Utlysning av aktivitetsmidler

8. januar 2024

Kopinors medlemsorganisasjoner inviteres til å søke om støtte til enkeltstående prosjekter og tiltak. Midlene er hentet fra foreldet vederlag.

Styret vedtok på sitt møte 12. desember 2023 å bevilge én million kroner til ordningen med søkbare aktivitetsmidler. Midlene utlyses blant medlemsorganisasjonene, og tildeling foretas av arbeidsutvalget. Om søknadsberettigete tiltak heter det i styrets retningslinjer:

Medlemsorganisasjonene kan søke støtte til enkeltstående prosjekter og tiltak i Norge eller utlandet som inngår i internasjonalt solidaritetsarbeid eller som vil bidra til å styrke rettighetshavernes stilling eller øke forståelsen for opphavsrett. Det gis normalt ikke støtte til drift eller anskaffelser.

Søknadsbehandlingen skal skje gjennom en helhetlig vurdering av prosjektbeskrivelse og budsjett. Delvis støtte kan innvilges. Det kan tas hensyn til hvor mye støtte organisasjonen har fått tidligere. Flere medlemsorganisasjoner kan med fordel gå sammen om en søknad.

Av søknaden skal det framgå at søkeren bidrar med en regnskapsmessig egenandel på minimum 10 % av søknadsbeløpet. Det skal avgis sluttrapport senest tre måneder etter at prosjektet er avsluttet. Ved gjennomføring av prosjektet eller tiltaket skal det gjøres kjent at det er mottatt støtte fra Kopinor.

Søknader sendes Kopinor på e-post: kopinor@kopinor.no. Søknadsfrist er 2. april 2024.

Se også

    Styrets retningslinjer

  • Retningslinjer for disponering av foreldet vederlag (vedtatt av styret desember 2022) Last ned

    Nærmere opplysninger

  • Kjetil Digre Leder for kunnskap og fordeling
    E-post: kd@kopinor.no Telefon: 23 10 74 58 | 466 25 445