Sentralavtale om kopiering

av opphavsrettslig beskyttet materiale i virksomheten til fellesråd/menighetsråd med fellesrådsfunksjoner i Den norske kirke

Avtaleteksten henviser til den tidligere åndsverkloven.
Les mer her.

mellom

KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter

på den ene siden, og

Kopinor

på vegne av
medlemmene i Den norske Forfatterforening, Den norske Forleggerforening, Fagpressen, Forbundet Frie Fotografer, Grafill - Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon, Mediebedriftenes Landsforening, Musikkforleggerne, NOPA Norsk forening for komponister og tekstforfattere, Norges Fotografforbund, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Norsk Journalistlag, Norsk Komponistforening, Norsk kritikerlag,  Norsk Oversetterforening, Norsk Redaktørforening, Norsk Revyforfatterforening, Norsk Tidsskriftforening, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Norske Billedkunstnere, Norske Dramatikeres Forbund, Norske Kunsthåndverkere, Ny Musikks Komponistgruppe, samt utenlandske rettighetshaverorganisasjoner

på den andre siden.

INNLEDNING

Avtalen gjelder for Den norske kirkes fellesråd/menighetsråd med fellesrådsfunksjoner som har gitt KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (heretter kalt KA) skriftlig fullmakt til på deres vegne å inngå slik avtale. På de vilkår som fremgår av denne avtalen gis det tillatelse til kopiering av beskyttet, utgitt materiale fra norske og utenlandske publikasjoner hvis rettighetshavere Kopinor representerer, jf. lov av 12. mai 1961 nr. 2 (åndsverkloven) og lov av 9. januar 2009 nr. 2 (markedsføringsloven).

I medhold av åndsverkloven §§ 13b og 14, jf. § 36 gis det også tillatelse til å kopiere materiale skapt og utgitt av rettighetshavere som Kopinor ikke representerer (avtalelisens).

Det er en forutsetning for tillatelsen at kopiering ikke erstatter, men er et supplement til, kjøp av utgitt materiale, for ikke å skade rettighetshavernes legitime interesser og normal utnyttelse av verk. Kopiering skal således bare skje når det ikke er rimelig eller naturlig å anskaffe materialet fra notehandel, musikkforlag, bokhandel, billedarkiv mv.

AVTALENS OMRÅDE
§ 1

Avtalen gjelder kopiering av beskyttet, utgitt materiale som finner sted i virksomheten til fellesråd og menighetsråd (heretter kalt rådet), til bruk i lokal kirkelig administrasjon, ordinær gudstjenestelig virksomhet og øvrige kirkelige handlinger, kor o.l., barnehager, aldershjem o.l. som er en del av virksomheten til rådet.

Avtalen vedrører ikke kopiering som er hjemlet i lov og kopiering som skjer etter avtale direkte med opphavsmann og utgiver eller representant for disse. Eventuelle lisensavtaler og kjøpsbetingelser rådet er bundet av, går foran denne avtalen.

Avtalen omfatter ikke kopiering av

  • audio- og audiovisuelle verk (lyd og levende bilder)
  • datamaskinprogrammer
  • dataspill, interaktive læringsverktøy o.l.
  • originaleksemplar av billedkunst og fotografi o.l.

Avtalen omfatter ikke digital kopiering av dagspresse, men fotokopiering, utskrift og kopiering for bruk med videoprojektor o.l. er tillatt.

NAVNGIVELSE AV OPPHAVSMANN, ENDRING M.M.
§ 2

Opphavsmannen skal navngis og verkets tittel og kilde angis slik som god skikk tilsier, jf. åndsverkloven § 3, § 43a tredje ledd og § 11.

Beskyttet materiale kan ikke i medhold av denne avtalen endres, bearbeides eller oversettes e.l. og kan ikke benyttes på en krenkende måte (jf. åndsverkloven § 3).

