Sentralavtale om kopiering av beskyttet materiale

i virksomheten til korps som er medlemmer av Korpsnett Norge for perioden 1.7.2017 - 31.12.2019

Avtaleteksten henviser til den tidligere åndsverkloven.
Les mer her.

mellom

Korpsnett Norge

på den ene siden, og

Kopinor

på vegne av
medlemmene i Den norske Forfatterforening, Den norske Forleggerforening, Fagpressen, Forbundet Frie Fotografer, Grafill - Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon, Mediebedriftenes Landsforening, Musikkforleggerne, NOPA Norsk forening for komponister og tekstforfattere, Norges Fotografforbund, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Norsk Journalistlag, Norsk Komponistforening, Norsk kritikerlag,  Norsk Oversetterforening, Norsk Redaktørforening, Norsk Revyforfatterforening, Norsk Tidsskriftforening, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Norske Billedkunstnere, Norske Dramatikeres Forbund, Norske Kunsthåndverkere, Ny Musikks Komponistgruppe, samt utenlandske rettighetshaverorganisasjoner
på den andre siden.

INNLEDNING

På de vilkår som fremgår av denne avtalen får lisenstaker rett til kopiering av beskyttet, utgitt materiale fra norske og utenlandske publikasjoner hvis rettighetshavere Kopinor representerer, jf. lov av 12. mai 1961 nr. 2 (åndsverkloven) og lov av 9. januar 2009 nr. 2 (markedsføringsloven).

I medhold av åndsverkloven §§ 13b og 14, jf. § 36 har lisenstaker også tillatelse til å kopiere materiale skapt og utgitt av rettighetshavere som Kopinor ikke representerer (avtalelisens).

Det er en forutsetning for tillatelsen at kopiering ikke erstatter, men er et supplement til, kjøp av utgitt materiale, for ikke å skade rettighetshavernes legitime interesser og normal utnyttelse av verk. Kopiering skal således bare skje når det ikke er rimelig eller naturlig å anskaffe materialet fra notehandel, musikkforlag, bokhandel, billedarkiv mv.

AVTALENS OMRÅDE
§ 1
Avtalen gjelder kopiering av beskyttet, utgitt materiale til bruk innenfor virksomheten til korps som er medlemmer av Korpsnett Norge, samt i Korpsnett Norges sentrale og regionale administrasjon. Disse kalles heretter for lisenstaker.

Avtalen vedrører ikke kopiering som er hjemlet i lov og kopiering som skjer etter avtale direkte med opphavsmann og utgiver eller representant for disse. Eventuelle lisensavtaler og kjøpsbetingelser lisenstaker er bundet av, går foran denne avtalen.

Avtalen omfatter ikke kopiering av

  • audio- og audiovisuelle verk (lyd og levende bilder)
  • datamaskinprogrammer
  • dataspill, interaktive læringsverktøy o.l.
  • originaleksemplar av billedkunst og fotografi o.l.

Avtalen omfatter ikke digital kopiering av dagspresse, men fotokopiering, utskrift og kopiering for bruk med videoprojektor o.l. er tillatt.

NAVNGIVELSE AV OPPHAVSMANN, ENDRING M.M.
§ 2
Opphavsmannen skal navngis og verkets tittel og kilde angis slik som god skikk tilsier, jf. åndsverkloven § 3, § 43a tredje ledd og § 11.

Beskyttet materiale kan ikke i medhold av denne avtalen endres, bearbeides eller oversettes e.l. og kan ikke benyttes på en krenkende måte (jf. åndsverkloven § 3).

DEFINISJONER

§ 3
Med BESKYTTET materiale menes i denne avtalen litterære, vitenskapelige og kunstneriske verk, jf. åndsverkloven § 1, fotografiske bilder, jf. åndsverkloven § 43a, og arbeider som er beskyttet etter åndsverkloven § 43 (kataloger mv.). Avtalen omfatter derved kopiering fra utgitt materiale i form av noter med og uten tekst; skrifter; tegninger og grafiske fremstillinger av kunstnerisk, vitenskapelig eller teknisk art; kart; avbildninger av maleri, skulptur og annen billedkunst, bygningskunst og gjenstander av kunsthåndverk og kunstindustri, så vel av forbildet som av selve verket; fotografiske verk og bilder, samt formular, tabeller, kataloger og lignende arbeider som sammenstiller et større antall opplysninger eller som for øvrig er vernet etter åndsverkloven § 43.

