Samarbeidsavtale mellom Universitets- og høgskolerådet og Kopinor

Universitets- og høgskolerådet (UHR) og Kopinor er kommet til enighet om vedlagte mønsteravtale om kopiering og bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale ved universiteter og høyskoler med virkning fra 1.1.2021 til og med 31.12.2024. Avtalen avløser tidligere mønsteravtale som gjaldt for perioden 1.7.2016 til 30.6.2018, senere prolongert til 30.6.2021.

UHR og Kopinor er videre enige om følgende:

 1. Samlet vederlag for UHRs medlemmer som per juni 2020 har inngått avtale med Kopinor, er 116 mill. kr for 2021. Vederlaget justeres med virkning for påfølgende kalenderår i henhold til endringen i Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks (KPI), første gang for 2022 iht. endringer i KPI fra 1.4.2020 til 15.10.2021, deretter årlig per 15.10.
   
 2. Halvparten av avtalt årlig vederlag faktureres normalt 1. april og andre halvpart 1. november, med 30 dagers betalingsfrist. Kopinor fakturerer institusjonene for deres andel av totalvederlaget, jf. mønsteravtalen § 23, etter følgende anvisning fra UHR: Samlet vederlag fordeles mellom institusjonene basert på summen av heltidsekvivalenter for studenter og vektet antall årsverk for ansatte (justeringsfaktor 0,9). Utregningen skjer i henhold til de sist tilgjengelige tallene for antall heltidsekvivalenter for studenter og antall årsverk for ansatte i Database for statistikk i høgre utdanning (DBH). Kopinor skal hvert semester oversende en skriftlig oversikt over fakturerte beløp til UHR.

  Dersom institusjonen ikke rapporterer til DBH-databasen, vil Kopinor fakturere på grunnlag av innsendte erklæringer med tall på antall heltidsekvivalenter for studenter og årsverk for ansatte. Kopinor sender ut erklæringsskjema i forkant av fakturering.
   
 3. Størrelsen på samlet vederlag forutsetter at de av UHRs medlemmer som har avtale per juni 2020, inngår ny avtale med Kopinor. Samlet vederlag økes forholdsmessig dersom nye UHR-medlemmer inngår avtale med Kopinor og reduseres tilsvarende dersom et UHR-medlem ikke inngår avtale med Kopinor eller trekker sitt medlemskap i UHR. Beregning av vederlag for nye medlemmer og justering av total ramme for vederlag, fastsettes av Kopinor og UHR i fellesskap.
   
 4. Partene skal i fellesskap utarbeide en orientering til alle UH-institusjonene om ny mønsteravtale. UHR påtar seg å anbefale institusjonene i UHR å slutte seg til avtalen.
   
 5. Partene vil samarbeide om informasjon og veiledning til alle UH-institusjonene om avtalen generelt og bruk av Bolk spesielt.
   
 6. Partene har et felles ønske om at registrering og rapportering som følger av mønsteravtalen, kan skje på en mest mulig kostnadseffektiv og brukervennlig måte. Partene vil fortsette samarbeidet om å utrede løsninger som gir slik effekt, herunder vurdere behov for forbedringer og løsninger for integrasjon mot andre sektorrelevante verktøy.
   
 7. Partene er enige om at det i avtaleperioden avholdes halvårlige kontaktmøter for blant annet å drøfte om det skal gjennomføres felles undersøkelser i løpet av avtaleperioden i tråd med mønsteravtalen § 25.
   
 8. Dersom det i avtaleperioden vedtas nye lovbestemmelser som vedrører reglene for eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring av beskyttet materiale av direkte og vesentlig betydning for avtalens grunnlag, kan hver av partene kreve reforhandling av avtalen.
   
 9. Partene er innstilt på å fremforhandle ny mønsteravtale med virkning fra 1.1.2025. Forhandlinger skal igangsettes i god tid før gjeldende mønsteravtale utløper.
   
 10. Dersom forhandlinger om en mønsteravtale for en ny avtaleperiode ikke fører frem, kan hver av partene etter samarbeidsavtalen kreve mekling eller, dersom mekling ikke fører frem, at tillatelse til og vilkår for kopiering og bruk fastsettes av nemnd, jf. åndsverkloven § 65.
   
 11. Denne samarbeidsavtalen gjelder fra 1.1.2021 til og med 31.12.2024 og erstatter tidligere protokoll av 24.2.2020.

Samarbeidsavtalen foreligger i to eksemplarer, ett til hver av partene.

Oslo, 18. juni 2020                      

For UHR                              

Alf Rasmussen
generalsekretær
(sign.)

For Kopinor

Yngve Slettholm
administrerende direktør
(sign.)