Sentral avtale om kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale

til bruk i virksomheten til trossamfunn og menigheter tilsluttet Norges Kristne Råd

Avtalen gjelder ut året 2021
og erstattes da av en ny avtale.

mellom

Norges Kristne Råd

som har følgende medlemmer: Den anglikanske kirke i Norge, Den etiopisk-ortodokse kirke i Norge, Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Den katolske kirke, Den norske kirke, Den ortodokse kirke - Hellige Nikolai menighet, Den tyske menighet i Norge, Det Greske Orthodokse Samfunn, Det Norske Baptistsamfunn, Det Norske Misjonsforbund, Den serbisk ortodokse kirke i Norge - Hl. Vasilije Ostroski menighet, Frelsesarmeen, Guds Menighet Vegårshei, Metodistkirken i Norge, Oppdal Kristne Senter, Oslo Kristne Senter, Pinsebevegelsen i Norge, Svenska Maragaretakyrkan og Vennenes Samfunn Kvekerne

på den ene siden, og

Kopinor

på vegne av
medlemmene i Den Norske Fagpresses Forening, Den norske Forfatterforening, Den norske Forleggerforening, Forbundet Frie Fotografer, Grafill - Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon, Mediebedriftenes Landsforening, NOPA Norsk forening for komponister og tekstforfattere, Norges Fotografforbund, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Norsk Journalistlag, Norsk Komponistforening, Norsk kritikerlag, Norsk Musikkforleggerforening, Norsk Oversetterforening, Norsk Redaktørforening, Norsk Revyforfatterforening, Norsk Tidsskriftforening , Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Norske Billedkunstnere, Norske Dramatikeres Forbund, Norske Kunsthåndverkere, Ny Musikks Komponistgruppe, samt utenlandske rettighetshaverorganisasjoner

på den andre siden.

AVTALENS OMRÅDE
§ 1        
Avtalen gjelder kopiering av beskyttet, utgitt materiale som finner sted i virksomheten til trossamfunn og menig­heter tilsluttet Norges Kristne Råd (heretter kalt NKR) som ved erklæring har sluttet seg til denne avtalen, til bruk i kirkelig admini­strasjon, ordinær gudstjenestelig virksom­het og øvrige kirkelige handlinger, kor o.l., barnehager, aldershjem, diakonale aktiviteter o.l. som er en del av virksomheten til tros­samfunnet og menigheten.              

Menigheter i Den norske kirke henvises til avtale inngått mellom KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon og Kopinor.

Avtalen vedrører ikke kopiering som er hjemlet i lov og kopiering som skjer etter avtale direkte med opphavsmann og utgiver eller representant for disse. Eventuelle lisensavtaler og kjøpsbetingelser trossamfunnet/menigheten er bundet av, går foran denne avtalen.

Avtalen omfatter ikke kopiering av

  • audio- og audiovisuelle verk (lyd og levende bilder)
  • datamaskinprogrammer
  • dataspill, interaktive læringsverktøy o.l.
  • originaleksemplar av billedkunst og fotografi o.l.

Avtalen omfatter ikke digital kopiering av dagspresse, men fotokopiering, utskrift og kopiering for bruk med videoprojektor o.l. er tillatt.

§ 2
På de vilkår som fremgår av denne avtalen får trossamfunnet/menigheten rett til kopiering av beskyttet, utgitt materiale fra norske og utenlandske publikasjoner hvis rettighetshavere Kopinor representerer, jf. lov av 12. mai 1961 nr. 2 (åndsverkloven) lov av 9. januar 2009 nr. 2 (markedsføringsloven).

Bestemmelsen etter første ledd medfører, i medhold av §§ 13 b og 14, jf. § 36 (avtalelisens) i lov av 12. mai 1961 nr. 2, også tillatelse til å kopiere materiale skapt og utgitt av rettighetshavere som Kopinor ikke representerer.

NAVNGIVELSE AV OPPHAVSMANN M.M.
§ 3        
Opphavsmannen skal navngis og verkets tittel og kilde angis slik som god skikk tilsier, jf. åndsverkloven § 3, § 43a tredje ledd og § 11.

Beskyttet materiale kan ikke i medhold av denne avtalen endres, bearbeides eller oversettes e.l. og kan ikke benyttes på en krenkende måte (jf. åndsverkloven § 3).

