Kopieringsavtale for Den norske Advokatforening

Mønsteravtale inngått mellom Den norske Advokatforening og Kopinor,
desember 1993, med prisendringer av 1. januar 2018

Avtaleteksten henviser til den tidligere åndsverkloven.
Les mer her.


Avtale om fotokopiering o.l. av opphavsrettslig beskyttet materiale i advokatvirksomhet

mellom 

Navn: ...........................................................
(Advokatvirksomhetens/firmaets/kontorfellesskapets navn)

som lisenstaker, på den ene siden,
og

KOPINOR

på vegne av Den norske Forfatterforening, Den norske Forleggerforening, Fagpressen, Forbundet Frie Fotografer, GRAFILL - Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon, Mediebedriftenes Landsforening, Musikkforleggerne, NOPA Norsk forening for komponister og tekstforfattere, Norges Fotografforbund, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Norsk Journalistlag, Norsk Komponistforening, Norsk kritikerlag, Norsk Oversetterforening, Norsk Redaktørforening, Norsk Revyforfatterforening, Norsk Tidsskriftforening, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Norske Billedkunstnere, Norske Dramatikeres Forbund, Norske Kunsthåndverkere, Ny Musikks Komponistgruppe, samt utenlandske rettighetshaverorganisasjoner 

på den andre siden.

KAPITTEL 1  
Avtalens område
 

§ 1
Avtalen gjelder kopiering i lisensta­ker­ens virk­somhet.

Avtalen vedrører ikke kopiering som er hjem­let i lov, herunder kopi­ering av verk som i hen­hold til åndsverk­lovens § 9 er unntatt fra vern.

Avtalen vedrører ikke kopiering for bruk av kopi­ene som bevismiddel for relevante faktiske omstendig­heter, som en advokat tilknyttet virk­som­he­ten påbe­roper på vegne av sin klient. 

§ 2
På de vilkår som fremgår av denne av­tale, får lisenstaker rett til å kopi­ere opphavs­rettslig be­skyttet mate­ri­ale fra norske og utenlandske publi­ka­sjo­ner hvis rettig­hets­ha­vere Kopinor repre­senterer, jfr. lov av 12. mai 1961 nr. 2 (åndsverkloven) og konkurranse­rettslige regler.

Bestemmelsen etter første ledd medfører, i medhold av §§ 13 og 14 (avtalelisens) i lov av 12. mai 1961 nr. 2, tillatelse til å kopiere materiale skapt og utgitt av rettighetshavere som Kopinor ikke represen­terer.

Beskyttet materiale er bl.a. litterære, viten­skape­lige og kunstneriske verk, jfr. ånds­verklov­ens § 1, foto­grafiske bilder, jfr. åndsverkloven § 43a, og ka­talog­arbeider, jfr. ånds­verklovens § 43, og omfatter der­ved, men er ikke be­grenset til, mate­riale i form av skrifter; tegnin­ger og grafiske frem­stillinger av kunstnerisk, vitenskape­lig eller tek­nisk art; kart; av­bild­ninger av maleri, skulptur og annen billed­kunst, byg­ningskunst og gjen­stander av kunst­håndverk og kunstindustri, såvel forbil­det som selve verket; noter med og uten tekst; fotografiske bilder og formu­lar, ta­bel­ler, kata­loger og lig­nende arbei­der som sammen­stiller et større antall opplysninger, og pro­gram. 

§ 3   
Med publikasjon menes i denne av­tale beskyt­tet materiale i form av trykte eksem­plar som er omfattet av en utgivelse, dvs. som med hen­holds­vis opp­havs­mannens, foto­grafens el­ler katalog­fremstillerens samtykke er brakt i handelen eller på annen måte er spredt blant all­mennheten, (unntatt originalgrafikk og originalfotografi­er), og kopi el­ler avskrift fra slike ek­sem­plar; noter offentlig­gjort i skrift­lig form eller inn­tatt distribu­sjons­arkiv, og  dramatiske verk offent­lig­gjort i skriftlig form eller tatt inn i Norske Drama­tikeres Forbunds arkiv.

