Kopinor-avtalene for korps- og orkesterorganisasjoner

Gjennom Kopinor-avtalen kan det kopieres noter og annet opphavsrettslig beskyttet materiale innenfor nærmere angitte rammer. Det er ikke nødvendig å oppspore rettighetshaverne og innhente hver enkelts tillatelse.

Norges Musikkorps Forbund, Korpsnett Norge og De unges orkesterforbund har fremforhandlet en kopieringsavtale som omfatter forbundene og medlemskorpsene/-orkestrene.

Kopieringen kan utføres av note-/materialforvaltere, dirigenter eller andre med særlig tilknytning til det enkelte ensemble eller forbundet. Kopiering skal kun skje til bruk innenfor virksomheten. Det kan også kopieres for deltakere i undervisning og opplæring som arrangeres av ensemblet eller forbundet, herunder solist- og/eller gruppeundervisning.

Kopiering av noter

Avtalen gir adgang til å kopiere noter innenfor visse rammer. Kopiering av korps- eller orkesternoter forutsetter at ensemblet har kjøpt hele originale notesett eller originale hefter til samtlige utøvere. Notekopier som fremstilles i medhold av denne avtalen kan ikke spres utenfor det enkelte ensemblets virksomhet.

Korpsene/orkestrene har slik adgang til notekopiering:

 • Det kan fremstilles arbeidskopier og supplementsnoter fra ensemblets originalnoter til intern bruk. Korpset/orkesteret må ha kjøpt hele originale notesett eller originale hefter til samtlige utøvere i ensemblet.
 • Videre kan det fremstilles inntil 15%, men maksimum 10 sider, fra noter og notesamlinger beregnet på andre besetninger enn korps, orkester eller lignende ensembler.
 • Korpset/orkesteret kan lagre kopier av egne originalnoter i eget arkiv, også digitalt. Ved overdragelse av originalnoter må alle kopiene fjernes fra ensemblets arkiv.
 • Det kan fremstilles kopi av partitur til dirigent for intern bruk i ensemblets virksomhet og til dommere i forbindelse med konkurranser. Se avtaleteksten for nærmere vilkår.

Kopiering av annet materiale

Avtalen gir rett til å kopiere fra publikasjoner som bøker, tidsskrifter, aviser og brosjyrer, samt innhold fra internett. Kopiering skal ikke erstatte kjøp av materiale som det ellers ville være naturlig å anskaffe.

 • Fra bøker (herunder salme- og sangbok) kan det kopieres inntil 15 %, men likevel en hel novelle eller et helt kapittel eller lignende avsnitt.
 • Fra aviser, ukeblader, tidsskrifter osv., samt for materiale som lovlig er lagt ut på åpne internettsider kan det kopieres uten omfangsbegrensninger.
 • Fra vitenskapelige tidsskrifter: Inntil to artikler fra samme nummer til én enkelt person, men ikke mer enn 25 % av sidetallet .

Husk å navngi opphavspersonen(e) og angi hvor stoffet er hentet fra. Materialet kan ikke i medhold av denne avtalen endres eller bearbeides, og kan ikke benyttes på en krenkende måte.

Avtalen

Hovedtrekkene i Kopinor-avtalen kan du lese ovenfor. Mer detaljerte bestemmelser finnes i avtaleteksten:

Korps og orkestre som ikke er medlem av disse organisasjonene, henvises til å inngå egen avtale.

  Ønsker du mer informasjon om Kopinor-avtalen?

 • Ida Lillefjære Seniorkonsulent, avtaler og forhandlinger
  E-post: il@kopinor.no Telefon: 23 10 74 46