Kopinor-avtaler for kirker og trossamfunn

Gjennom en Kopinor-avtale kan ansatte og tillitsvalgte ta fotokopier, utskrifter og digitale kopier av opphavsrettslig beskyttet materiale. Det er ikke nødvendig å oppspore rettighetshaverne og innhente hver enkelts tillatelse.

 • Kopinor har inngått avtale med KA om kopiering i Den norske kirke. Avtalen gjelder de fellesråd som har gitt KA fullmakt.
 • For trossamfunn og menigheter tilsluttet Norges Kristne Råd gjelder avtalen de trossamfunn/menigheter som ved erklæring skriftlig har tilsluttet seg avtalen.

Kopiering kan utføres av og for alle ansatte og andre med særlig tilknytning til virksomheten. Kopiering kan skje til intern bruk i virksomheten og skal ikke erstatte kjøp av publikasjoner som det ellers ville være naturlig å anskaffe. Avtalte lisensvilkår knyttet til digitale produkter må respekteres.

Dette kan du kopiere

Avtalen gir i utgangspunktet rett til kopiering fra alt utgitt materiale – norsk og utenlandsk – slik som bøker, tidsskrifter, blader, aviser m.m. samt innhold fra internett. Avtalen omfatter ikke kopiering av lyd og levende bilder, datamaskinprogrammer og -spill, eller originaleksemplar av billedkunst og fotografi o.l.

Når det gjelder dagspresse, er fotokopiering, utskrift og kopiering for bruk med videoprojektor o.l. tillatt, men ikke annen digital kopiering.

Det kan til en enkelt ansatt, tillitsvalgt osv. kopieres:

 • Fra bok eller lignende, enkeltstående publikasjon: Inntil 15 % av sidetallet, men likevel en hel novelle eller et helt kapittel eller lignende avsnitt.
 • Fra enkeltnoter og notesamlinger: Inntil 15 %, men ikke mer enn 10 sider. Utover dette kan det etter nærmere regler fremstilles arbeidskopier og enkelte eksemplar for fremføring i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger. Se avtaleteksten for detaljer.
 • Fra vitenskapelig tidsskrift: Inntil to artikler per år fra samme nummer, men ikke mer enn 25 % av sidetallet.
 • Fra avis, ukeblad osv. kan det kopieres uten omfangsbegrensninger – dette gjelder også for materiale lagt ut på åpne internettsider.

For mer detaljerte bestemmelser, blant annet om omfanget av kopieringen og hva kopiene kan benyttes til, henviser vi til den enkelte avtalen, som kan hentes nedenfor.

Navn på opphaver, verkets og publikasjonens tittel, skal oppgis på kopien eller opplyses under visning av transparenter, dias o.l.

Strømming

Gjennom en midlertidig avtale har menigheter i Den norske kirke anledning til å legge ut beskyttet materiale, som tekst og bilder, når de overfører gudstjenester og kirkelige handlinger på internett. Avtalen omfatter ikke lyd eller audiovisuelt materiale. 

Menighetene har etter avtalen tillatelse til å benytte utgitt materiale fra rettighetshavere som Kopinor representerer. Det enkelte fellesråd og Kopinor har et likeverdig ansvar for eventuelle økonomiske krav om erstatning som fellesrådet måtte motta fra rettighetshavere som Kopinor ikke representerer.

Berørte rettighetshavere kan unnta sine verk fra avtalen om strømming, og menighetene kan i så fall ikke benytte disse verkene i medhold av denne avtalen. Opphavere eller utgivere som vil trekke verk, kan henvende seg til Kopinor (se kontaktinformasjon nedenfor).

Avtaler

Hovedtrekkene i Kopinor-avtalen kan du lese ovenfor. Mer detaljerte bestemmelser finnes i avtaletekstene nedenfor.

  For mer informasjon om Kopinor-avtalene for kirker og trossamfunn

 • Ida Lillefjære Seniorkonsulent, avtaler og forhandlinger
  E-post: il@kopinor.no Telefon: 23 10 74 46