Et alminnelig tilgjengelig særtrykk fra en pub­li­kasjon regnes i forhold til denne avtale alltid som egen publika­sjon.

Med kopiering menes i denne avta­le eksem­plar­fremstilling som skjer ved hjelp av fotogra­fiske, xero­gra­fiske eller liknende metoder, her­under ut­gående telefaks. Det inn­befatter fremstil­ling av og mang­fol­dig­gjøring fra master for sten­sil, offset o.l., samt av­tegning eller av­skrift, og ut­skrift av verk fra elek­tro­nisk datalager.

Avtalen omfatter ikke levende film, video­gram, og edb-program i mas­kin­lesbar form o.l.

Med kopi menes i denne avtale et­hvert eks­emplar som er fremstilt ved kopiering.

Med kopiside menes en kopi i A4-format eller min­dre, mens kopier i A3-format reg­nes som to kopisider osv. Hvis det går inn flere boksider, tids­skriftsider el­ler presse­klipp på én A4-side, teller hver bok- eller tidsskriftside og hvert klipp som én kopiside.

Med presseklipp menes stoff fra periodiske publi­kasjoner, dog ikke fra vitenskape­lige tids­skrift. 

KAPITTEL 2  
Hvem kan kopiere og hvor­dan kan kopier benyt­tes? 

§ 4
Med de begrensninger som følger av denne avtale, kan kopiering utføres av virksom­hetens partnere eller an­satte, eller av andre med særlig til­knytning til virk­somheten, for disses bruk in­ternt i virksomheten. Det kan videre kopieres for utlevering til utenforstå­ende når det er nødvendig som ledd i utførelse av advokat­bistand for klient, eller for ivareta­kelse av virksomhet­ens interesser overfor offentlig organ, disi­plinær­myndighet, kontraktspart o.l. Likele­des kan det i medhold av denne avta­le kopieres for deltakere i un­der­vis­ning som arrangeres av lisenstake­ren, når un­der­visningen ikke omfat­tes av kopieringsavtalen for skole­verket og voksenopplæringen, kopi­eringsav­talen for kom­munale mu­sikkskoler eller kopi­erings­avtalen for universitet og høyskoler.

Kopieringen skal skje ved hjelp av ut­styr som lisenstaker har disposisjons­retten til. Når det er nød­vendig av tekniske årsaker eller pga. stort kopi­erings­volum i det enkelte kopi­erings­tilfellet, eller når den som fore­står ko­pi­eringen har avtale med Kopinor, kan kopieringen likevel ut­føres ved fremmed hjelp. 

§ 5Kopieringen skal bare skje for tilfel­dig bruk og ikke som erstatning for bruk av forlags­pro­dusert ma­teriale, som det ellers ville være naturlig å anskaf­fe. (Om publikasjoner som ikke er til­gjengelige i handel­en, se § 9.)

Det er etter denne avtale ikke tillatt å kopiere not­er uansett publikasjons­type for bruk i kor, korps og orkestre.

Avtalen gir ikke rett til eksemplar­frem­stil­ling som har et forlagsmessig preg, selv om denne skjer ved fotoko­pi­ering e.l. Slik fremstilling fore­lig­ger når det lages et ikke ube­tydelig antall kopi­er fra ett og samme materi­ale med sikte på spred­ning av kopi­ene til bruk som ikke har tilknytning til en bestemt sak, eller til dagsaktuell informasjon, uten hensyn til om fremstil­lingen skjer i form av et sam­let opplag eller etter be­hov for utle­vering til virksomhe­tens partnere, ansatte eller andre med særlig til­knytning til virksom­heten. Kopi­ering for utdeling til publikum reg­nes alltid som for­lagsmessig. Når lisenstaker ønsker å foreta forlags­mes­sig fremstilling for ekstern eller intern bruk, er lisenstaker, uten hen­syn til denne avtale, henvist til å inngå avtale direkte med ved­kom­mende ret­tig­hets­havere.

