Slik fastsettes pensum

26. april 2022

Hvordan fastsettes pensum i høyere utdanning, og hvilke hensyn ligger til grunn for valgene? Dette har Opinion undersøkt på vegne av Kopinor, og 26. april ble resultatene lagt fram på et godt besøkt frokostmøte.

Sunneva Kilsti Opinion-2.jpeg
Fysisk + norsk + helhetlig. Sunneva Kilsti med «kvalitetsformelen» som er utledet fra svarene i undersøkelsen.
Foto: Trond Smith-Meyer

Det var seniorrådgiver og partner i Opinion, Sunneva Kilsti, som presenterte rapporten. Hensikten med undersøkelsen har vært å få mer kunnskap om hva som påvirker, og hvem som tar beslutningen om, hva som settes på pensum. Et sentralt tema var fordelingen av pensum på norsk og engelsk.

I undersøkelsen er det foretatt dybdeintervjuer og fokusgruppesamtaler med fagansatte ved universiteter og høyskoler, i tillegg til noen fagbokforfattere og forlagsansatte.

Undersøkelsen viser at pensum i hovedsak fastsettes av den enkelte emneansvarlige. En rekke hensyn ligger til grunn for valg av pensum, fra faglighet, aktualitet og relevans til praktisk tilgjengelighet og mulighet for tilleggsressurser. Det er en klar tendens til at pensum blir stadig mer fragmentert, og utviklingen går fra hele bøker og læreverk til utdrag, kapitler og enkeltartikler.

Det ser ut til å være bred enighet i sektoren om at norske studenter leser, lærer, tenker og uttrykker seg best på norsk. Dette gjelder særlig på bachelornivå, men også på masternivå. Likevel blir stadig mer pensumlitteratur engelskspråklig. Rapporten fastslår at myndigheter og universitets- og høgskolesektoren sammen må gjøre tiltak for å ivareta og utvikle bruken av norsk språk i undervisning og pensum dersom norske lærebøker og norskspråklig undervisningsmateriell skal få større spillerom.

DSC_0019.JPG
Sunneva Kilsti sammen med forlagsdirektør Liv Blom-Stokstad og NFFOs generalsekretær Arne Vestbø, som kommenterte rapporten.
Foto: Hege Lunde

På frokostmøtet ble rapporten kommentert av Arne Vestbø, generalsekretær i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO), og Liv Blom-Stokstad, forlagsdirektør i Gyldendal Akademisk og leder av Forleggerforeningens akademiske utvalg. De ga begge uttrykk for at rapporten ga viktig kunnskap for arbeidet videre, ikke minst i arbeidet for å styrke norsk fagspråk. Blant annet gir undersøkelsen indikasjoner på at språklovens bestemmelser i liten grad er kjent eller tas hensyn til ved valg av pensumlitteratur.

Rapporten inngår i Kopinors arbeid for å innhente og organisere kunnskap om høyere utdanning. Sektoren er i dag omfattet av en kopieringsavtale som gjelder til utgangen av 2024.

    Last ned rapporten her

  • Fastsetting av pensum i høyere utdanning (Opinion 2022) Last ned