DEFINISJONER
§ 4        
Med BESKYTTET materiale menes i denne avtalen litterære, vitenskapelige og kunstneriske verk, jf. åndsverkloven § 1, fotografiske bilder, jf. åndsverkloven § 43a, og arbeider som er beskyttet etter åndsverkloven § 43 (kataloger mv.). Avtalen omfatter derved kopiering fra utgitt materiale i form av skrifter; tegninger og grafiske fremstillinger av kunstnerisk, vitenskapelig eller teknisk art; kart; avbildninger av maleri, skulptur og annen billedkunst, bygningskunst og gjenstander av kunsthåndverk og kunstindustri, så vel av forbildet som av selve verket; noter med og uten tekst; fotografiske verk og bilder, samt formular, tabeller, kataloger og lignende arbeider som sammenstiller et større antall opplysninger eller som for øvrig er vernet etter åndsverkloven § 43.

Vedtak og andre uttalelser som gjelder offentlig myndighetsutøvelse så som lover, rettsavgjørelser, administrative forskrifter og NOUer o.l. er uten vern etter åndsverkloven, jf. åndsverkloven § 9.

Med UTGITT materiale menes i denne avtalen eksemplar av beskyttet materiale som med henholdsvis opphavsmannens, fotografens eller katalogfrembringerens samtykke er brakt i handelen eller på annen måte spredt blant allmennheten, herunder tilgjengeliggjort på Internett, jf. åndsverkloven § 8 annet ledd, samt offentliggjorte noter og dramatiske verk i skriftlig form eller inntatt i distribusjonsarkiv, og kopi, avskrift eller utskrift av slike eksemplar.

Med KOPIERING menes i denne avtalen fotokopiering og digital kopiering, herunder skanning, lagring og å ta utskrift. Videre innbefattes eksemplarfremstilling ved avtegning og avskrift, men ikke fotografering av billedkunst, fotografi o.l.

Med KOPI menes i denne avtalen ethvert eksemplar som er fremstilt ved kopiering.

Med KOPISIDE menes en kopi i A4-format eller mindre, mens kopier i A3-format regnes som to kopisider osv. Hvis det går inn flere boksider, tidsskriftsider eller presseklipp på én A4-side, regnes hver kopierte bokside, hver tidsskriftside hhv. hvert klipp som én kopiside. Hvis en bokside, tidsskriftside eller et presseklipp med originalformat A4 eller mindre er forstørret opp, for eksempel av hensyn til personer med lesevansker, regnes fortsatt hver kopierte bokside, hver tidsskriftside hhv. hvert klipp som én kopiside. For digitalt materiale er en kopiside normalt lik en A4-side i standard utskriftsformat. 

Med ENKELTNOTE menes en publikasjon av et enkeltstående musikkverk med eller uten tekst.

Med NOTESAMLING menes samling av musikkverk med eller uten tekst, men ikke salme- og sangbok.

Med ARBEIDSKOPI menes en kopi av enkeltnote/notesamling for notater og aktiv bruk, samt kopi som brukes for å forenkle overgang fra notehefte/noteblad til praktisk bruk/arbeid med noten, herunder blaing.

HVEM KAN KOPIERE?
§ 5        
Med de begrensninger som følger av denne avtalen, kan kopiering utføres av trossamfunnets/menighetens ansatte, engasjerte, prester, pastorer, medlemmer av trossamfunnets/ menighetens utvalg, styrer og råd, eller andre med særlig til­knytning til virksomheten.

HVORDAN KAN KOPIER BENYTTES?
§ 6        
Kopiering skal ikke erstatte, men være et supplement til, kjøp av utgitt materiale. Kopiering skal således bare skje når det ikke er rimelig eller naturlig å anskaffe materialet fra bokhandel, billedarkiv mv.

§ 7
Kopier som fremstilles i medhold av denne avtalen kan gjøres tilgjengelig i virksomhetens interne, lukkede nettverk (intranett, arkiv mm.), ved digital fremføring (projisering på skjerm/lerret, elektronisk tavle mm.), ved e‑post o.l.

§ 8        
Det kan i medhold av denne avtalen kopi­eres for deltakere i undervisning og opplæring som arrangeres av trossamfunnet/menigheten, herunder søndags­skoler og barnehager o.l. Dette gjelder likevel ikke hvis Kopinor tilbyr egne avtaler for den aktuelle type undervisningsvirksomhet.