Uten de begrensninger som følger av tredje ledd kan presseklipp kopieres til bruk in­ternt i virk­somhet­en eller til vederlagsfri utsendelse til eks­terne forbin­delser, hvis man benytter kopi­ene i en samling av presseklipp eller i en omtale av lisens­takers virksom­het eller kopiene omhandler aktuel­le spørsmål i til­knytning til virksomhe­ten. Denne avtale tillater ikke bruk av presseklipp i markeds­føringsøye­med. 

§ 6
Antall kopier av samme verk kan ikke over­stige 300 eksemplar per ka­lender­år. (Om kopier­ing fra note­samlinger, se § 7 annet ledd.) 

§ 7
Kopieringens omfang er (med unntak som nevnt i § 8) i hvert enkelt tilfelle begrenset til 15 %, men mak­simum 25 sider fra en enkelt bok eller liknende publi­kasjon. Fra en og samme publika­sjon kan det likevel kopieres en hel novelle, et helt kapittel eller liknende avsnitt av en roman, eller en hel scene fra et skuespill.

Fra enkeltnoter og notesamlinger på inntil 32 sider kan det ikke kopieres etter denne avtale. Fra notesam­linger på mer enn 32 sider kan det kopieres inntil 10 %, men maksi­mum 10 sider, og antall kopier kan ikke overstige 50 eksemplar av samme verk per ka­len­derår. (Se forøvrig § 5 første og an­net ledd.)

Omfanget av kopiering fra brosjyre og annen pub­likasjon bestemt for gratis distribusjon og fra periodisk publika­sjon er ikke begrenset på an­nen måte enn etter § 5 tredje ledd og § 6. Dog kan det fra inne­værende og det fore­gående års år­gang av viten­skapelige eller kultu­relle tids­skrift ikke kopieres mer enn to artikler fra et enkelt num­mer og bare fra lisens­takerens eget originaleksemplar av publika­sjonen.

§ 8
Begrensningene i henhold til bestem­melsene i §§ 6 og 7 gjelder ikke ved kopiering som er nød­ven­dig i forbin­delse med advokat­bistand til kli­enter i form av saks­fremstilling og prose­dyre for dom­stol, påtale­myndighet eller of­fent­lige for­valtningsorganer eller for andre offentlige eller private orga­ner som forestår behandling av tvist­er. 

§ 9   
Kopinor er innstilt på å medvirke til at det gis til­latelse fra opphavsmann og utgiver til ikke for­lags­messig kopi­e­ring ut over det som er tillatt etter denne avtale, f.eks. når en publi­kasjon ikke er tilgjengelig i handelen. Lisens­taker må i så fall inngå sær­skilt av­tale med vedkom­mende rettig­hetshavere, herunder også om vederlag. 

KAPITTEL 3
Navngivelse av opphavs­mann m.m. 

§ 10
Avtalen medfører ingen endring i plik­ten til å navngi opphavsmann og kilde slik god skikk til­sier, jfr. ånds­verklov­en § 3 og § 43a tredje ledd. 

KAPITTEL 4
Vederlag
 

§ 11
For kopiering i overens­stemmelse med denne av­tale, beta­ler lisens­taker årlig lisensavgift i hen­hold til tariff.

Pris per kopiside for 2018 er på 62,8 øre*, hvil­ket utgjør en reduksjon på 25 % i Kopinors basis­pris på 83,6 øre*. Tariff for 2018 (med prisreduk­sjon) er gjen­gitt på eksempel på rapportskjema som med­følger denne avtale.

Tariffen justeres av Kopinor årlig per 31. de­sem­ber i henhold til end­ringer i Statistisk Sentral­byrås kon­sumprisin­deks eller annen kon­sum­prisindeks som måtte erstatte denne. Justeringen foretas på grunn­lag av endring i kon­sumpris­in­deksen fra 15. okto­ber f.å. til 15. oktober innevær­ende år og til­sva­rende for de kommende år. Ved­er­laget per kopiside avrundes etter juste­ringen til nærmeste tiendedels øre.

