Kopinor-avtalen for korps, orkestre og lignende ensembler

Gjennom en Kopinor-avtale kan det kopieres noter og annet opphavsrettslig beskyttet materiale innenfor nærmere angitte rammer. Det er ikke nødvendig å oppspore rettighetshaverne og innhente hver enkelts tillatelse.

For korps og orkestre er det utviklet en egen avtale som inngås av det enkelte ensemble.  (Medlemmer i Norges Musikkorps Forbund, Korpsnett Norge og De unges orkesterforbund er dekket av egen avtale. Les om den her.)

Kopieringen kan utføres av note-/materialforvaltere, dirigenter eller andre med særlig tilknytning til det enkelte korps eller forbundet. Kopiering skal kun skje til bruk innenfor virksomheten. Det kan også kopieres for deltakere i undervisning og opplæring som arrangeres av korpset eller forbundet, herunder solist- og/eller gruppeundervisning.

Kopiering av noter

Avtalen gir adgang til å kopiere noter innenfor visse rammer. Kopiering av korpsnoter forutsetter at korpset har kjøpt hele originale notesett eller originale korpshefter til samtlige utøvere. Notekopier som fremstilles i medhold av denne avtalen kan ikke spres utenfor det enkelte korps’ virksomhet.

Korpsene har slik adgang til notekopiering:

 • Det kan fremstilles arbeidskopier og supplementsnoter fra korpsets originalnoter til intern bruk i korpset. Korpset må ha kjøpt hele originale notesett eller originale korpshefter til samtlige utøvere i korpset.
 • Videre kan det fremstilles inntil 15%, men maksimum 10 sider, fra noter og notesamlinger beregnet på andre besetninger enn korps.
 • Korpset kan lagre kopier av egne originalnoter i eget arkiv, også digitalt. Ved overdragelse av originalnoter må alle kopiene fjernes fra korpsets arkiv.
 • Det kan fremstilles kopi av partitur til dirigent for intern bruk i korpsets virksomhet og til dommere i forbindelse med konkurranser. Disse notene skal destrueres når konkurransen er avsluttet.

Det er ikke et krav at man beholder de fysiske notene ved digital arkivering, men det må kunne sannsynliggjøres at man har kjøpt originalnoter til samtlige utøvere (ved kvittering e.l.). Ved evt. opphør av kopieringsavtalen vil det være anledning til å skrive ut notene i det antall fysiske eksemplar man opprinnelig hadde kjøpt.

Kopiering av annet materiale

Avtalen gir rett til å kopiere fra publikasjoner som bøker, tidsskrifter, aviser og brosjyrer, samt innhold fra Internett. Kopiering skal ikke erstatte kjøp av materiale som det ellers ville være naturlig å anskaffe.

 • Fra bøker (herunder salme- og sangbok) kan det kopieres inntil 15 %, men likevel en hel novelle eller et helt kapittel eller lignende avsnitt.
 • Fra aviser, ukeblader, tidsskrifter osv., samt for materiale som lovlig er lagt ut på åpne internettsider kan det kopieres uten omfangsbegrensninger.
 • Fra vitenskapelige tidsskrifter: Inntil to artikler fra samme nummer til én enkelt person, men ikke mer enn 25 % av sidetallet .

For mer detaljerte bestemmelser, blant annet om omfanget av kopieringen og hva kopiene kan benyttes til, henviser vi til avtalen, som kan hentes nedenfor.

Husk å navngi opphavspersonen(e) og angi hvor stoffet er hentet fra. Materialet kan ikke i medhold av denne avtalen endres eller bearbeides, og kan ikke benyttes på en krenkende måte.

Avtalen

Hovedtrekkene i Kopinor-avtalen kan du lese ovenfor. Mer detaljerte bestemmelser finnes i avtaleteksten:

  Ønsker du mer informasjon om Kopinor-avtalen?

 • Ida Lillefjære Seniorkonsulent, avtaler og forhandlinger
  E-post: il@kopinor.no Telefon: 23 10 74 46