Avtale om digital formidling av bøker (Bokhylla)

Avtaleteksten henviser til den tidligere åndsverkloven.
Les mer her.

mellom

Nasjonalbiblioteket
på den ene siden,

og

Kopinor

på vegne av medlemmene i
Den Norske Fagpresses Forening, Den norske Forfatterforening, Den norske Forleggerforening, Forbundet Frie Fotografer, Grafill - Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon, Mediebedriftenes Landsforening, NOPA Norsk forening for komponister og tekstforfattere, Norges Fotografforbund, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Norsk Journalistlag, Norsk Komponistforening, Norsk kritikerlag, Norsk Musikkforleggerforening, Norsk Oversetterforening, Norsk Redaktørforening, Norsk Revyforfatterforening, Norsk Tidsskriftforening, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Norske Billedkunstnere, Norske Dramatikeres Forbund, Norske Kunsthåndverkere, Ny Musikks Komponistgruppe samt utenlandske rettighetshaverorganisasjoner
på den andre siden.

FORMÅL
§ 1
Avtalens formål er å gjøre norskpublisert litteratur tilgjengelig på Internett. 

AVTALENS OMRÅDE
§ 2
Avtalen gjelder digital formidling av trykte bøker utgitt i Norge til og med år 2000, herunder oversatt litteratur. Materiale hvis opphavsrettslige vernetid er utløpt, omfattes ikke av avtalen.

§ 3
På de vilkår som fremgår av denne avtalen og innenfor de rammer som er angitt i § 2 får Nasjonalbiblioteket rett til å gjøre tilgjengelig utgitt beskyttet materiale. Denne retten omfatter nødvendig fremstilling av visningskopier på grunnlag av de digitale bevaringskopiene som Nasjonalbiblioteket fremstiller med hjemmel i forskriften til åndsverkloven (FOR 21.12.2001 nr. 1563 (§1-3)). Avtalen gjelder norske og utenlandske publikasjoner hvis rettighetshavere Kopinor representerer, jf. lov av 12. mai 1961 nr. 2 (åndsverkloven) og konkurranserettslige regler.

Bestemmelsen etter første ledd medfører, i medhold av § 16a, jf. § 36 (avtalelisens) i åndsverkloven, at også utgitt materiale skapt av rettighetshavere som Kopinor ikke representerer er omfattet av avtalen.

HVORDAN MATERIALET KAN TILGJENGELIGGJØRES
§ 4
Materialet kan gjøres tilgjengelig på Nasjonalbibliotekets internettsider for brukere med norske IP-adresser. Videre kan Nasjonalbiblioteket etter konkret forespørsel gi andre brukere tilgang for særskilte formål, i hovedsak forsknings- og utdanningsformål, etter nærmere definerte kriterier.

§ 5
Materialet gjøres tilgjengelig for lesing på skjerm med det visningsformat som til enhver tid tilbys på nb.no. Det skal ikke legges til rette for nedlasting eller utskrift av materialet før den opphavsrettslige vernetiden har utløpt.

Materialet vil bli gjort søkbart via søkemotorer, og det tas sikte på å implementere løsninger for informasjon om lån eller kjøp.

NAVNGIVELSE AV OPPHAVSMANN M.M.
§ 6
Opphavsmannen skal navngis og verkets tittel angis slik som god skikk tilsier, jf. åndsverkloven § 3 og § 43a tredje ledd.

RESERVASJONSRETT
§ 7
Kopinor kan trekke boktitler fra avtalen etter anmodning fra en berørt rettighetshaver.

VEDERLAG
§ 8
Det betales et årlig vederlag per side som er tilgjengeliggjort. Vederlaget per side utgjør i 2013 kr 0,36, i 2014 kr 0,34, og fra og med 2015 kr 0,33. Vederlag for 2012 avtales særskilt.

§ 9
Vederlaget per side indeksreguleres, første gang per 31. desember 2013 med virkning for 2014-vederlaget, deretter årlig per 31. desember i henhold til endringer i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks eller annen konsumprisindeks som måtte erstatte denne. Justeringen foretas på grunnlag av endring i konsumprisindeksen fra 15. oktober forrige år til 15. oktober inneværende år og tilsvarende for de kommende år.

