Protokoll mellom Universitets- og høgskolerådet og Kopinor

Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Kopinor er etter forhandlinger kommet til enighet om følgende: 

  1. Vedlagte mønsteravtale om kopiering og bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale ved universiteter og høgskoler inngått for perioden 1.7.2016 til 30.6.2018, senere prolongert for høsten 2018, prolongeres for perioden 1.1.2019 til 31.12.2020.
  2. Institusjonene faktureres i henhold til bestemmelsene i mønsteravtalen §§ 23 og 24. Kopinor skal samtidig skriftlig orientere UHR om grunnlaget for betaling av vederlag for de institusjonene som har inngått mønsteravtalen.
  3. UHR vil orientere sine medlemmer om prolongeringen av mønsteravtalen.
  4. Partene har et felles ønske om at registrering og rapportering som følger av mønsteravtalen kan skje på en mest mulig kostnadseffektiv og brukervennlig måte. Partene vil fortsette samarbeidet om å utrede løsninger som gir slik effekt, herunder vurdere behov for forbedringer og løsninger for integrasjon mot andre sektorrelevante verktøy.
  5. I løpet av den nye avtaleperioden vil partene i fellesskap la gjennomføre ny kartlegging av faktisk kopiering og bruk av beskyttet materiale i UH-institusjonenes virksomhet, som grunnlag for forhandlinger om fastsettelse av vederlag i framtidig avtale. Gjennomføring skal skje etter nærmere samarbeidsavtale og i samsvar med mønsteravtalens kapittel 10.
  6. Partene er innstilt på å fremforhandle ny mønsteravtale med virkning fra 1.1.2021.
  7. Dersom forhandlinger om forlengelse eller reforhandling av mønsteravtale for UH-institusjonene ikke fører til enighet, kan hver av partene etter protokollen kreve mekling eller, dersom mekling ikke fører frem, at tillatelse til og vilkår for eksemplarfremstillingen fastsettes av nemnd, jf. åndsverkloven § 65.
  8. Denne protokollen gjelder til 31.12.2020 og erstatter tidligere samarbeidsavtale av 16.6.2016. 

Protokollen foreligger i to eksemplar, ett til hver av partene. 

Oslo, 19.12.2018                                                                         

For UHR                                                                                         

Alf Rasmussen (sign.)
generalsekretær                                                                        

For Kopinor

Yngve Slettholm (sign.)
administrerende direktør