Kopinor-avtalen for universiteter og høgskoler

Gjennom Kopinoravtalen kan studenter og ansatte ta fotokopier, utskrifter og digitale kopier fra utgitt materiale, uten å måtte oppspore rettighetshaverne og innhente den enkeltes tillatelse.

Kopieringsavtalen for høyere utdanning gjelder fra 1. juli 2016 og er forlenget til 31. desember 2020. Vilkårene er fremforhandlet av Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Kopinor. Avtalen inngås av den enkelte institusjon.

Veiledningen nedenfor er utarbeidet av UHR og Kopinor og gjengir de viktigste punktene i avtalen.

Avtalen gir på nærmere vilkår studenter og ansatte rett til å kopiere materiale som er beskyttet av åndsverkloven. Det som kopieres skal kun brukes til formål innen utdanning, forskning og administrasjon ved institusjonen. Tillatelsen gjelder utgitt materiale fra både norske og utenlandske rettighetshavere uavhengig av om Kopinor representerer deres rettigheter. Det er en forutsetning at kopieringen ikke skal erstatte, men være et supplement til kjøp av utgitt materiale.

Avtalen gir adgang til å fremstille kompendier, både trykte og digitale.  

Hvem gjelder avtalen for?

Avtalen gjelder for intern bruk for ansatte, studenter, kursdeltakere og andre med særlig tilknytning til institusjonen.

Hva kan du kopiere?

Avtalen gir rett til kopiering fra alt utgitt materiale, norsk og utenlandsk, slik som bøker, tidsskrifter, blader, aviser m.m. samt innhold fra internett.

Opphavsmannens navn og verkets tittel og kilde skal oppgis.

Hva kan du ikke kopiere?

Avtalen omfatter ikke lyd og levende bilder, datamaskinprogrammer og -spill, eller originaleksemplar av billedkunst og fotografi o.l.

Det er ikke tillatt å gjøre beskyttet materiale tilgjengelig på åpne internettsider. Dette gjelder selv om innholdet er hentet fra andre åpne nettsider.

Omfang av kopieringen for studenter og kursdeltakere

 • Fra bøker: Inntil 15 % av sidetallet.
 • Fra vitenskapelige tidsskrifter (fra ett enkelt nummer): Inntil én artikkel. Hvis institusjonen har fått tilgang til tidsskriftene via egen abonnements-/lisensavtale, gjelder vilkårene i denne.

Fra aviser, allmenne tidsskrifter o.l. og fra materiale som er lovlig lagt ut på åpne internettsider kan det kopieres uten omfangsbegrensninger. For kopiering av noter gjelder egne regler, se avtalen.

Hvis bokutdraget utgjør mer enn 15 % av bokens totale sidetall, må det innhentes tillatelse fra de aktuelle rettighetshaverne for hele utdraget og det betales særskilt for dette, se nedenfor (Kopiering utenfor avtalens rammer).

Bokutdrag

Pensum og annet nødvendig lærestoff i form av bokutdrag som kopieres og gjøres tilgjengelig for studenter eller kursdeltakere, digitalt eller i trykt form, blant annet i form av kompendier, skal registreres for klarering i Kopinors digitale løsning Bolk. Ved registrering medfølger innholdsfiler såfremt filen er tilgjengelig i innholdsdatabasen i Bolk, uten ekstra kostnad.

Materialet kan benyttes av studenter og kursdeltakere på det aktuelle emnet eller kurset i det format og på den plattform studenten foretrekker.

Krav til merking

Ved bruk av Bolk merkes alt materiale automatisk med en opphavsrettsnotis. Ved fremstilling av kursmateriale utenfor Bolk må man være oppmerksom på egne regler om merking. Kopinor kan be om at slikt materiale blir tilsendt for kontroll.

Kopiering utenfor avtalens rammer

Hvis et utdrag som ønskes kopiert utgjør mer enn 15 % av bokens sidetall, må det innhentes tillatelse for hele utdraget fra de aktuelle rettighetshaverne. Det betales for hele utdraget etter den prisen rettighetshaver fastsetter. Hvis institusjonen ønsker det, kan man benytte Bolk for klareringen, på nærmere angitte vilkår. Mange rettighetshavere har allerede avgitt forhåndsfullmakter til utvidet bruk gjennom løsningen, i andre tilfeller sendes en forespørsel til rettighetshaver. Pris vil framgå ved bestilling og institusjonen faktureres særskilt for dette.

Bolk

Bolk er Kopinors system for registrering av bokutdrag i henhold til kopieringsavtalen. Om institusjonen ønsker det, kan Bolk i tillegg benyttes for fremstilling av kompendier og for klarering av rettigheter utenfor kopieringsavtalen.

Ytterligere informasjon og brukerstøtte finnes på www.bolk.no.

Kopieringsvederlaget

Institusjonen betaler et vederlag på vilkår som fremkommer i avtalen. Vederlaget dekker all kopiering innenfor avtalens rammer, også bokutdrag som registreres for klarering i Bolk.

Vederlaget som betales for kopieringen, utbetales til forfattere, forlag og andre rettighetshavere, delvis individuelt og delvis gjennom deres organisasjoner. Vederlaget er betaling for bruk og bidrar samtidig økonomisk til at nye verk blir skapt og utgitt.

Avtaletekster

Information in English

  Dokumenter

 • Kopiering i høyere utdanning (informasjonsfolder) Last ned
 • Kopieringsavtale for høyere utdanning Last ned

  Mer informasjon om avtalen for høyere utdanning

 • Julie Eng Grønlie Seniorkonsulent, avtaler og forhandlinger
  E-post: jeg@kopinor.no Telefon: 23 10 74 49