*endret i h t konsumprisindeksen fra 1.1.2018

§ 12
Lisenstaker holder i løpet av kalen­der­året over­sikt over kopiering av opphavsrettslig beskyttet materi­ale. Ved årets slutt sender lisens­taker et rapport­skjema til Kopinor, hvor års­for­bruk understrekes i tariffen. Eksempel på rapportskjema er vedlagt denne avtalen. For det enkelte år sen­der Kopi­nor rap­portskjema til lisens­taker i de­sem­ber måned.

Ved rapportering av årsforbruk skal li­sens­taker gjøre et fradrag på 7,5 % i volumet for kopier av be­skyttet mate­riale, som skal anses som kopier tatt til "privat bruk", jfr. ånds­verkloven § 12, som det ikke skal be­tales vederlag for. Annen kopier­ing som om­fattes av denne avtales § 1 annet og tredje ledd, medtas ikke ved beregning av års­for­bruk.

Rapportskjema for utført kopi­e­ring per 31. de­sember inn­sendes innen 20. januar i det føl­gende år. All innbetaling av vederlag skjer på grunnlag av fak­tura fra Kopinor, som utstedes med minimum 14 dag­ers betalingsfrist. Kopinor har rett til å kreve mora­renter ved forsinket betaling.

All innbetaling skjer til: Kopinor, Postboks 1663 Vika, 0120 Oslo.

Kopinor kan kreve nærmere rede­gjø­rel­se for hvilket grunnlags­materiale lisenstaker be­nyt­ter for sin bereg­ning av årsforbruk. 

§ 13*
Ved inngåelse av denne avtale frafaller Kopi­nor på vegne av norske og uten­landske ret­tig­hetshavere som Kopi­nor repre­sen­terer, alle krav om vederlag for kopiering av opp­havs­rettslig beskyt­tet materiale i lisenstakers virksom­het i forutgå­ende år.

Frafall etter første ledd er avhengig av at lisenstaker gjør avtale med Kopinor om oppgjør for eventuell kopiering av beskyttet materiale foretatt i 2017.

*Endret 1.1.2018

KAPITTEL 5  
Andre bestemmelser
 

§ 14
Lisenstaker plikter å sørge for at an­sat­te og andre som har rett til å kopi­ere eller bruke kopier etter denne av­tale, er orientert om bestemmelsene i avta­len.

Lisenstaker og Kopinor har rett til å of­fent­lig­gjøre at denne avtale er inn­gått. 

§ 15
Kopinor har, etter nærmere avtale med Den norske Advokatforening, rett til å la foreta under­søkelse av kopieringen i et utvalg advokatvirk­som­heter, heri­blant hos lisens­taker, for å kart­legge kopi­eringen.

En eventuell undersøkelse, som skal foretas ved hjelp av et uavhengig sta­tis­tisk byrå, skal kunne gi et rimelig grunnlag for fordeling av ved­erlag mellom norske og uten­land­ske ret­tig­hets­havere. Kopinor dekker utgif­te­ne til bruk av uav­hengig sta­tistisk byrå.

Det kan også - etter nærmere avtale mellom Den norske Advokat­forening og Kopinor - inn­hentes opp­lysninger fra lisenstaker ved hjelp av spørre­skjema til bruk ved forenklet opplegg for fordeling av veder­lagsmidler til rettighets­haverne.

Lisenstaker plikter å medvirke til slike under­søk­elser og innsamling av opp­lysninger.

Kopinor plikter å påse at opplysnin­ger om lisens­takers lovlige kopi­ering be­handles fortrolig. De kan imidler­tid gis videre i anonymisert form som grunnlag for betaling eller fordeling av kopi­vederlag. 

§ 16
Lisenstakeren plikter å melde adres­se­endring til Kopinor. 

§ 17
Kopinor plikter å dekke eventuelle krav om veder­lag eller erstatning som lisenstaker måtte motta fra norske eller utenlandske rettighetshavere som ikke er representert av Kopinor, i den utstrekning kravet re­fererer seg til kopi­ering som lisenstaker har betalt for i henhold til avtalens § 11, og ikke krenker andre rettig­heter enn til slik kopi­ering.

