Samarbeidsavtale mellom Universitets- og høgskolerådet og Kopinor (fra 2025)

Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Kopinor er kommet til enighet om vedlagte mønsteravtale om kopiering og bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale ved universiteter og høyskoler med virkning fra 1. januar 2025 til og med 31. desember 2029. Avtalen avløser tidligere mønsteravtale som gjaldt for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2024.

UHR og Kopinor er videre enige om følgende:

 1. Samlet vederlag for UHRs medlemmer som per juni 2024 har inngått avtale med Kopinor, er 136 146 822 kr (2024-pris). Vederlaget justeres med virkning for påfølgende kalenderår i henhold til endringen i Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks (KPI), første gang for 2025 iht. endringer i KPI fra 15. oktober 2023 til 15. oktober 2024, deretter årlig per 15. oktober.
   
 2. Halvparten av avtalt årlig vederlag faktureres normalt 1. april og andre halvpart 1. november, med 30 dagers betalingsfrist. Kopinor fakturerer institusjonene for deres andel av totalvederlaget, jf. mønsteravtalen § 23, etter følgende anvisning fra UHR: Samlet vederlag fordeles mellom institusjonene basert på summen av heltidsekvivalenter for studenter og vektet antall årsverk for ansatte (justeringsfaktor 0,9). Utregningen skjer i henhold til de sist tilgjengelige tallene for antall heltidsekvivalenter for studenter og antall årsverk for ansatte i Database for statistikk i høgre utdanning (DBH). Kopinor skal hvert semester oversende en skriftlig oversikt over fakturerte beløp til UHR.

  Dersom institusjonen ikke rapporterer til DBH-databasen, vil Kopinor fakturere på grunnlag av innsendte erklæringer med tall på antall heltidsekvivalenter for studenter og årsverk for ansatte. Kopinor sender ut erklæringsskjema i forkant av fakturering.
   
 3. Størrelsen på samlet vederlag forutsetter at de av UHRs medlemmer som har avtale per juni 2024, inngår ny avtale med Kopinor. Samlet vederlag økes forholdsmessig dersom nye UHR-medlemmer inngår avtale med Kopinor og reduseres tilsvarende dersom et UHR-medlem ikke inngår avtale med Kopinor eller trekker sitt medlemskap i UHR. Beregning av vederlag for nye medlemmer og justering av total ramme for vederlag, fastsettes av Kopinor og UHR i fellesskap.
   
 4. Partene skal i fellesskap utarbeide en orientering til alle UH-institusjonene om ny mønsteravtale. UHR påtar seg å anbefale institusjonene i UHR å slutte seg til avtalen.
   
 5. Partene vil samarbeide om informasjon og veiledning til alle UH-institusjonene om avtalen generelt og bruk av Bolk spesielt.
   
 6. Partene har et felles ønske om at registrering og rapportering som følger av mønsteravtalen, kan skje på en mest mulig kostnadseffektiv og brukervennlig måte. Partene vil fortsette samarbeidet om integrasjonsløsninger mot sektorrelevante verktøy som gir slik effekt.
   
 7. Partene er enige om at det i avtaleperioden avholdes halvårlige kontaktmøter for blant annet å drøfte om det skal gjennomføres felles undersøkelser i løpet av avtaleperioden i tråd med mønsteravtalen § 25.
   
 8. Dersom det i avtaleperioden vedtas nye lovbestemmelser som vedrører reglene for eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring av beskyttet materiale av direkte og vesentlig betydning for avtalens grunnlag, kan hver av partene kreve reforhandling av avtalen.
   
 9. Partene er innstilt på å fremforhandle ny mønsteravtale med virkning fra 1. januar 2030. Forhandlinger skal igangsettes i god tid før gjeldende mønsteravtale utløper.
   
 10. Dersom forhandlinger om en mønsteravtale for en ny avtaleperiode ikke fører frem, kan hver av partene etter samarbeidsavtalen kreve mekling eller, dersom mekling ikke fører frem, at tillatelse til og vilkår for kopiering og bruk fastsettes av nemnd, jf. åndsverkloven § 65.
   
 11. Denne samarbeidsavtalen gjelder fra 1. januar 2025 til og med 31. desember 2029 og erstatter tidligere samarbeidsavtale av 18. juni 2020.

Samarbeidsavtalen foreligger i to eksemplarer, ett til hver av partene.
 

Oslo, 11. juni 2024

For UHR 

Nina Sandberg
generalsekretær
(sign.)

For Kopinor 

Hege Munch Gundersen
administrerende direktør
(sign.)