Vedtak og andre uttalelser som gjelder offentlig myndighetsutøvelse så som lover, rettsavgjørelser, administrative forskrifter og NOUer o.l. er uten vern etter åndsverkloven, jf. åndsverkloven § 9.

Med UTGITT materiale menes i denne avtalen eksemplar av beskyttet materiale som med henholdsvis opphavsmannens, fotografens eller katalogfrembringerens samtykke er brakt i handelen eller på annen måte spredt blant allmennheten, herunder tilgjengeliggjort på Internett, jf. åndsverkloven § 8 annet ledd, samt offentliggjorte noter og dramatiske verk i skriftlig form eller inntatt i distribusjonsarkiv, og kopi, avskrift eller utskrift av slike eksemplar.

Med KOPIERING menes i denne avtalen fotokopiering og digital kopiering, herunder skanning, lagring og å ta utskrift. Videre innbefattes eksemplarfremstilling ved avtegning og avskrift, men ikke fotografering av billedkunst, fotografi o.l.

Med KOPI menes i denne avtalen ethvert eksemplar som er fremstilt ved kopiering.

Med KOPISIDE menes en kopi i A4-format eller mindre, mens kopier i A3-format regnes som to kopisider osv. Hvis det går inn flere note- eller boksider, tidsskriftsider eller presseklipp på én A4-side, regnes hver kopierte note- eller bokside, hver tidsskriftside hhv. hvert klipp som én kopiside. Hvis en note- eller bokside, tidsskriftside eller et presseklipp med originalformat A4 eller mindre er forstørret opp, for eksempel av hensyn til personer med lesevansker, regnes fortsatt hver kopierte note- eller bokside, hver tidsskriftside hhv. hvert klipp som én kopiside. For digitalt materiale er en kopiside normalt lik en A4-side i standard utskriftsformat.

Med ENKELTNOTE menes en publikasjon av et enkeltstående musikkverk med eller uten tekst.

Med NOTESAMLING menes samling av musikkverk med eller uten tekst.

Et NOTESETT er en utgivelse, for korps, bestående av partitur og samtlige enkeltstemmer som er nødvendig for fremføring av verket/verkene.

Med KORPSHEFTE menes en samling av musikkverk utgitt som notesett hvor partitur og stemmehefter er utgitt enkeltvis hver for seg.

Med ARBEIDSKOPI menes en personlig kopi for den enkelte utøver, for notater og aktiv bruk, herunder blaing.

Med SUPPLEMENTSNOTER TIL NOTESETT menes enkeltstemmer utover det antall som inngår i notesettet og som er nødvendige for korpsets besetning.

Med PARTITUR menes noter til bruk for dirigent, der stemmene er oppført under hverandre. Begrepet omfatter både fullt og redusert (condensed) partitur.

HVORDAN KAN KOPIER BENYTTES?
§ 4
Med de begrensninger som følger av denne avtalen, kan kopiering utføres av lisenstaker, herunder note-/materialforvaltere, dirigent, eller andre med særlig tilknytning til lisenstakers virksomhet, til bruk innenfor den enkelte lisenstakers virksomhet.

Digitale kopier som fremstilles i medhold av denne avtalen kan lagres og gjøres tilgjengelig i den enkelte lisenstakers interne, lukkede nettverk (intranett, arkiv mm.), ved digital fremføring (projisering på skjerm/ lerret, elektronisk tavle mm.), ved e-post til korpsets medlemmer o.l.

§ 5
Det kan i medhold av denne avtalen kopieres for deltakere i undervisning og opplæring som arrangeres av den enkelte lisenstaker, herunder solist- og/eller gruppeundervisning.

Hvis kopieringen omfattes av egen avtale for undervisningsvirksomhet, gjelder denne, dog gjelder ikke avtale for kopiering i voksenopplæring i studieforbund som mottar statlig tilskudd.

§ 6
I lisenstakers administrative virksomhet kan det tas nødvendige kopier til utlevering til utenforstående når dette skjer som ledd i lisenstakers saksbehandling overfor samarbeids- eller kontraktspartner, offentlig organ o.l.

Notekopier som fremstilles i medhold av denne avtalen kan likevel ikke spres utenfor den enkelte lisenstakers virksomhet.

§ 7
Kopier tatt i medhold av denne avtalen kan ikke brukes i profilering eller i markedsføring, verken som enkelteksemplar eller ved salg eller distribusjon i samband med reklameopplegg.

§ 8
Avtalen gir ikke rett til kopiering som har preg av å være en forlagsmessig fremstilling.