§ 9        
Det kan tas nødvendige kopier til utleve­ring til utenforstående (kontraktspart o.l.) når dette skjer som ledd i saksbehandling og dessuten til andre nære, enkeltstående forbindelser.

§ 10
Kopier tatt i medhold av denne avtalen kan ikke brukes i profilering eller i markedsføring, verken som enkelteksemplar eller ved salg eller distribusjon i samband med reklameopplegg.

§ 11      
Avtalen gir ikke rett til kopiering som har preg av å være en forlagsmessig fremstilling.

Fremstilling av sanghefter og benyttelse av kopier i publikasjoner som fremstår som selvstendige produk­ter med eget navn, egen redaktør osv. (f.eks. menighetsblad), vil alltid være forlagsmessig.

Fremstilling av eksemplar for publisering i trykt eller digital form (herunder på Internett) regnes alltid som forlagsmessig.

Systematisk oppbygging av verksdatabaser regnes som forlagsmessig fremstilling.

§ 12
Det er i medhold av denne avtalen ikke til­latt å kopiere til bruk spesielt for organisert kor-, ensemble- og orkester-virksomhet o.l. som ikke er en del av trossamfunnets/ menighetens virksomhet. Organisert virk­somhet av denne art er henvist til å inngå avtale med Kopinor eller med rettighetshaverne direkte.

KOPIERINGENS OMFANG
§ 13
Under hensyntagen til bestemmelsen i § 6 er kopieringens omfang i hvert enkelt tilfelle begrenset til 15 % fra en enkelt bok eller lignende publikasjon, (herunder salme- og sangbok med eller uten noter). Det kan likevel fra én og samme publikasjon tas kopi av en hel novelle, et helt kapittel eller lignende avsnitt. (Vedr. noter, se § 14.)

§ 14     
Fra enkeltnoter og notesamlinger er kopieringen begrenset til 15 %, men maksimum 10 sider av hver enkelt publikasjon. Se forøvrig § 12.

Til bruk av kantor/organist, solist o.l. og for kor, ensembler og orkestre og lignende ensembler kan det likevel, såfremt kopieringen ikke skjer til erstatning for utgitt materiale som er alminnelig tilgjengelig for kjøp og/eller leie og som det ellers ville være naturlig å anskaffe, jf. § 6, kopieres arbeidskopier og enkelte eksemplar for fremføring i forbindelse med gudstjenester og kirkelige handlinger.

Det forutsettes at kor, orkestre og lignende ensembler fremstiller arbeidskopier fra ensemblets egne originalnoter, så fremt noten er alminnelig tilgjengelig for kjøp. Det forutsettes at ensemblet eier/har leid (evt. bestilt) like mange originalnoter av et verk som antall utøvere i ensemblet. Arbeidskopier kan ikke samles inn for arkivering og gjenbruk.

§ 15
Fra periodisk publikasjon som aviser, ukeblad, kulturelle og faglige tidsskrifter kan det kopieres uten de begrensninger som er nevnt i § 13. Fra vitenskapelige tidsskrift, dvs. tidsskrift som omhandler forskning og forskningsresultater, er kopieringens omfang begrenset til to artikler fra et enkelt nummer til en enkelt person, og ikke mer enn 25 % av sidetallet.

Fra brosjyrer og andre publikasjoner bestemt for gratis distribusjon, kan det kopieres uten omfangsbegrensninger.

§ 16
Fra materiale som er lagt ut på åpne internettsider, kan det kopieres uten omfangsbegrensninger. Trossamfunnet/ menigheten har ansvar for å påse at det ikke kopieres fra eksemplar som er ulovlig lagt ut på Internett.

§ 17      
Kopinor plikter etter beste evne å medvirke til at det gis tillatelse fra opphavsmann og utgiver til kopiering o.l. ut over det som er tillatt etter denne avtalen.

INFORMASJONSPLIKT
§ 18      
Trossamfunnet/menigheten forplikter seg til å sørge for at ansatte og andre som har rett til å kopiere eller bruke kopier etter denne avtalen, er orientert om bestemmelsene i avtalen. Kopinor vil stille informasjon om avtalen til rådighet for trossamfunnet/menigheten.