Lisenstaker skal straks varsle Kopi­nor hvis slikt krav mottas. Krav skal ikke innfris uten etter samråd med Kopi­nor. Ved tvist om kravet har Kopinor rett til å intervenere. Lisens­takers even­tuelle saksomkost­ninger dekkes av Kopinor med mindre Kopi­nor har anbefalt at kravet dek­kes av lisensta­ke­ren. 

§ 18
Ved vesentlig mislighold kan avtalen heves med øyeblikkelig virkning og erstatning kreves. Hevning erklæres skriftlig med angivelse av hevnings­grunn­laget og eventuell frist for ret­ting av misligholdet. Ved hevning plikter lisenstaker å påse at virksom­hetens vederlagspliktige kopiering av beskyttet materiale straks opphører.

Kopiering i strid med bestemmel­sene i denne av­tale regnes alltid som ve­sent­lig mislig­hold og gir rett til er­statning uavhengig av om avtalen he­ves. Kopi­nor har rett til å kreve at det skal beta­les dobbelt ved­er­lag per kopiside, for veder­lagsplikt­ige kopier av beskyttet materiale som eventuelt ikke blir rap­portert etter § 12.

Kopinor er etter denne avtale legiti­mert til å kreve erstatning på vegne av medlemmer i de organi­sa­sjo­ner som Kopinor representerer, hvis det kopie­res i strid med avtalen. De nevnte med­lemmer har imid­lertid ikke selv fraskrevet seg ret­ten til å reise søksmål mot lisenstaker hvis det ko­pieres i strid med eller uten hjemmel i denne av­tale. Lisens­taker kan i tilfelle kreve regress hos Kopi­nor, i den utstrek­ning slike krav er dekket ved utbeta­ling av erstatning til Kopinor i hen­hold til bestemmel­sene i dette ledd.

Dersom Kopinor i henhold til lov gis fullmakt til å nedlegge forbud mot el­ler å fremme krav om er­stat­ning for ulovlig kopi­ering på vegne av ret­tig­hets­havere som ikke er medlem av en organisa­sjon som Kopinor represen­terer, skal lo­vens reg­ler gjelde for dette avtaleforhold.

§ 19
Dersom det i avtaleperioden vedtas nye lov­be­stemmelser som tillater kopi­ering på nærmere angitte vil­kår og betinget av at det betales veder­lag (avtale- eller tvangslisens), skal denne avtale også gjelde for slik kopi­ering, så langt avtalen er forenlig med loven.

For så vidt utvidelsen skulle med­føre et økt kopi­volum gjelder be­stemmel­sene i §§ 12 og 15 tilsva­r­ende. 

§ 20
Kopinor skal varsles dersom lisens­ta­ke­ren uten avtale med rettig­hetsha­ver­ne lar gjengi i maskin­lesbar form (elektronisk kopiering) opphavs­retts­lig be­skyttet materiale som er utgitt (sml. § 2 tredje ledd, jfr. § 3 første ledd), eller planlegger slik aktivitet.

Kopinor plikter etter beste evne å bi­stå med in­formasjon og rettig­hets­klare­ring. 

KAPITTEL 6  
Tvister 

§ 21
Tvist mellom avtalepartene om avta­lens for­stå­else eller beståen, om brudd på avtalen eller om krav som på annen måte grunner seg på avta­len, skal i av­taleperioden søkes løst ved forhand­linger mel­lom partene.

Hvis tvisten ikke løses ved forhand­linger, skal eventuell rettstvist be­hand­les ved Oslo by­rett, som par­tene ved­tar som eneste verneting for slik tvist. 

KAPITTEL 7
Avtalens varighet 

§ 22 Denne avtale gjelder for kopiering i 2018. Hvis ikke avtalen sies opp innen tre måneder før kalender­årets utløp, forlenges avtalen deretter for ett år ad gangen, med samme oppsi­gelsesfrist. 

 

Denne avtale er opprettet i 2 - to - eksemplarer, hvorav hver av partene beholder ett.