Kopieringsavtale for Norges Kristne Råd

Sentral avtale

om kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale til bruk i virksomheten til trossamfunn og menigheter tilsluttet Norges Kristne Råd

mellom

Norges Kristne Råd

som har følgende medlemmer og observatører: Brunstad Christian Church, Den anglikanske kirke i Norge, Den Etiopisk Ortodokse kirke i Norge, Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Den finske menigheten i Norge, Den Islandske Menigheten i Norge, Den katolske kirke, Den norske kirke, Den nordisk-katolske kirke, Den ortodokse kirke i Norge- Hellige Nikolai menighet, Den tyskspråklige menighet i Norge, Den greske orthodokse menighet Evangelismos tis Theotokou (Maria Bebudelse), Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn, Det Norske Baptistsamfunn, Den serbisk ortodokse kirke i Norge – Hl. Vasilije Ostroski menighet, Frelsesarmeen, Guds Menighet Vegårshei, Kvekersamfunnet, Metodistkirken i Norge, Misjonskirken Norge, OKS – kirkene, Pinsebevegelsen i Norge, Svenska kyrkan i Norge, Østfoldkirken og Syvendedags Adventskirken (observatør)

på den ene siden, og

Kopinor

på vegne av
medlemmene i Den norske Forfatterforening, Den norske Forleggerforening, Fagpressen, Forbundet Frie Fotografer, Forfatterforbundet, Grafill - Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon, Mediebedriftenes Landsforening, Musikkforleggerne, NOPA Norsk forening for komponister og tekstforfattere, Norges Fotografforbund, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Norsk Journalistlag, Norsk Komponistforening, Norsk kritikerlag, Norsk Oversetterforening, Norsk Redaktørforening, Norsk Revyforfatterforening, Norsk Tidsskriftforening , Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Norske Billedkunstnere, Norske Dramatikeres Forbund, Norske Kunsthåndverkere, Ny Musikks Komponistgruppe, samt utenlandske rettighetshaverorganisasjoner

på den andre siden.


INNLEDNING
Avtalen gjelder for trossamfunn og menigheter som ved erklæring til Norges Kristne Råd (heretter kalt NKR) har sluttet seg til avtalen. Menigheter i Den norske kirke henvises til avtale inngått mellom KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter og Kopinor.

På de vilkår som fremgår av denne avtalen gis det tillatelse til kopiering av beskyttet, utgitt materiale fra norske og utenlandske publikasjoner hvis rettighetshavere Kopinor representerer, jf. lov av 15. juni 2018 nr. 40 (åndsverkloven) og lov av 9. januar 2009 nr. 2 (markedsføringsloven).

I medhold av åndsverkloven §§ 46 og 47, jf. § 63 gis det også tillatelse til å kopiere materiale skapt og utgitt av rettighetshavere som Kopinor ikke representerer (avtalelisens).

Det er en forutsetning for tillatelsen at kopiering ikke erstatter, men er et supplement til, kjøp av utgitt materiale, for ikke å skade rettighetshavernes legitime interesser og normal utnyttelse av verk. Kopiering skal således bare skje når det ikke er rimelig eller naturlig å anskaffe materialet fra notehandel, musikkforlag, bokhandel, billedarkiv mv.

AVTALENS OMRÅDE
§ 1         

Avtalen gjelder kopiering av beskyttet, utgitt materiale som finner sted i virksomheten til trossamfunn og menig­heter tilsluttet NKR, til bruk i kirkelig admini­strasjon, ordinær gudstjenestelig virksom­het og øvrige kirkelige handlinger, kor o.l., barnehager, aldershjem, diakonale aktiviteter o.l. som er en del av virksomheten til tros­samfunnet og menigheten.               

Avtalen vedrører ikke kopiering som er hjemlet i lov og kopiering som skjer etter avtale direkte med opphaver og utgiver eller representant for disse. Eventuelle lisensavtaler og kjøpsbetingelser trossamfunnet/menigheten er bundet av, går foran denne avtalen. Det kan likevel kopieres fra slikt lisensinnhold i medhold av denne avtalen dersom ikke annet eksplisitt fremgår av lisensavtalen eller kjøpsbetingelsene.

Avtalen omfatter ikke kopiering av

  • audio- og audiovisuelle verk (lyd og levende bilder)
  • datamaskinprogrammer
  • dataspill, interaktive læringsverktøy o.l.
  • originaleksemplar av billedkunst og fotografi o.l.

