God KI-regulering viktig for skapende arbeid

8. september 2023

Regjeringen meldte 7. september at de setter av én milliard kroner til forskning på kunstig intelligens. – Det er strålende at regjeringen satser på KI-forskning, og helt riktig og nødvendig at kunst og kultur er et av hovedområdene, sier Hege Munch Gundersen, administrerende direktør i Kopinor.

Kopinors oppfordring til Forskningsrådet, som nå skal forvalte midlene, er at det satses tungt på forskning på opphavsrett. Forskerblikkene må rettes både mot bruk av åndsverk som benyttes til den gigantiske maskinlæringen og mot det som genereres av de store språkmodellene.

Haster med regulering

– Forskning tar tid, og det bekymrer meg at regjeringen ikke allerede har satt ned et utvalg for å arbeide med reguleringen av kunstig intelligens, sier Gundersen. – Kulturministeren kunne ha grepet muligheten til en mer offensiv holdning enn det hun ga uttrykk for i den store KI-debatten på Arendalsuka, der hun ba oss om å teste eksisterende lovverk. Dette lovverket er imidlertid ikke rigget for å håndtere maskinlæring og KI.

I høst vil regjeringen legge fram forslag om hvordan digitalmarkedsdirektivet (DSM), som EU vedtok i 2019, skal gjennomføres i Norge. Direktivet innebærer nye bestemmelser om opphavsrett, særlig det som gjelder digital og grensekryssende bruk av beskyttet innhold.

– Det er helt avgjørende at vi får en god håndtering av bestemmelsene i direktivet om tekst- og datautvinning, slik at norske åndsverk ikke er fritt vilt for de store tek-gigantene. Vi vet nå at læring og datautvinning skjer på rettighetsbelagt materiale verden over, uten tillatelse, sier Gundersen, som samtidig presiserer at kunstig intelligens har et stort potensial:

– Vi er selv i gang med pilotprosjekter internt i Kopinor for å effektivisere arbeidsflyten, så bekymringen min bunner ikke i teknologipessimisme. Den bunner i en oppfatning av hvor viktig det er å være tidlig ute, slik at skapende arbeid sikres bærekraftige rammer i det som kommer til å bli et vesentlig innslag i det kulturelle kretsløpet.

Hege Munch Gundersen, Kopinor
– Maskinlæring skjer ved hjelp av rettighetsbelagt materiale, og lovverket er ikke rigget for å håndtere dette, sier Hege Munch Gundersen i Kopinor, som forvalter rettigheter til opphavere og utgivere på en rekke områder.
Foto: Mimsy Møller