DEFINISJONER
§ 3
Med BESKYTTET materiale menes i denne avtalen litterære, vitenskapelige og kunstneriske verk, jf. åndsverkloven § 1, fotografiske bilder, jf. åndsverkloven § 43a, og arbeider som er beskyttet etter åndsverkloven § 43 (kataloger mv.). Avtalen omfatter derved kopiering fra utgitt materiale i form av skrifter; tegninger og grafiske fremstillinger av kunstnerisk, vitenskapelig eller teknisk art; kart; avbildninger av maleri, skulptur og annen billedkunst, bygningskunst og gjenstander av kunsthåndverk og kunstindustri, så vel av forbildet som av selve verket; noter med og uten tekst; fotografiske verk og bilder, samt formular, tabeller, kataloger og lignende arbeider som sammenstiller et større antall opplysninger eller som for øvrig er vernet etter åndsverkloven § 43.

Vedtak og andre uttalelser som gjelder offentlig myndighetsutøvelse så som lover, rettsavgjørelser, administrative forskrifter og NOUer o.l. er uten vern etter åndsverkloven, jf. åndsverkloven § 9.

Med UTGITT materiale menes i denne avtalen eksemplar av beskyttet materiale som med henholdsvis opphavsmannens, fotografens eller katalogfrembringerens samtykke er brakt i handelen eller på annen måte spredt blant allmennheten, herunder tilgjengeliggjort på internett, jf. åndsverkloven § 8 annet ledd, samt offentliggjorte noter og dramatiske verk i skriftlig form eller inntatt i distribusjonsarkiv, og kopi, avskrift eller utskrift av slike eksemplar.

Med KOPIERING menes i denne avtalen fotokopiering og digital kopiering, herunder skanning, lagring og å ta utskrift. Videre innbefattes eksemplarfremstilling ved avtegning og avskrift.

Med KOPI menes i denne avtalen ethvert eksemplar som er fremstilt ved kopiering.

Med KOPISIDE menes en kopi i A4-format eller mindre, mens kopier i A3-format regnes som to kopisider osv. Hvis det går inn flere boksider, tidsskriftsider eller presseklipp på én A4-side, regnes hver kopierte bokside, hver tidsskriftside hhv. hvert klipp som én kopiside. Hvis en bokside, tidsskriftside eller et presseklipp med originalformat A4 eller mindre er forstørret opp, for eksempel av hensyn til personer med lesevansker, regnes fortsatt hver kopierte bokside, hver tidsskriftside hhv. hvert klipp som én kopiside. For digitalt materiale er en kopiside normalt lik en A4-side i standard utskriftsformat. 

Med ENKELTNOTE menes en publikasjon av et enkeltstående musikkverk med eller uten tekst.

Med NOTESAMLING menes samling av musikkverk med eller uten tekst, men ikke salme- og sangbok.

Med ARBEIDSKOPI menes en personlig kopi av enkeltnote/notesamling for den enkelte utøver, for notater og aktiv bruk.

HVEM KAN KOPIERE?
§ 4
Med de begrensninger som følger av denne avtalen, kan kopiering utføres av rådets ansatte, prester og andre innen rådets virksomhet som har rettssubjektet Den norske kirke som arbeidsgiver, medlemmer av rådets utvalg, styrer og råd, eller andre med særlig tilknytning til virksomheten.

HVORDAN KAN KOPIER BENYTTES?
§ 5
Digitale kopier som fremstilles i medhold av denne avtalen kan lagres og gjøres tilgjengelig i rådets eget interne, lukkede nettverk, ved digital fremføring (projisering på skjerm/lerret, elektronisk tavle mm.), ved e‑post o.l.

§ 6
Det kan tas nødvendige kopier til utlevering til utenforstående (kontraktspart o.l.) når dette skjer som ledd i saksbehandling og dessuten til andre nære, enkeltstående forbindelser.

