Kultur og kunnskap innsatsfaktorer i verdiskapingen

1. desember 2023

I sitt innspill til den nasjonale digitaliseringsstrategien legger Kopinor særlig vekt på betydningen av opphavsrett og et fungerende kulturelt kretsløp.

I innspillet viser Kopinor blant annet til utviklingen av åpne læringsressurser, der innhold frikjøpes og deretter deles ved hjelp av Creative Commons-lisenser:

– Selv om det er mulig å finne gode grunner for hvert av disse tiltakene, er summen av denne gratisdelingen at profesjonelle publiseringsmiljøer tappes for ressurser, skriver Kopinor. – Det er viktig at offentlige myndigheter er seg bevisst verdien av å opprettholde et slikt fungerende kulturelt kretsløp, som sikrer både kvalitet, kreativitet og fornyelse.

Kopinor fremhever den vellykkede Bokhylla-avtalen med Nasjonalbiblioteket som et godt eksempel på en fremtidsrettet digitaliseringsstrategi med respekt for opphavere og utgivere når det gjelder masseutnyttelse av åndsverk. Slik respekt må også gjelde arbeidet med kunstig intelligens:

– Med opptrening av store språkmodeller basert på generativ kunstig intelligens (KI) ser vi en ny form for masseutnyttelse av åndsverk. Disse språkmodellene vil i løpet av kort tid kunne bli et grunnlag for utvikling av nye tjenester og ny teknologi, både for forskningsformål og til kommersiell utnyttelse. I dag ser vi imidlertid at uavklarte rettighetsforhold har skapt stor usikkerhet både blant rettighetshavere og teknologimiljøene, heter det i innspillet.

– Gjennom utviklingen av generativ kunstig intelligens blir kultur og kunnskap, i form av opphavsrettslig beskyttede åndsverk, i enda større grad avgjørende innsatsfaktorer i den nasjonale verdiskapingen. Det er viktig at dette ikke skjer uten at rammer og vilkår er avtalt. Vi etterlyser en erkjennelse av åndsverkenes store betydning og verdi i utvikling av KI-modeller og konkret handling for å oppnå avtaler med rettighetshaverne.

Ifølge regjeringen skal den nye nasjonale digitaliseringsstrategien blant annet stake ut kursen for videre digitalisering av offentlig sektor, legge bedre til rette for næringsrettet digitalisering og ta opp viktige samfunnsspørsmål. Strategien skal etter planen være klar til neste år.

    Les Kopinors innspill her

  • Kopinors innspill til nasjonal digitaliseringsstrategi Last ned