§ 19
Når det varsles på forhånd, kan Kopinor besøke trossamfunnets/menighetens virk­somhet for å få informasjon om kopierings­rutinene og derigjennom innsyn i hvordan bestemmelsene i denne avtalen prakti­seres.

§ 20
Trossamfunnet/menigheten skal opp­nevne en administrativt ansvarlig for kopi­eringsavtalen.

STATISTISKE UNDERSØKELSER
§ 21      
I løpet av 2015 og deretter hvert tredje år, med mindre avtalen sies opp eller annet avtales mellom NKR og Kopinor, skal det gjennomføres en statistisk undersøkelse i et utvalg trossamfunn/menigheter som har sluttet seg til denne avtalen. Undersøkelsen skal kartlegge den samlede årlige eksemplarfremstilling og bruk av beskyttede kopier. Undersøkelsen skal gi grunnlag for forhandling om fastsetting av vederlag, samt for fordeling av midler til rettighetshavere i inn- og utland.

Undersøkelsen skal tilfredsstille statistikkfaglige kriterier og utføres av et uavhengig statistisk byrå. NKR og Kopinor nedsetter i fellesskap en styringsgruppe som har ansvar for planlegging og gjennomføring av undersøkelsen.

§ 22
Kopinor dekker utgifter til statistisk undersøkelse. Dette omfatter ikke den arbeidstid som medgår for det enkelte trossamfunns/menighets egne tilsatte som berøres av undersøkelsen, og kostnader vedrørende eventuelle ekstrakopier e.l. som tas i samme forbindelse. Disse kostnadene bæres av trossamfunnet/menigheten.

§ 23
Dersom trossamfunnet/menigheten blir trukket ut for deltakelse i en statistisk undersøkelse, plikter trossamfunnet/ menigheten å medvirke til gjennomføringen.

§ 24
Kopinor plikter å påse at opplysninger hos trossamfunnet/ menigheten og om dettes lovlige kopiering behandles fortrolig. Statistiske opplysninger kan imidlertid gis videre i anonymisert form som grunnlag for betaling og fordeling av kopivederlag.

VEDERLAG
§ 25
Vederlaget er forhandlet på grunnlag av statistiske utvalgs-undersøkelser med relevante fradrag og med utgangspunkt i følgende satser (i 2013):

  • For kopiside: kr 0,594.
  • For kopiside med enkeltnoter/notesamling som kilde:
    vederlag per kopiside x15.
  • For projiseringsmateriale: vederlag per kopiside x50.

§ 26
For avtaleperioden betales et årlig vederlag per voksne medlem på kr 12,45 (i 2013). NKR innrapporterer årlig antall voksne medlemmer i trossamfunn/menigheter som er tilsluttet avtalen, på oppfordring fra Kopinor. 

§ 27
Vederlaget per voksne medlem justeres av Kopinor årlig per 31. desember i henhold til end­ringer i Statistisk Sentralbyrås konsumpris­indeks eller annen konsumprisindeks som måtte erstatte denne. Justeringen foretas på grunnlag av endring i konsumpris­indeksen fra 15. oktober f.å. til 15. oktober inneværende år og tilsvarende for de kommende år.

§ 28
Vederlaget forfaller normalt til betaling årlig per 31.5. Kopinor fakturerer det enkelte trossamfunn/menighet etter anvisning fra NKR.

MISLIGHOLD OG ERSTATNING 
§ 29
Ved mislighold av avtalen gjelder en frist for retting på 30 dager fra skriftlig varsel er mottatt. 

§ 30
Dersom en part vesentlig misligholder avtalen og forholdet ikke rettes etter § 29, kan den annen part heve avtalen med umiddelbar virkning. Heving skal erklæres skriftlig med angivelse av hevingsgrunn. Erstatning for mislighold kan kreves uavhengig av om avtalen heves.

§ 31
Rettighetshaverne har ved denne avtalen ikke fraskrevet seg adgangen til selv å kreve erstatning og reise søksmål mot trossamfunnet/menigheten i anledning av kopiering som ikke er tillatt ved denne avtalen. Har trossamfunnet/menigheten innfridd Kopinors krav, plikter Kopinor å innfri rettighetshavernes krav for samme utnyttelse.