Bruk av kopier i publikasjoner som fremstår som selvstendige produkter med eget navn, egen redaktør osv., vil alltid være forlagsmessig fremstilling, selv om det skjer bare for lisenstakers medlemmer eller ansatte.

Fremstilling av eksemplar for publisering i trykt eller digital form (herunder på Internett) eller for annen utdeling og tilgjengeliggjøring for publikum regnes alltid som forlagsmessig.

§ 9
Det enkelte korps kan kopiere og lagre egne originalnoter i eget notearkiv eller verksdatabase. Systematisk oppbygging av andre typer verksdatabaser er ikke tillatt.

Ved overdragelse av originalnoter må alle kopier av noten fjernes fra korpsets eget arkiv eller verksdatabase.

KOPIERINGENS OMFANG
§ 10
Kopieringens omfang er i hvert enkelt tilfelle begrenset til 15 % fra en enkelt bok eller lignende publikasjon. Det kan likevel fra én og samme publikasjon tas kopi av en hel novelle eller et helt kapittel eller lignende avsnitt. (Vedr. enkeltnoter/notesamlinger, se §§ 11 og 12.)

§ 11
Fra periodisk publikasjon som aviser, ukeblad, kulturelle og faglige tidsskrifter kan det kopieres uten de begrensninger som er nevnt i § 10. Fra vitenskapelige tidsskrifter, dvs. tidsskrifter som omhandler forskning og forskningsresultater, er kopieringens omfang begrenset til to artikler fra et enkelt nummer til en enkelt person, og ikke mer enn 25 % av sidetallet.

Fra brosjyrer og andre publikasjoner bestemt for gratis distribusjon kan det kopieres uten omfangs-begrensninger.

Fra enkeltnoter og notesamlinger for andre besetninger enn korps, kan det kopieres inntil 15 % av sidetallet, men maksimum 10 sider av en enkelt publikasjon.

§ 12
Det kan fremstilles arbeidskopier og supplementsnoter fra korpsets egne originalnoter til intern bruk i det enkelte korps. Det forutsettes at korpset har kjøpt hele originale notesett eller originale korpshefter til samtlige utøvere i korpset. Tilsvarende kan det kopieres arbeidskopier av leiemateriale såfremt ikke annet fremgår av leieavtalen. Arbeidskopier av leiemateriale må destrueres når leiematerialet returneres.  

Det kan også fremstilles en arbeidskopi av partitur til dirigent for intern bruk i korpsets virksomhet. Arbeidskopier av partitur kan også utleveres dommere i forbindelse med konkurranser i Norge, og disse notene skal destrueres når konkurransen er avsluttet.

Dersom originalnoter ikke lenger er tilgjengelig i handelen, kan det likevel fremstilles kopier til ensemblets medlemmer i medhold av denne avtalen. Det forutsettes at ensemblet har forsikret seg om at notene ikke kan kjøpes.

Arbeidskopier av noter kan også utleveres til enkelte utøvere i forbindelse med solistoppdrag o.l. Disse kopiene skal destrueres når den aktuelle aktiviteten er avsluttet.

§ 13
Fra materiale som er lovlig lagt ut på åpne internettsider kan det kopieres uten omfangsbegrensninger. Lisenstaker har ansvar for å påse at det ikke kopieres fra eksemplar som er ulovlig lagt ut på Internett.

§ 14
Kopinor plikter etter beste evne å medvirke til at det gis tillatelse fra opphavsmann og utgiver til kopiering o.l. ut over det som er tillatt etter denne avtalen.

LISENSTAKERS INFORMASJONSPLIKT
§ 15
Lisenstaker forplikter seg til å sørge for at medlemmer, ansatte og andre som har rett til å kopiere eller bruke kopier etter denne avtalen, er orientert om bestemmelsene i avtalen.

§ 16
Korpsnett Norge og Kopinor samarbeider om utarbeidelse av informasjonsmateriell om avtalen, og plikter å informere den andre part før utsendelse av informasjonsmateriell til lisenstakerne.

VEDERLAG
§ 17
For kopiering etter denne avtalen betales i 2017 et vederlag på 22,58 kr per spillende medlem.

§ 18
Vederlaget justeres av Kopinor årlig per 31. desember i henhold til endringer i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks eller annen konsumprisindeks som måtte erstatte denne. Justeringen foretas på grunnlag av endring i konsumprisindeksen fra 15. oktober f.å. til 15. oktober inneværende år og tilsvarende for de kommende år. Vederlaget avrundes etter justeringen til nærmeste øre.

§ 19
Korpsnett Norge skal årlig rapportere antall spillende medlemmer per 31.12 året før til Kopinor i forkant av fakturering, på oppfordring fra Kopinor.

