Midlertidig avtale om formidling av digitaliserte bøker

mellom

Nasjonalbiblioteket
på den ene siden,

og

Kopinor

på vegne av medlemmene i
Den norske Forfatterforening, Den norske Forleggerforening, Fagpressen, Forbundet Frie Fotografer, Grafill - Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon, Mediebedriftenes Landsforening, Musikkforleggerne, NOPA Norsk forening for komponister og tekstforfattere, Norges Fotografforbund, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Norsk Journalistlag, Norsk Komponistforening, Norsk kritikerlag, Norsk Oversetterforening, Norsk Redaktørforening, Norsk Revyforfatterforening, Norsk Tidsskriftforening, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Norske Billedkunstnere, Norske Dramatikeres Forbund, Norske Kunsthåndverkere og Ny Musikks Komponistgruppe

på den andre siden.

FORMÅL
§ 1
Avtalens formål er å gi norske elever, studenter, forskere m.fl. tilgang til opphavsrettslig beskyttet materiale i en ekstraordinær periode der offentlige biblioteker i Norge holder stengt som følge av Covid-19-pandemien.

AVTALENS OMRÅDE
§ 2
Avtalen gjelder digital formidling av trykte bøker utgitt i Norge, herunder oversatt litteratur, digitalisert av, eller pliktavlevert digitalt til, Nasjonalbiblioteket. Materiale hvis opphavsrettslige vernetid er utløpt, omfattes ikke av avtalen.

§ 3
På de vilkår som framgår av denne avtalen, får Nasjonalbiblioteket tillatelse til tilgjengeliggjøring for allmennheten av utgitt, opphavsrettslig beskyttet materiale. Denne retten omfatter nødvendig eksemplarfremstilling av visningskopier på grunnlag av de digitale bevaringskopiene som Nasjonalbiblioteket fremstiller med hjemmel i forskriften til åndsverkloven (FOR 21.12.2001 nr. 1563 (§1-3 og § 1-10)). Avtalen gjelder publikasjoner hvis rettighetshavere Kopinor representerer.

Bestemmelsen etter første ledd medfører, i medhold av åndsverkloven § 50, jf. § 63 (avtalelisens), at også utgitt materiale skapt av rettighetshavere som Kopinor ikke representerer, er omfattet av avtalen.

HVORDAN MATERIALET KAN TILGJENGELIGGJØRES
§ 4
Nasjonalbiblioteket kan gjøre materialet tilgjengelig for alle Feide-brukere i utdanningssektoren. Videre kan Nasjonalbiblioteket etter konkret forespørsel gi øvrige brukere tilgang, først og fremst for utdannings-, forsknings- og dokumentasjonsformål.

Feide-tilgangen er ikke ment som en erstatning for alminnelig tilgang til og kjøp av lærebøker eller læreverk, men som en erstatning for de offentlige bibliotektjenestene. Tilgangen gis gjennom Nasjonalbibliotekets prøveordning for tilgang til pliktavlevert materiale og skal overvåkes og justeres underveis for å sikre at den virker etter formålet.

Ved oppstart er antallet samtidige tilganger til én enkelt bok tretti via Feide og fire via Nasjonalbiblioteket.

§ 5
Materialet gjøres tilgjengelig for lesing på skjerm (strømming). Det skal ikke legges til rette for nedlasting eller utskrift av materialet før den opphavsrettslige vernetiden har utløpt.

NAVNGIVELSE AV OPPHAVER M.M.
§ 6
Opphaveren skal navngis og verkets tittel angis slik som god skikk tilsier, jf. åndsverkloven § 5 og § 23 fjerde ledd.

RESERVASJONSRETT
§ 7
Nasjonalbiblioteket skal så snart som mulig, senest innen ti virkedager etter mottatt beskjed, trekke boktitler fra tjenesten dersom en berørt rettighetshaver ber om det. Anmodning om trekking kan rettes til Nasjonalbiblioteket eller Kopinor, og partene vil holde hverandre gjensidig orientert.

VEDERLAG
§ 8
Vederlaget for tillatelsen utgjør én million kroner per påbegynte måned, fra og med april 2020.

§ 9
Kopinor fakturerer Nasjonalbiblioteket forskuddsvis den 1. hver måned, med 15 dagers betalingsfrist, første gang 1. april.

MISLIGHOLD OG ERSTATNING
§ 10
Ved mislighold av avtalen gjelder en frist for retting på 15 dager fra skriftlig varsel er mottatt.

§ 11
Dersom en part vesentlig misligholder avtalen og forholdet ikke rettes etter § 10, kan den annen part heve avtalen med umiddelbar virkning. Heving skal erklæres skriftlig med angivelse av hevingsgrunn. Erstatning for mislighold kan kreves uavhengig av om avtalen heves.

ANDRE BESTEMMELSER
§ 12
Kopinor er forpliktet til å dekke eventuelle krav om vederlag eller erstatning som Nasjonalbiblioteket måtte motta fra norske og utenlandske rettighetshavere for så vidt kravene gjelder eksemplarfremstilling eller tilgjengeliggjøring som er betalt for og utført i overensstemmelse med denne avtalens bestemmelser, jf. for øvrig åndsverkloven § 64. Nasjonalbiblioteket er ikke forpliktet til å dekke slike krav, og Kopinor skal holde Nasjonalbiblioteket skadesløs for krav om kostnader som Nasjonalbiblioteket måtte bli påført i forbindelse med et slikt krav. Dersom krav mottas, skal Nasjonalbiblioteket avvise kravet og henvise til Kopinor. Krav skal ikke innfris uten etter samråd med Kopinor. Ved tvist om kravet har Kopinor rett til å intervenere.

§ 13
Partene vil samarbeide nærmere om informasjon om tjenesten.

§ 14
Nasjonalbiblioteket tar umiddelbart initiativ til å etablere en felles arbeidsgruppe med deltakere fra Den norske Forleggerforening, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening og Den norske Forfatterforening som vil følge utviklingen løpende basert på data og statistikk over bruk og diskutere eventuelle behov for justeringer, jf. § 4.

Nasjonalbiblioteket vil på forespørsel gi Kopinor informasjon om bruken av tjenesten.

§ 15
Nasjonalbiblioteket vil etter initiativ fra Kopinor, så langt som mulig legge til rette for at Kopinor for fordelingsformål får tilgang til statistikk om det tilgjengeliggjorte materialet.

§ 16
Materialet skal merkes med en opphavsrettsnotis/akseptnotis.

TVISTELØSNING
§ 17
Tvist mellom avtalepartene om avtalens forståelse eller beståen, om brudd på avtalen eller om krav som på annen måte grunner seg på avtale mellom partene vedrørende kopiering, skal i avtaleperioden først søkes løst ved forhandlinger mellom partene.

Partene vedtar Oslo som rette verneting for alle tvister som har grunnlag i denne avtalen, jf. tvisteloven § 4-6.

Partene kan hver for seg begjære megling etter åndsverkloven § 65.

AVTALENS VARIGHET
§ 18
Avtalen gjelder i perioden fra undertegning og fram til alle offentlige bibliotek åpner igjen, likevel ikke lenger enn til og med 30. juni 2020.

 

Denne avtalen er opprettet i to eksemplarer, hvorav hver av partene beholder ett.

Oslo, 26. mars 2020

For Nasjonalbiblioteket                                    

Aslak Sira Myhre                                                
nasjonalbibliotekar

For Kopinor

Yngve Slettholm
administrerende direktør