Avtalen omfatter ikke digital kopiering av dagspresse, men fotokopiering, utskrift og kopiering for bruk med videoprojektor o.l. er tillatt.

NAVNGIVELSE AV OPPHAVER M.M.
§ 2         

Opphaver skal navngis og verkets tittel og kilde angis slik som god skikk tilsier, jf. åndsverkloven § 5, § 23 fjerde ledd og § 25.

Beskyttet materiale kan ikke i medhold av denne avtalen endres, bearbeides eller oversettes e.l. og kan ikke benyttes på en krenkende måte (jf. åndsverkloven § 5).

DEFINISJONER
§ 3         

Med BESKYTTET materiale menes i denne avtalen litterære og kunstneriske verk, jf. åndsverkloven § 2, fotografiske bilder, jf. åndsverkloven § 23, og arbeider som er beskyttet etter åndsverkloven § 24 (databaser). Avtalen omfatter derved kopiering fra utgitt materiale i form av skrifter; tegninger og grafiske fremstillinger av kunstnerisk, vitenskapelig eller teknisk art; kart; avbildninger av maleri, skulptur og annen billedkunst, bygningskunst og gjenstander av kunsthåndverk og kunstindustri, så vel av forbildet som av selve verket; noter/besifring med og uten tekst; fotografiske verk og bilder, samt formular, tabeller, kataloger og lignende arbeider som er vernet etter åndsverkloven § 24.

Vedtak og andre uttalelser som gjelder offentlig myndighetsutøvelse så som lover, rettsavgjørelser, administrative forskrifter og NOUer o.l. er uten vern etter åndsverkloven, jf. åndsverkloven § 14.

Med UTGITT materiale menes i denne avtalen eksemplar av beskyttet materiale som med henholdsvis opphaverens, fotografens eller databasefrembringerens samtykke er brakt i handelen eller på annen måte spredt blant allmennheten, herunder tilgjengeliggjort på internett, jf. åndsverkloven § 10 annet ledd, samt offentliggjorte noter og dramatiske verk i skriftlig form eller inntatt i distribusjonsarkiv, og kopi, avskrift eller utskrift av slike eksemplar.

Med KOPIERING menes i denne avtalen eksemplarfremstilling til og fra papir og digitalt format, herunder fotokopiering, skanning, avfotografering, lagring og å ta utskrift, samt avtegning og avskrift.

Med ENKELTNOTE menes en publikasjon av et enkeltstående musikkverk med eller uten tekst.

Med NOTESAMLING menes samling av musikkverk med eller uten tekst, men ikke salme- og sangbok.

Med ARBEIDSKOPI menes en personlig kopi av enkeltnote/notesamling for den enkelte utøver, for notater og aktiv bruk, samt kopi som brukes for å forenkle overgang fra notehefte/noteblad til praktisk bruk/arbeid med noten, herunder blaing.

HVEM KAN KOPIERE?
§ 4         

Med de begrensninger som følger av denne avtalen, kan kopiering utføres av trossamfunnets/menighetens ansatte, engasjerte, prester, pastorer, medlemmer av trossamfunnets/menighetens utvalg, styrer og råd, eller andre med særlig til­knytning til virksomheten.

HVORDAN KAN KOPIER BENYTTES?
§ 5

Kopier som fremstilles i medhold av denne avtalen kan gjøres tilgjengelig i virksomhetens interne, lukkede nettverk (intranett, arkiv m.m.), projisering på skjerm/lerret, elektronisk tavle m.m., ved e‑post o.l.

§ 6
Det kan i medhold av denne avtalen kopi­eres for deltakere i undervisning og opplæring som arrangeres av trossamfunnet/menigheten, herunder søndags­skoler og barnehager o.l. Dette gjelder likevel ikke hvis Kopinor tilbyr egne avtaler for den aktuelle type undervisningsvirksomhet.

§ 7         
Det kan tas nødvendige kopier til utleve­ring til utenforstående (kontraktspart o.l.) når dette skjer som ledd i saksbehandling og dessuten til andre nære, enkeltstående forbindelser.

§ 8
Kopier tatt i medhold av denne avtalen kan ikke brukes i profilering eller i markedsføring, verken som enkelteksemplar eller ved salg eller distribusjon i samband med reklameopplegg.