§ 7
Kopier tatt i medhold av denne avtalen kan ikke brukes i profilering eller i markedsføring, verken som enkelteksemplar eller ved salg eller distribusjon i samband med reklameopplegg.

§ 8
Avtalen gir ikke rett til kopiering som har preg av å være en forlagsmessig fremstilling.

Fremstilling av sanghefter eller samleverk eller bruk av kopier i publikasjoner som fremstår som selvstendige produkter med eget navn, egen redaktør osv., vil alltid være forlagsmessig.

Fremstilling av eksemplar for publisering i trykt eller digital form (herunder på internett) regnes alltid som forlagsmessig.

Systematisk oppbygging og indeksering av verk av samme type og i et større antall (verksdatabase) regnes som forlagsmessig fremstilling. Det enkelte kor, orkester og lignende ensemble kan likevel kopiere og lagre egne originalnoter i eget notearkiv eller verksdatabase. Ved overdragelse av originalnoter må alle kopier av noten fjernes fra ensemblets eget arkiv eller verksdatabase.

§ 9
Det er i medhold av denne avtalen ikke tillatt å kopiere til bruk spesielt for organisert kor-, ensemble- og orkestervirksomhet o.l. som ikke er en del av rådets virksomhet. Organisert virksomhet av denne art er henvist til å inngå avtale med Kopinor eller med rettighetshaverne direkte.

KOPIERINGENS OMFANG
§ 10
Kopieringens omfang er i hvert enkelt tilfelle begrenset til 15 % fra en enkelt bok eller lignende publikasjon (herunder salme- og sangbok med eller uten noter). Det kan likevel fra én og samme publikasjon tas kopi av en hel novelle eller et helt kapittel eller lignende avsnitt. (Vedr. noter, se § 11.)

§ 11
Fra enkeltnoter og fra notesamlinger er kopieringen begrenset til 15 %, men maksimum 10 sider av hver enkelt publikasjon. Se for øvrig § 9.

Til bruk av kantor/organist, solist o.l. og for kor, orkestre og lignende ensembler kan det likevel, såfremt kopieringen ikke skjer til erstatning for utgitt materiale som er alminnelig tilgjengelig for kjøp og/eller leie og som det ellers ville være naturlig å anskaffe, kopieres arbeidskopier og enkelte eksemplar for fremføring i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger.

Det forutsettes at kor, orkestre og lignende ensembler fremstiller arbeidskopier fra ensemblets egne originalnoter, og at ensemblet har kjøpt hele originale korpsnotesett eller originalnoter til samtlige utøvere i ensemblet, så fremt noten er alminnelig tilgjengelig for kjøp.

§ 12
Fra periodisk publikasjon som aviser, ukeblad, kulturelle og faglige tidsskrifter kan det kopieres uten de begrensninger som er nevnt i § 10. Fra vitenskapelige tidsskrifter, dvs. tidsskrift som omhandler forskning og forskningsresultater, er kopieringens omfang begrenset til to artikler fra et enkelt nummer til en enkelt person, og ikke mer enn 25 % av sidetallet.

Fra brosjyrer og andre publikasjoner bestemt for gratis distribusjon, kan det kopieres uten omfangsbegrensninger.

§ 13
Fra materiale som lovlig er lagt ut på åpne internettsider, kan det kopieres uten omfangsbegrensninger. Rådet har ansvar for å påse at det ikke kopieres fra eksemplar som er ulovlig lagt ut på internett.

§ 14
Kopinor plikter etter beste evne å medvirke til at det gis tillatelse fra opphavsmann og utgiver til kopiering o.l. ut over det som er tillatt etter denne avtalen.

INFORMASJONSPLIKT
§ 15
Rådet forplikter seg til å sørge for at ansatte og andre som har rett til å kopiere eller bruke kopier etter denne avtalen, er orientert om bestemmelsene i avtalen.

