinor plikter etter beste evne å medvirke til at det gis tillatelse fra opphaver og utgiver til kopiering o.l. ut over det som er tillatt etter denne avtalen. 

LISENSTAKERS INFORMASJONSPLIKT
§ 15
Lisenstaker forplikter seg til å sørge for at medlemmer, ansatte og andre som har rett til å kopiere eller bruke kopier etter denne avtalen, er godt orientert om bestemmelsene i avtalen. 

VEDERLAG
§ 16
For kopiering og bruk etter denne avtalen betaler lisenstaker et årlig vederlag på 359,71 kr i grunnbeløp, i tillegg til 40,69 kr per medlem (2021-priser).

§ 17
Vederlaget justeres av Kopinor årlig per 31. desember i henhold til endringer i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks eller annen konsum­prisindeks som måtte erstatte denne. Justeringen foretas på grunnlag av endring i konsumprisindeksen fra 15. oktober f.å. til 15. oktober inneværende år og tilsvarende for de kommende år. Vederlaget avrundes etter justeringen til nærmeste øre.

§ 18
Det årlige vederlaget forfaller til betaling tidligst per 30. juni. Kopinor fakturerer lisenstaker med 30 dagers betalingsfrist.

§ 19
Ved forespørsel fra Kopinor forplikter lisenstaker seg til å oppgi de sist oppdaterte medlemstallene for beregning av det årlige vederlaget. 

STATISTISK UNDERSØKELSE
§ 20
Lisenstaker aksepterer at Kopinor i løpet av avtaleperioden kan få gjennomført statistiske utvalgsundersøkelser for å kartlegge lisenstakers fremstilling og bruk av opphavsrettslig beskyttede kopier, bl.a. for fordeling av midler til rettighetshavere i inn- og utland.

§ 21
Kopinor dekker utgiftene til bruk av statistisk byrå.

Utgifter forbundet med tid som medgår for lisenstakers egne ansatte, tillitsvalgte og andre som berøres av en undersøkelse og kostnader vedrørende ekstrakopier som tas i samme forbindelse, bæres av lisenstakeren.

§ 22
Dersom lisenstakers virksomhet blir trukket ut for deltakelse i en undersøkelse, plikter lisenstakeren å medvirke til gjennomføringen ved bl.a. å pålegge dirigent, ensemblets medlemmer og andre som berøres av undersøkelsen å følge anvisningene fra det statistiske byrået.

§ 23
Kopinor plikter å påse at opplysninger om lisenstakers lovlige kopiering behandles fortrolig. Opplysningene kan imidlertid gis videre i anonymisert form som grunnlag for betaling eller fordeling av kopivederlag. 

MISLIGHOLD OG ERSTATNING
§ 24
Ved mislighold av avtalen gjelder en frist for retting på 30 dager fra skriftlig varsel er mottatt.

§ 25
Dersom en part vesentlig misligholder avtalen og forholdet ikke rettes etter § 24, kan den annen part heve avtalen med umiddelbar virkning. Heving skal erklæres skriftlig med angivelse av hevingsgrunn. Erstatning for mislighold kan kreves uavhengig av om avtalen heves.

§ 26
Rettighetshaverne har ved denne avtalen ikke fraskrevet seg adgangen til selv å kreve erstatning og reise søksmål mot lisenstakeren i anledning av kopiering som ikke er tillatt ved denne avtalen. Har lisenstaker innfridd Kopinors krav, plikter Kopinor å innfri rettighetshavernes krav for samme utnyttelse.

§ 27
Ved heving eller oppsigelse av denne avtalen er lisenstaker forpliktet til å opphøre med all kopiering av beskyttet materiale som ikke er tillatt i medhold av lov eller særskilt avtale med rettighetshavere, fra oppsigelsesfristens utløp eller hevingstidspunktet.

Kopier som er tatt i medhold av avtalen, kan etter avtalens opphør kun bevares for arkivering og eventuelt videre saksbehandling og ikke aktivt gjenbrukes. 

ANDRE BESTEMMELSER
§ 28
Kopinor er forpliktet til å dekke eventuelle krav om vederlag eller erstatning som lisenstaker måtte motta fra norske og utenlandske rettighetshavere for så vidt kravene gjelder kopiering som er betalt for og utført i overensstemmelse med denne avtalens bestemmelser, jf. for øvrig åndsverkloven § 64. Lisenstaker er ikke forpliktet til å dekke slike krav, og Kopinor skal holde lisenstaker skadesløs for krav om kostnader som denne måtte bli påført i forbindelse med et slikt krav.

Dersom krav mottas, skal lisenstaker avvise kravet og henvise til Kopinor. Krav skal ikke innfris uten etter samråd med Kopinor. Ved tvist om kravet har Kopinor rett til å intervenere.

§ 29
Partene har rett til å offentliggjøre denne avtalen.

§ 30
Dersom det i avtaleperioden vedtas nye fravikelige lovbestemmelser som vedrører reglene for kopiering av beskyttet materiale, skal disse gjelde så langt de er forenlig med denne avtalen.

§ 31
Kopinor kan endre avtalens vilkår. Endringene får virkning for nye avtaleperioder, med mindre lisenstaker sier opp avtalen i henhold til § 33. Lisenstaker skal varsles skriftlig (per post eller e-post) om endrede vilkår innen 1. juli.

TVISTELØSNING
§ 32
Partene vedtar Oslo som rette verneting for alle tvister som har grunnlag i denne avtalen, jf. tvisteloven § 4-6. 

AVTALENS VARIGHET
§ 33
Avtalen omfatter kopiering i inneværende kalenderår. Hvis avtalen ikke sies opp innen tre måneder før kalenderårets slutt, gjelder avtalen for ett nytt år av gangen, med samme oppsigelsesfrist.