Gode ordninger kan aldri tas for gitt

15. desember 2023

Verdenssituasjonen minner oss på at vår privilegerte situasjon med gode rammer for ytringer og opphavsrett aldri kan tas for gitt, skriver Kopinors adm. direktør Hege Munch Gundersen i sin julehilsen.

220623_Kopinor_091x.jpg
Omverdenen er i endring, og vi må justere oss raskt – muligens raskere enn noen gang, skriver administrerende direktør i Kopinor, Hege Munch Gundersen.
Foto: Mimsy Møller

Det er krevende tider både hjemme og ute i det vi nærmer oss jul i 2023. I en verden som står i skjebnetunge konflikter og der blant annet sivilbefolkningene i Ukraina og Midtøsten lider ufattelige tap, virker våre nære utfordringer ofte små og ubetydelige.

I slike omveltende tider blir jeg enda mer bevisst på viktigheten av å ta vare på det vi har. For oss som arbeider med opphavsrettigheter er det særlig inntoget av generativ kunstig intelligens (KI) i hverdagen som rokker ved tingenes tilstand. I årene som kommer kan generativ KI komme til å endre inntektsstrømmer og insentiver vesentlig. Det åpner seg en rekke nye muligheter, men tilfanget av nye, kvalitetssikrede verk kan også bli sterkt redusert, med de alvorlige følger det vil ha for en mangfoldig, opplyst offentlighet og for ytringsfriheten. Vi jobber fra en privilegert posisjon i Norge, med gode rammer for både ytringer og opphavsrett, men verdenssituasjonen minner oss på at disse aldri kan tas for gitt.

Omverdenen er i endring, og vi må justere oss raskt – muligens raskere enn noen gang. Dette betyr blant annet at Kopinor i større grad enn før må ta rollen som interesseorganisasjon på alvor. Regjeringen har bedt om innspill til en ny nasjonal digitaliseringsstrategi som etter planen skal være klar i 2024. Også her spiller utfordringene fra kunstig intelligens inn, og vi har i vårt innspill lagt vekt på betydningen av opphavsrett og et fungerende kulturelt kretsløp.

2024 et avgjørende år

2024 blir et avgjørende år på mange områder. Avtalen med universitets- og høgskolesektoren er Kopinors nest største. Nåværende avtale gjelder ut neste år, og på vårparten starter vi forhandlinger.

I november la Kultur- og likestillingsdepartementet fram sitt høringsnotat om endringer i åndsverkloven, blant annet for å gjennomføre EUs digitalmarkedsdirektiv i norsk rett. I Kopinor vil vi bidra aktivt og konstruktivt i høringsprosessen. Samtidig gir endringene i åndsverkloven muligheter for å vurdere nye områder for kollektiv rettighetsforvaltning.

Den nye og utvidete Bokhylla-avtalen med Nasjonalbiblioteket gjelder fra 1. januar 2024. Jeg er stolt av hva vårt forhandlingsutvalg fikk til sammen med en konstruktiv motpart. Et varslet kutt i ordningen ble snudd til en utvidelse, og fra nyttår blir fem nye årganger lagt til i avtalen. Denne unike referansetjenesten vil da romme verk fram til og med 2005.

Jeg er glad for at en så viktig aktør som Nasjonalbiblioteket i alle disse samtalene har vært tydelig på at også fremtidig maskintrening på opphavsrettslig beskyttet materiale kun vil skje innenfor lovlige hjemler og med eksplisitt tillatelse. Det er et betryggende bakteppe for et ikke helt ferdigtenkt oppdrag som kom fra kulturministeren denne uka: Nasjonalbiblioteket skal forske på verdien av opphavsrettslig beskyttet materiale i trening av norske generative språkmodeller, vurdere om det er grunnlag for en kompensasjonsordning for norske rettighetshavere og eventuelt foreslå hvordan en slik modell kan se ut. Vi får håpe at tett dialog med rettighetssiden underveis kan få et slikt prosjekt på rett kjøl.

***

For meg har tiden fra 1. juni vært et spennende og inspirerende halvår i ny stol. Tusen takk til samarbeidspartnere og kontakter for en generøs velkomst og for godt samspill. 

Jeg ønsker dere alle en riktig god jul og et løfterikt 2024, med håp om at arbeidet for opphavsrett får en synlig plass i en stadig viktigere kamp for demokrati og ytringsfrihet. 

Hege Munch Gundersen
administrerende direktør i Kopinor