§ 16
KA og Kopinor forplikter seg til å stille informasjonsmateriell til rådighet for fellesrådene/menighetsrådene. KA og Kopinor er gjensidig forpliktet til før utsendelse å forelegge generell informasjon om avtalen for den annen part til uttalelse.

§ 17
Når det varsles på forhånd, kan Kopinor besøke rådets virksomhet for å få informasjon om kopieringsrutinene og derigjennom innsyn i hvordan bestemmelsene i denne avtalen praktiseres.

§ 18
Fellesråd/menighetsråd som har gitt KA fullmakt til å inngå denne avtalen, skal oppnevne en administrativt ansvarlig for kopieringsavtalen.

STATISTISK UNDERSØKELSE
§ 19
I 2019, med mindre annet avtales mellom KA og Kopinor, gjennomføres en statistisk undersøkelse av kopieringen i et representativt utvalg av de fellesråd/menighetsråd som har gitt KA fullmakt til på deres vegne å inngå denne avtalen.

Undersøkelsen skal kartlegge den samlede fremstilling og bruk av opphavsrettslig beskyttede kopier. Undersøkelsen skal videre gi grunnlag for forhandling om fastsetting av vederlag, samt for fordeling av midler til rettighetshavere i inn- og utland. Den statistiske undersøkelsen skal tilfredsstille statistikkfaglige kriterier og gjennomføres med minst mulig belastning for rådet.

§ 20
Statistiske undersøkelser skal foretas ved hjelp av et uavhengig statistisk byrå på oppdrag av KA og Kopinor. Disse skal i fellesskap innhente og akseptere anbud, godkjenne undersøkelsens resultat og avtale dens anvendelse.

Utgiftene til undersøkelsene dekkes med 50 % av KA og 50 % av Kopinor. Kostnadsrammene for undersøkelser avtales særskilt.

§ 21
Dersom rådets virksomhet blir trukket ut for deltakelse i en undersøkelse, plikter rådet å medvirke til gjennomføringen ved bl.a. å pålegge ansatte og andre som berøres av undersøkelsen lojalt å følge anvisningene fra det statistiske byrået.

Utgifter forbundet med arbeidstid som medgår for rådets egne ansatte, tillitsvalgte og andre som berøres av en undersøkelse og kostnader vedrørende eventuelle ekstrakopier som tas i samme forbindelse, bæres av rådet.

§ 22
Kopinor plikter å påse at opplysninger om rådets lovlige kopiering behandles fortrolig. Statistiske opplysninger kan imidlertid gis videre i anonymisert form som grunnlag for betaling og fordeling av kopivederlag.

VEDERLAG
§ 23
For kopiering og bruk etter denne avtalen betaler fellesrådet et årlig vederlag på 1,712 kr (2017-priser) per innbygger. Samlet årlig vederlag for det enkelte fellesråd beregnes etter Statistisk Sentralbyrås oppgaver over folketallet per 1.1. årlig.

Vederlaget er forhandlet på grunnlag av statistiske utvalgsundersøkelser av kopiering og bruk, med relevante fradrag, og en sidepris på 0,539 kr (i 2017). For enkeltnote/notesamling er vederlaget sideprisen x 12,5.

§ 24
Vederlag per innbygger justeres av Kopinor årlig per 31. desember i henhold til endringer i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks eller annen konsumprisindeks som måtte erstatte denne. Justeringen foretas på grunnlag av endring i konsumprisindeksen fra 15. oktober f.å. til 15. oktober inneværende år og tilsvarende for de kommende år. Vederlag per innbygger avrundes etter justeringen til nærmeste tiendedels øre.

§ 25
Vederlag forfaller til betaling tidligst 31.5 hvert år. Kopinor fakturerer det enkelte fellesråd etter anvisning fra KA, med 30 dagers betalingsfrist.  

MISLIGHOLD OG ERSTATNING
§ 26
Ved mislighold av avtalen gjelder en frist for retting på 30 dager fra skriftlig varsel er mottatt. 