§ 9         
Avtalen gir ikke rett til kopiering som har preg av å være en forlagsmessig fremstilling.

Fremstilling av sanghefter eller samleverk eller bruk av kopier i publikasjoner som fremstår som selvstendige produk­ter med eget navn, egen redaktør osv. (f.eks. menighetsblad), vil alltid være forlagsmessig.

Fremstilling av eksemplar for publisering i trykt eller digital form (herunder å legge materiale ut på internett) regnes alltid som forlagsmessig.

Systematisk oppbygging og indeksering av verk av samme type og i et større antall (verksdatabase) regnes som forlagsmessig fremstilling. Det enkelte kor, orkester og lignende ensemble kan likevel kopiere og lagre egne originalnoter i eget notearkiv eller verksdatabase. Ved overdragelse av originalnoter må alle kopier av noten fjernes fra ensemblets eget arkiv eller verksdatabase.

§ 10
Det er i medhold av denne avtalen ikke til­latt å kopiere til bruk spesielt for organisert kor-, ensemble- og orkestervirksomhet o.l. som ikke er en del av trossamfunnets/menighetens virksomhet. Organisert virk­somhet av denne art er henvist til å inngå avtale med Kopinor eller med rettighets­haverne direkte.

KOPIERINGENS OMFANG
§ 11       

Kopieringens omfang er i hvert enkelt tilfelle begrenset til 15 % fra en enkelt bok eller lignende publikasjon, (herunder salme- og sangbok med eller uten noter). Det kan likevel fra én og samme publikasjon tas kopi av en hel novelle, et helt kapittel eller lignende avsnitt. (Vedr. noter, se § 12.)

§ 12       
Fra enkeltnoter og notesamlinger er kopieringen begrenset til 15 %, men maksimum 10 sider av hver enkelt publikasjon. Dersom originalnoter ikke lenger er å få i handelen eller direkte fra utgiver, kan det fremstilles fullstendige eksemplarer av enkeltnoter eller inntil 30 % av en notesamling til den enkelte ansatte, deltaker i undervisning osv. Det forutsettes at lisenstaker etter beste evne har forsikret seg om at notene ikke kan kjøpes, f.eks. ved om mulig å kontakte originalforlaget. Se forøvrig § 10.

Til bruk av kantor/organist, solist o.l. og for kor, ensembler og orkestre og lignende ensembler kan det likevel, såfremt kopieringen ikke skjer til erstatning for utgitt materiale som er alminnelig tilgjengelig for kjøp og/eller leie og som det ellers ville være naturlig å anskaffe, kopieres arbeidskopier og enkelte eksemplar for fremføring i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger.

Det forutsettes at kor, orkestre og lignende ensembler fremstiller arbeidskopier fra ensemblets egne originalnoter, og at ensemblet har kjøpt hele originale korpsnotesett eller originaler til samtlige utøvere i ensemblet. Dersom originalnoter arrangert for ensembler ikke lenger er tilgjengelig i handelen, kan det fremstilles kopier til ensemblets medlemmer i medhold av denne avtalen. Det forutsettes at ensemblet etter beste evne har forsikret seg om at notene ikke kan kjøpes, f.eks. ved om mulig å kontakte originalforlaget.

§ 13
Fra periodisk publikasjon som aviser, ukeblad, kulturelle og faglige tidsskrifter kan det kopieres uten de begrensninger som er nevnt i § 11. Fra vitenskapelige tidsskrift, dvs. tidsskrift som omhandler forskning og forskningsresultater, er kopieringens omfang begrenset til to artikler fra et enkelt nummer til en enkelt person.

Fra brosjyrer og andre publikasjoner bestemt for gratis distribusjon, kan det kopieres uten omfangsbegrensninger.

§ 14
Fra materiale som er lovlig lagt ut på åpne internettsider, kan det kopieres uten omfangsbegrensninger. Trossamfunnet/menigheten har ansvar for å påse at det ikke kopieres fra eksemplar som er ulovlig lagt ut på internett.

§ 15       
Kopinor plikter etter beste evne å medvirke til at det gis tillatelse fra opphaver og utgiver til kopiering o.l. ut over det som er tillatt etter denne avtalen.

