Protokoll mellom KS og Kopinor

Avtaleteksten henviser til den tidligere åndsverkloven.
Les mer her.

KS og Kopinor er etter forhandlinger kommet til enighet om vedlagte mønsteravtale om kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale i kommunal og fylkeskommunal virksomhet, herunder undervisningsvirksomhet, for perioden 1.1.2018–31.12.2021.

KS og Kopinor er videre enige om følgende: 

 1. KS og Kopinor utarbeider i felleskap en orientering til kommuner og fylkeskommuner om kopieringsvilkår og vederlag. KS vil anbefale tilslutning til avtalen.
 2. Ved behov utarbeides felles generelt informasjonsmateriell om avtalen.
 3. Hele KS-organisasjonen (konsernet og regionkontorer) gis tillatelse til kopiering og bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale på samme vilkår som for «administrative funksjoner/­stillinger i kommunen/­fylkeskommunen» etter mønsteravtale for perioden 1.1.2018­–31.12.2021.
 4. KS utarbeider vederlagsfritt og innen 1. april hvert år nødvendig statistikk fra PAI om antall årsverk i kommuner og fylkeskommuner.
  For informasjon om kilder og kriterier for uthenting av årsverks- og elevtall, se vedlegg til denne protokollen.
 5. Vederlaget for perioden er forhandlet på grunnlag av statistiske utvalgsundersøkelser av kopiering og bruk, med relevante fradrag, og en pris per kopiside på kr 0,473 i 2018. For alle skoler er pris per kopiside for kilden notebok/-samling kr 4,72 i 2018.
  KS og Kopinor ser at det er behov for statistiske grunnlag som man kan basere forhandlinger på og vil drøfte om det i perioden skal gjennomføres statistiske undersøkelser i fellesskap. Slike undersøkelser skal i så fall tilfredsstille statistikkfaglige kriterier og utføres av et eksternt uavhengig miljø. KS og Kopinor er enige om at kostnadene for slike undersøkelser skal dekkes med en halvpart på KS/medlemmene av KS og en halvpart på Kopinor. Merkostnader som refererer seg til fordeling til rettighetshavere i inn- og utland bæres av Kopinor.
 6. Dersom det i avtaleperioden vedtas nye lovbestemmelser som vedrører reglene for eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring av beskyttet materiale av direkte og vesentlig betydning for avtalens grunnlag, kan hver av partene kreve reforhandling av avtalen.
 7. Reforhandling av mønsteravtalen for ny periode opptas i tilstrekkelig tid før utløp. Dersom forhandlinger om revisjon av mønsteravtale for ny periode ikke fører frem, kan KS og/eller Kopinor kreve mekling etter åndsverkloven § 38.

KS og Kopinor tar begge forbehold om styregodkjenning av anbefalt forslag til ny mønsteravtale. 

Protokollen foreligger i to eksemplarer, ett til hver av partene.  

Oslo, 8. desember 2017 

For KS
Karsten K. Langfeldt (sign.)

For Kopinor
Yngve Slettholm (sign.)