§ 27
Dersom en part vesentlig misligholder avtalen og forholdet ikke rettes etter § 26, kan den annen part heve avtalen med umiddelbar virkning. Heving skal erklæres skriftlig med angivelse av hevingsgrunn. Erstatning for mislighold kan kreves uavhengig av om avtalen heves.

§ 28
Rettighetshaverne har ved denne avtalen ikke fraskrevet seg adgangen til selv å kreve erstatning og reise søksmål mot lisenstakeren i anledning av kopiering som ikke er tillatt ved denne avtalen. Har lisenstaker innfridd Kopinors krav, plikter Kopinor å innfri rettighetshavernes krav for samme utnyttelse.

ANDRE BESTEMMELSER
§ 29
Kopinor er forpliktet til å dekke eventuelle krav om vederlag eller erstatning som rådet måtte motta fra norske og utenlandske rettighetshavere for så vidt kravene gjelder kopiering som er betalt for og utført i overensstemmelse med denne avtalens bestemmelser, jf. for øvrig åndsverkloven § 37. Rådet er ikke forpliktet til å dekke slike krav, og Kopinor skal holde rådet skadesløs for krav om kostnader som denne måtte bli påført i forbindelse med et slikt krav. Dersom krav mottas, skal rådet avvise kravet og henvise til Kopinor. Krav skal ikke innfris uten etter samråd med Kopinor. Ved tvist om kravet har Kopinor rett til å intervenere.

§ 30
KA, fellesråd som er omfattet av denne avtalen og Kopinor har rett til å offentliggjøre denne avtalen.

§ 31
Dersom det i avtaleperioden vedtas nye fravikelige lovbestemmelser som vedrører reglene for kopiering av beskyttet materiale, skal disse gjelde så langt de er forenlig med denne avtalen.

§ 32
KA søker å innhente fullmakter fra samtlige fellesråd og orienterer Kopinor fortløpende om hvilke av disse som har gitt KA fullmakt.

TVISTELØSNING
§ 33
Tvist mellom avtalepartene om avtalens forståelse eller krav som springer ut av avtalen, skal først søkes løst ved forhandlinger.

Dersom det ikke oppnås enighet gjennom forhandlingene kan hver av partene inngi søksmål ved norsk domstol.

Partene kan hver for seg begjære mekling etter åndsverkloven § 38.

AVTALENS VARIGHET/OPPHØR
§ 34
KA kan si opp avtalen for et enkelt fellesråd som opphører med kopiering av beskyttet materiale som ikke er hjemlet i lov eller avtale, for kommende år innen 1. oktober hvert år.

§ 35
Avtalen gjelder for perioden 1.1.2017-31.12.2020. Hvis ikke avtalen sies opp av KA eller Kopinor innen tre måneder før avtaleperiodens utløp, forlenges avtalen for ett nytt år av gangen, med samme oppsigelsesfrist.  

Ved heving eller oppsigelse av denne avtalen er det enkelte råd forpliktet til å opphøre med all kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale som ikke er tillatt i medhold av lov eller særskilt avtale med rettighetshavere, fra oppsigelsesfristens utløp eller hevingstidspunktet.

Kopier som er tatt i medhold av avtalen kan etter avtalens opphør kun bevares for arkivering og eventuelt videre saksbehandling, og ikke aktivt gjenbrukes.

Rådet kan likevel fortsette å kopiere etter vilkårene i denne avtalen så lenge forhandlinger om ny kopieringsavtale pågår. Dette gjelder tilsvarende under eventuell mekling.

Hvis ny avtale kommer i stand, gjelder vilkårene i den nye avtalen fra det tidspunkt den nye avtalen gis virkning.

Denne avtalen er opprettet i to eksemplarer, ett til hver av partene.

Oslo, 3.4.2017

For KA Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter
Øystein Dahle
(sign.)

Oslo, 31.3.2017

For Kopinor
Yngve Slettholm
(sign.)