Midlertidig tilleggsavtale om strømming av beskyttet materiale

til Sentralavtale om kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale i virksomheten til fellesråd/menighetsråd med fellesrådsfunksjoner i Den norske kirke, inngått i 2017

Avtalen er forlenget og løper videre mens
forhandlinger om sentralavtalen fortsetter.

mellom

KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
på den ene siden,

og

Kopinor

på vegne av medlemmene i Den norske Forfatterforening, Den norske Forleggerforening, Fagpressen, Forbundet Frie Fotografer, Forfatterforbundet, Grafill - Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon, Mediebedriftenes Landsforening, Musikkforleggerne, NOPA Norsk forening for komponister og tekstforfattere, Norges Fotografforbund, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Norsk Journalistlag, Norsk Komponistforening, Norsk kritikerlag, Norsk Oversetterforening, Norsk Redaktørforening, Norsk Revyforfatterforening, Norsk Tidsskriftforening, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Norske Billedkunstnere, Norske Dramatikeres Forbund, Norske Kunsthåndverkere og Ny Musikks Komponistgruppe, på den andre siden.

FORMÅL
§ 1

Avtalens formål er å gi menigheter i Den norske kirke tillatelse til å benytte opphavsrettslig beskyttet materiale i forbindelse med strømming av gudstjenester og kirkelige handlinger på internett. Avtalen gjelder strømming som foretas av og i regi av menigheter i Den norske kirke.

AVTALENS OMRÅDE
§ 2

Avtalen gjelder eksemplarfremstilling og overføring til allmennheten av opphavsrettslig beskyttet materiale, herunder salme- og sangtekster med tilhørende melodilinjer (noter), som foretas i forbindelse med at gudstjenester og kirkelige handlinger strømmes på internett. Materiale hvis opphavsrettslige vernetid er utløpt, kan benyttes uavhengig av denne avtalen.

Avtalen omfatter ikke fremføring, overføring til allmennheten eller opptak av musikk i form av lyd, ei heller av audiovisuelt materiale.

§ 3
Tilleggsavtalen omfatter menighetene i de fellesråd/menighetsråd med fellesrådsfunksjoner som har sluttet seg til den sentrale avtalen mellom KA og Kopinor.

§ 4
På de vilkår som framgår av denne avtalen, gis menighetene rett til eksemplarfremstilling for overføring til allmennheten av utgitt, opphavsrettslig beskyttet materiale hvis norske rettighetshavere Kopinor representerer.

Forutsatt at Kopinor godkjennes av Patentstyret som representativ organisasjon på avtalens område etter bestemmelsen om generell avtalelisens i § 63 annet ledd i åndsverkloven (lov av 15. juni 2018 nr. 40), vil fellesrådene også ha tillatelse til eksemplarfremstilling for overføring til allmennheten i Norge av utgitt, beskyttet materiale skapt av rettighetshavere som Kopinor ikke representerer.

HVORDAN MATERIALET KAN TILGJENGELIGGJØRES
§ 5

Materialet kan gjøres tilgjengelig på internett i regi av menighetene via menighetenes foretrukne digitale plattformer, som direktestrømming og i form av opptak av strømmingen.

NAVNGIVELSE AV OPPHAVER M.M.
§ 6

Opphaverne skal navngis og verkets tittel angis slik som god skikk tilsier, jf. åndsverkloven § 5 og § 23 fjerde ledd.

KOPIERINGENS OMFANG
§ 7

Omfangsbestemmelsene etter den sentrale avtalens §§ 10-14 gjelder også for bruk etter denne avtalen.

VERK UNNTATT FRA AVTALEN
§ 8

Berørte rettighetshavere kan unnta sine verk fra avtalen, og menighetene kan i så fall ikke benytte disse verkene i medhold av denne avtalen. Kopinor vil publisere og fortløpende oppdatere liste over unntatte verk på Kopinors nettsider (www.kopinor.no/avtaler/kirker-pg-trossamfunn). 

STATISTISK UNDERSØKELSE
§ 9

Partene er enige om å undersøke den samlede fremstilling og bruk etter denne avtalen som en del av undersøkelsen som skal gjennomføres etter den sentrale avtalens §§ 19-22.

VEDERLAG
§ 10

Det betales et avtalt vederlag på 25 000 kr for tillatelsen som gis etter denne avtalen. Kopinor fakturerer beløpet etter nærmere anvisning fra KA. Beløpet skal ikke danne presedens for en eventuell framtidig avtaleregulering.

ANDRE BESTEMMELSER
§ 11

Det enkelte fellesråd og Kopinor har et likeverdig ansvar for eventuelle økonomiske krav om erstatning som fellesrådet måtte motta fra rettighetshavere som Kopinor ikke representerer, for så vidt kravet gjelder eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring av verk som for øvrig skjer i overensstemmelse med denne avtalens bestemmelser. Kopinor er forpliktet til å dekke eventuelle krav fra norske rettighetshavere Kopinor representerer for så vidt kravene gjelder tilgjengeliggjøring av verk i overensstemmelse med denne avtalens bestemmelser. Krav skal ikke innfris uten etter samråd med Kopinor. Ved tvist om kravet har Kopinor rett til å intervenere.

AVTALENS VARIGHET
§ 12

Avtalen gjelder til og med 31.12.2022, med mindre annet avtales mellom partene.

Denne avtalen er opprettet i to eksemplarer, hvorav hver av partene beholder ett.

Oslo, 3. mai 2022

For KA 

Knut Are Hole 
fung. administrerende direktør
(sign.) 

For Kopinor

Yngve Slettholm
administrerende direktør
(sign.)