§ 20
Kopinor fakturerer Korpsnett Norge med forfall tidligst per 30. juni hvert år. Kopinor sender faktura med 30 dagers betalingsfrist.

STATISTISK UNDERSØKELSE
§ 21
Lisenstaker aksepterer at Kopinor kan gjennomføre statistisk undersøkelse av lisenstakers kopiering for å gi Kopinor grunnlag for fordeling av vederlag mellom de rettighetshavergrupper Kopinor representerer.

§ 22
Kopinor dekker utgiftene til bruk av statistisk byrå.

Utgifter forbundet med arbeidstid som medgår for lisenstakers egne ansatte, tillitsvalgte og andre som berøres av en undersøkelse og kostnader vedrørende ekstrakopier som tas i samme forbindelse, bæres av lisenstakeren.

§ 23
Dersom lisenstakers virksomhet blir trukket ut for deltakelse i en undersøkelse, plikter lisenstakeren å medvirke til gjennomføringen ved bl.a. å pålegge dirigent, korpsmedlemmer og andre som berøres av undersøkelsen å følge anvisningene fra det statistiske byrået.

§ 24
Kopinor plikter å påse at opplysninger om lisenstakers lovlige kopiering behandles fortrolig. Opplysningene kan imidlertid gis videre i anonymisert form som grunnlag for betaling eller fordeling av kopivederlag.

MISLIGHOLD OG ERSTATNING
§ 25
Ved mislighold av avtalen gjelder en frist for retting på 30 dager fra skriftlig varsel er mottatt.

§ 26
Dersom en part vesentlig misligholder avtalen og forholdet ikke rettes etter § 25, kan den annen part heve avtalen med umiddelbar virkning. Heving skal erklæres skriftlig med angivelse av hevingsgrunn. Erstatning for mislighold kan kreves uavhengig av om avtalen heves.

§ 27
Rettighetshaverne har ved denne avtalen ikke fraskrevet seg adgangen til selv å kreve erstatning og reise søksmål mot lisenstakeren i anledning av kopiering som ikke er tillatt ved denne avtalen. Har lisenstaker innfridd Kopinors krav, plikter Kopinor å innfri rettighetshavernes krav for samme utnyttelse.

§ 28
Ved heving eller oppsigelse av denne avtalen er lisenstaker forpliktet til å opphøre med all kopiering av beskyttet materiale som ikke er tillatt i medhold av lov eller særskilt avtale med rettighetshavere, fra oppsigelsesfristens utløp eller hevingstidspunktet.

Kopier som er tatt i medhold av avtalen kan etter avtalens opphør kun bevares for arkivering og eventuelt videre saksbehandling, og ikke aktivt gjenbrukes.

ANDRE BESTEMMELSER
§ 29
Kopinor er forpliktet til å dekke eventuelle krav om vederlag eller erstatning som lisenstaker måtte motta fra norske og utenlandske rettighetshavere for så vidt kravene gjelder kopiering som er betalt for og utført i overensstemmelse med denne avtalens bestemmelser, jf. for øvrig åndsverkloven § 37. Lisenstaker er ikke forpliktet til å dekke slike krav, og Kopinor skal holde lisenstaker skadesløs for krav om kostnader som denne måtte bli påført i forbindelse med et slikt krav.

Dersom krav mottas, skal lisenstaker avvise kravet og henvise til Kopinor. Krav skal ikke innfris uten etter samråd med Kopinor. Ved tvist om kravet har Kopinor rett til å intervenere.

§ 30
Partene har rett til å offentliggjøre denne avtalen.

§ 31
Dersom det i avtaleperioden vedtas nye fravikelige lovbestemmelser som vedrører reglene for kopiering av beskyttet materiale, skal disse gjelde så langt de er forenlig med denne avtalen.

TVISTELØSNING
§ 32
Partene vedtar Oslo som rette verneting for alle tvister som har grunnlag i denne avtalen, jf. tvisteloven § 4-6.

AVTALENS VARIGHET
§ 33
Avtalen gjelder for perioden 1.7.2017-31.12.2019. Hvis ikke avtalen sies opp innen tre måneder før avtaleperiodens utløp, forlenges avtalen for ett nytt år av gangen, med samme oppsigelsesfrist.

Denne avtalen er opprettet i to eksemplarer, ett til hver av partene.

20.9.2017

For Korpsnett Norge
Unni Færøvik
(sign.)

Oslo, 12.9.2017

For Kopinor
Yngve Slettholm
(sign.)