INFORMASJONSPLIKT
§ 16       

Trossamfunnet/menigheten forplikter seg til å sørge for at ansatte og andre som har rett til å kopiere eller bruke kopier etter denne avtalen, er orientert om bestemmelsene i avtalen. Kopinor vil stille informasjon om avtalen til rådighet for trossamfunnet/menigheten.

§ 17
Når det varsles på forhånd, kan Kopinor besøke trossamfunnets/menighetens virk­somhet for å få informasjon om kopierings­rutinene og derigjennom innsyn i hvordan bestemmelsene i denne avtalen prakti­seres.

§ 18
Trossamfunnet/menigheten skal opp­nevne en administrativt ansvarlig for kopi­eringsavtalen.

STATISTISKE UNDERSØKELSER
§ 19       

Hver av partene kan i løpet av avtaleperioden kreve at det gjennomføres en statistisk undersøkelse i et utvalg trossamfunn/menigheter som har sluttet seg til denne avtalen. Undersøkelsen skal så langt som mulig kartlegge den samlede årlige eksemplarfremstilling og bruk av beskyttede kopier og gi grunnlag for forhandling om fastsetting av vederlag.


Undersøkelsen skal tilfredsstille statistikkfaglige kriterier og utføres av et uavhengig statistisk byrå. NKR og Kopinor nedsetter i fellesskap en styringsgruppe som har ansvar for planlegging og gjennomføring av undersøkelsen.

Kopinor har rett til å gjennomføre egne undersøkelser som grunnlag for fordeling av vederlag til rettighetshavere i inn- og utland.

§ 20
Kopinor, på den ene siden, og NKR og trossamfunn/menigheter som har sluttet seg til avtalen, på den andre siden, dekker utgiftene til undersøkelser som gjøres i fellesskap av NKR og Kopinor med en halvpart hver. Kostnadsrammene for undersøkelser avtales særskilt og Kopinor fakturerer trossamfunn/menigheter etter nærmere avtale med NKR.

§ 21
Dersom trossamfunnet/menigheten blir trukket ut for deltakelse i en statistisk undersøkelse, plikter trossamfunnet/menigheten å medvirke til gjennomføringen. Utgifter forbundet med arbeidstid som medgår for det enkelte trossamfunns/menighets egne tilsatte som berøres av en undersøkelse, bæres av trossamfunnet/menigheten.

§ 22
NKR og Kopinor plikter å påse at personopplysninger behandles i henhold til personopplysningsloven, og at innsamlede data om kopiering kun brukes til statistiske formål.

VEDERLAG
§ 23

For avtaleperioden betales et årlig vederlag per tilskuddsberettigede medlem på kr 9,782 (i 2021). NKR innrapporterer årlig antall tilskuddsberettigede medlemmer i trossamfunn/menigheter som er tilsluttet avtalen, på oppfordring fra Kopinor. 

§ 24
Vederlaget per tilskuddsberettigede medlem justeres av Kopinor årlig per 31. desember i henhold til endringer i Statistisk Sentralbyrås konsumpris­indeks eller annen konsumprisindeks som måtte erstatte denne. Justeringen foretas på grunnlag av endring i konsumpris­indeksen fra 15. oktober f.å. til 15. oktober inneværende år og tilsvarende for de kommende år.

§ 25
Vederlaget forfaller normalt til betaling årlig per 15.6. Kopinor fakturerer det enkelte trossamfunn/menighet etter anvisning fra NKR, med 30 dagers betalingsfrist.

MISLIGHOLD OG ERSTATNING
§ 26

Ved mislighold av avtalen gjelder en frist for retting på 30 dager fra skriftlig varsel er mottatt. 

§ 27
Dersom en part vesentlig misligholder avtalen og forholdet ikke rettes etter § 26, kan den annen part heve avtalen med umiddelbar virkning. Heving skal erklæres skriftlig med angivelse av hevingsgrunn. Erstatning for mislighold kan kreves uavhengig av om avtalen heves.

§ 28
Rettighetshaverne har ved denne avtalen ikke fraskrevet seg adgangen til selv å kreve erstatning og reise søksmål mot trossamfunnet/menigheten i anledning av kopiering som ikke er tillatt ved denne avtalen. Har trossamfunnet/menigheten innfridd Kopinors krav, plikter Kopinor å innfri rettighetshavernes krav for samme utnyttelse.