§ 32
Ved heving eller utløp av denne avtalen er det enkelte trossamfunn/menighet forpliktet til å opphøre med all kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale som ikke er tillatt i medhold av lov eller særskilt avtale med rettighetshavere, fra utløps- eller hevingstidspunktet.

Kopier som er tatt i medhold av avtalen kan etter avtalens opphør kun bevares for arkivering og eventuelt videre saksbehandling, og ikke aktivt gjenbrukes.

ANDRE BESTEMMELSER
§ 33
Kopinor er forpliktet til å dekke eventuelle krav om vederlag eller erstatning som trossamfunnet/menigheten måtte motta fra norske og utenlandske rettighetshavere for så vidt kravene gjelder kopiering som er betalt for og utført i overensstemmelse med denne avtalens bestemmelser, jf. for øvrig åndsverkloven § 37. Trossamfunnet/menigheten er ikke forpliktet til å dekke slike krav, og Kopinor skal holde trossamfunnet/menigheten skadesløs for krav om kostnader som denne måtte bli påført i forbindelse med et slikt krav. Dersom krav mottas, skal trossamfunnet/menigheten avvise kravet og henvise til Kopinor. Krav skal ikke innfris uten etter samråd med Kopinor. Ved tvist om kravet har Kopinor rett til å intervenere.

§ 34
NKR, trossamfunn/menighet som har sluttet seg til denne avtalen og Kopinor har rett til å offentliggjøre denne avtalen.

§ 35
Dersom det i avtaleperioden vedtas nye fravikelige lovbestemmelser som vedrører reglene for kopiering av beskyttet materiale, skal disse gjelde så langt de er forenlig med denne avtalen.

§36
NKR skal stille til rådighet for Kopinor en oversikt over navn, adresser og organisasjonsnummer til samtlige trossamfunn/ menigheter i NKR, samt antall medlemmer i det enkelte trossamfunn/­menighet, i digital form, på oppfordring fra Kopinor.

§ 37
NKR vil på eget initiativ eller i samarbeid med Kopinor regelmessig gjennomføre tiltak for å oppnå optimal oppslutning om avtalen.

§ 38
NKR kan reforhandle denne avtalen, herunder vederlaget, på vegne av trossamfunn/menigheter som har avgitt erklæring, jf. § 1. Den reforhandlede avtalen vil erstatte gjeldende avtale med mindre trossamfunnet/menigheten trekker tilslutningserklæringen.

Videreføring på reforhandlede vilkår forutsetter at trossamfunnet/menigheten er varslet skriftlig (per post eller e‑post) om videreføring og gitt en frist på minimum tre måneder til å trekke tilslutningserklæringen med virkning for ny avtaleperiode. Tremånedersfristen løper fra utløpet av den måned varslet er gitt. Dersom NKR og Kopinor ikke blir enige om en reforhandlet avtale, vil trossamfunnet/menigheten motta skriftlig varsel om forhandlingsbruddet og om at denne avtalen utløper ved nærmeste kalenderårs slutt.

TVISTELØSNING 
§ 39
Tvist mellom avtalepartene om avtalens forståelse eller beståen, om brudd på avtalen eller om krav som på annen måte grunner seg på avtale mellom partene vedrørende kopiering, skal i avtaleperioden først søkes løst ved forhandlinger mellom partene.

Partene vedtar Oslo som rette verneting for alle tvister som har grunnlag i denne avtalen, jf. tvisteloven § 4-6.

Partene kan hver for seg begjære mekling etter åndsverkloven § 38.

AVTALENS VARIGHET
§ 40
NKR kan på vegne av et enkelt trossamfunn/menighet, trekke avgitt tilslutningserklæring for kommende år, innen 1. oktober hvert år.

§ 41
Avtalen gjelder for perioden 1.1.2014 - 31.12.2016. Hvis ikke avtalen sies opp innen tre måneder før avtaleperiodens utløp, forlenges avtalen deretter for ett nytt år av gangen, med samme oppsigelsesfrist. Denne avtalen erstatter avtalen mellom NKR og Kopinor av 13.11.2007.
Denne avtalen er opprettet i to eksemplarer, hvorav hver av partene beholder ett.

 

Oslo, 27.11.2013

For Norges Kristne Råd
Knut Refsdal, generalsekretær
(sign.)

Oslo, 4.10.2013

For Kopinor
Hans-Petter Fuglerud, viseadm. direktør
(sign.)