Tydelige og restriktive rammer for trening av språkmodeller

22. mars 2024

– Bruken av generativ kunstig intelligens kommer på flere områder i konflikt med rettighetshavernes ideelle og økonomiske interesser. Derfor må åndsverklovens rammer for tekst- og datautvinning gjøres så tydelige og restriktive som mulig. Dette er blant innspillene fra Kopinor til høringen om de foreslåtte endringene i åndsverkloven.

220623_Kopinor_091x.jpg
Vi ser allerede i dag hvordan språkmodellene utvikler seg til å bli kunnskapsmodeller, sier administrerende direktør i Kopinor, Hege Munch Gundersen.
Foto: Mimsy Møller

Endringsforslagene, som ble sendt på høring i november, skal gjennomføre EUs digitalmarkedsdirektiv fra 2019. Kopinor har særlig prioritert å kommentere kapitlene om tekst- og datautvinning og bruk i undervisningsvirksomhet, men har også innspill og forslag knyttet til andre av kapitlene.

– Utviklingen av store språkmodeller og generativ kunstig intelligens har gått med stormskritt de siste årene, og bestemmelsene om tekst- og datautvinning ville ganske sikkert sett annerledes ut hvis direktivet hadde blitt vedtatt i dag, sier Kopinors adm. direktør Hege Munch Gundersen.

Rettighetshaverne må ha kontroll

– Direktivet skiller mellom tekst- og datautvinning til forskningsformål og til andre formål, men dette skillet vil bli utfordret i virkelighetens verden. I fremtiden vil språkmodeller som er trent på beskyttet materiale til forskningsformål kunne bli brukt til å utvikle nye tjenester. Vi ser allerede i dag hvordan språkmodellene utvikler seg til å bli kunnskapsmodeller, som igjen kan konkurrere direkte med kvalitetssikrede utgivelser fra forfattere og forlag.

Direktivet forutsetter at det skal være mulig for rettighetshaverne å reservere seg hvis tekst- og datautvinning skal skje til annet enn forskningsformål. Kopinor mener dette er å sette opphavsrettens prinsipper på hodet, og at det derfor ikke kan stilles strenge krav til hvordan slike reservasjoner skal gjøres.

– Direktivet for øvrig har flere gode bestemmelser som har til hensikt å begrense tek-gigantenes mulighet til å lage tjenester basert på andres innhold uten vederlag. Vi må passe oss for at reglene om maskinlæring går i motsatt retning, sier Gundersen.

Overrasket over undervisningsforslag

Departementet foreslår at direktivets bestemmelser om bruk i undervisning gjennomføres på en annen måte enn i de andre nordiske land. Blant annet bygges det ikke videre på avtalene som allerede finnes for bruk av verk i undervisning.

«Kopinor er svært overrasket over dette forslaget», heter det i høringsuttalelsen, som minner om at formålet med direktivets bestemmelser ikke først og fremst er å tillate fri bruk, men å sikre at bruk av verk også skal være lovlig i en digital undervisningssituasjon:

«Kopinor mener derfor det riktige vil være å gjennomføre artikkel 5 på tilnærmet samme måte som i de øvrige nordiske landene. Det vil understøtte helhetlige løsninger og bidra til å ivareta avtalelisensmodellen og at avtalene kan utvikles videre av partene i takt med brukerbehovene som oppstår som følge av den teknologiske utviklingen.»

Etter planen vil en lovproposisjon om endringene i åndsverkloven bli lagt fram for Stortinget våren 2025.

    Kopinors høringsuttalelse

  • Høringsuttalelse om endringer i åndsverkloven Last ned
  • Vedlegg 1 til høringsuttalelse om endringer i åndsverkloven Last ned