ANDRE BESTEMMELSER
§ 29

Kopinor er forpliktet til å dekke eventuelle krav om vederlag eller erstatning som trossamfunnet/menigheten måtte motta fra norske og utenlandske rettighetshavere for så vidt kravene gjelder kopiering som er betalt for og utført i overensstemmelse med denne avtalens bestemmelser, jf. for øvrig åndsverkloven § 64. Trossamfunnet/menigheten er ikke forpliktet til å dekke slike krav, og Kopinor skal holde trossamfunnet/menigheten skadesløs for krav om kostnader som denne måtte bli påført i forbindelse med et slikt krav. Dersom krav mottas, skal trossamfunnet/menigheten avvise kravet og henvise til Kopinor. Krav skal ikke innfris uten etter samråd med Kopinor. Ved tvist om kravet har Kopinor rett til å intervenere.

§ 30
NKR, trossamfunn/menighet som har sluttet seg til denne avtalen og Kopinor har rett til å offentliggjøre denne avtalen.

§ 31
Dersom det i avtaleperioden vedtas nye fravikelige lovbestemmelser som vedrører reglene for kopiering av beskyttet materiale, skal disse gjelde så langt de er forenlig med denne avtalen.

§ 32
NKR skal stille til rådighet for Kopinor en oversikt over navn, adresser og organisasjonsnummer til samtlige trossamfunn/menigheter i NKR, samt antall tilskuddsberettigede medlemmer i det enkelte trossamfunn/­menighet, i digital form, på oppfordring fra Kopinor.

§ 33
NKR vil på eget initiativ eller i samarbeid med Kopinor regelmessig gjennomføre tiltak for å oppnå god oppslutning om avtalen.

§ 34
NKR kan reforhandle denne avtalen, herunder vederlaget, på vegne av trossamfunn/menigheter som har sluttet seg til avtalen. Den reforhandlede avtalen vil erstatte gjeldende avtale med mindre trossamfunnet/menigheten trekker tilslutningserklæringen.

Videreføring på reforhandlede vilkår forutsetter at trossamfunnet/menigheten er varslet skriftlig (per post eller e‑post) om videreføring og gitt en frist på minimum tre måneder til å trekke tilslutningserklæringen med virkning for ny avtaleperiode. Tremånedersfristen løper fra utløpet av den måned varslet er gitt. Dersom NKR og Kopinor ikke blir enige om en reforhandlet avtale, vil trossamfunnet/menigheten motta skriftlig varsel om forhandlingsbruddet og om at denne avtalen utløper ved nærmeste kalenderårs slutt.

TVISTELØSNING
§ 35

Tvist mellom avtalepartene om avtalens forståelse eller beståen, om brudd på avtalen eller om krav som på annen måte grunner seg på avtale mellom partene vedrørende kopiering, skal i avtaleperioden først søkes løst ved forhandlinger mellom partene.

Partene vedtar Oslo som rette verneting for alle tvister som har grunnlag i denne avtalen, jf. tvisteloven § 4-6.

Partene kan hver for seg begjære mekling etter åndsverkloven § 65.

AVTALENS VARIGHET/OPPHØR
§ 36

NKR kan på vegne av et enkelt trossamfunn/menighet, trekke avgitt tilslutningserklæring for kommende år, innen 1. oktober hvert år.

§ 37
Avtalen gjelder for perioden 1.1.2022–31.12.2024. Hvis ikke avtalen sies opp innen tre måneder før avtaleperiodens utløp, forlenges avtalen deretter for ett nytt år av gangen, med samme oppsigelsesfrist. Denne avtalen erstatter avtalen mellom NKR og Kopinor av 27.11.2013.

Ved heving eller utløp av denne avtalen er det enkelte trossamfunn/menighet forpliktet til å opphøre med all kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale som ikke er tillatt i medhold av lov eller særskilt avtale med rettighetshavere, fra utløps- eller hevingstidspunktet.

Kopier som er tatt i medhold av avtalen kan etter avtalens opphør kun bevares for arkivering og eventuelt videre saksbehandling, og ikke aktivt gjenbrukes.

Denne avtalen er opprettet i to eksemplarer, hvorav hver av partene beholder ett.

 

Oslo, 29.10.2021

For Norges Kristne Råd                  

Erhard Hermansen
generalsekretær
(sign.)

For Kopinor

Yngve Slettholm
administrerende direktør
(sign.)