§ 10
Nasjonalbiblioteket faktureres for det antall sider som til enhver tid er tilgjengeliggjort. Partene avtaler nærmere tidspunkt for rapportering og fakturering av vederlagspliktige sider.

MISLIGHOLD OG ERSTATNING
§ 11
Ved mislighold av avtalen gjelder en frist for retting på 30 dager fra skriftlig varsel er mottatt.

§ 12
Dersom en part vesentlig misligholder avtalen og forholdet ikke rettes etter § 11, kan den annen part heve avtalen med umiddelbar virkning. Heving skal erklæres skriftlig med angivelse av hevingsgrunn. Erstatning for mislighold kan kreves uavhengig av om avtalen heves.

§ 13
Rettighetshaverne har ved denne avtalen ikke fraskrevet seg adgangen til selv å kreve erstatning og reise søksmål mot Nasjonalbiblioteket i anledning kopiering som ikke er tillatt ved denne avtalen. Har Nasjonalbiblioteket innfridd krav fra Kopinor for slik kopiering, plikter Kopinor å innfri rettighetshavernes krav vedrørende denne utnyttelsen.

§ 14
Ved heving eller oppsigelse av denne avtalen er Nasjonalbiblioteket forpliktet til å fjerne alt opphavsrettslig beskyttet materiale som ikke i medhold av lov eller særskilt avtale med rettighetshavere kan gjøres tilgjengelig fra Nasjonalbibliotekets åpne internettsider.

ANDRE BESTEMMELSER
§ 15
Med mindre partene blir enige om noe annet, er Kopinor forpliktet til å dekke eventuelle krav om vederlag eller erstatning som Nasjonalbiblioteket måtte motta fra norske og utenlandske rettighetshavere for så vidt kravene gjelder kopiering eller tilgjengeliggjøring som er betalt for og utført i overensstemmelse med denne avtalens bestemmelser, jf. for øvrig åndsverkloven § 37. Nasjonalbiblioteket er ikke forpliktet til å dekke slike krav, og Kopinor skal holde Nasjonalbiblioteket skadesløs for krav om kostnader som Nasjonalbiblioteket måtte bli påført i forbindelse med et slikt krav. Dersom krav mottas, skal Nasjonalbiblioteket avvise kravet og henvise til Kopinor. Krav skal ikke innfris uten etter samråd med Kopinor. Ved tvist om kravet har Kopinor rett til å intervenere.

§ 16
Partene vil samarbeide nærmere om informasjon om tjenesten.

§ 17
En rettighetshaver eller representant for denne som ønsker å få stilt høyoppløselige digitale eksemplar av eget materiale til rådighet, kan avtale dette direkte med Nasjonalbiblioteket.

§ 18
Nasjonalbiblioteket vil etter initiativ fra Kopinor, så langt som mulig legge til rette for at Kopinor for fordelingsformål får tilgang til statistikk om det tilgjengeliggjorte materialet.

§ 19
Materialet skal merkes med en opphavsrettsnotis/akseptnotis.

TVISTELØSNING
§ 20
Tvist mellom avtalepartene om avtalens forståelse eller beståen, om brudd på avtalen eller om krav som på annen måte grunner seg på avtale mellom partene vedrørende kopiering, skal i avtaleperioden først søkes løst ved forhandlinger mellom partene.

Fører ikke disse forhandlinger fram, kan hver av partene kreve tvisten avgjort ved voldgift. Voldgiftsretten sammensettes av tre medlemmer. Partene oppnevner ett medlem hver og i fellesskap en leder. Blir partene ikke enige om leder, oppnevnes denne av lederen i Den Norske Advokatforening. For øvrig gjelder bestemmelsene i lov om voldgift.

Partene kan hver for seg begjære mekling etter åndsverkloven § 38.

AVTALENS VARIGHET
§ 21
Avtalen gjelder fra 30. september 2012 og kan første gang sies opp med virkning fra 1. januar 2016, deretter årlig. Oppsigelse meddeles den annen part skriftlig med minst 6 – seks – måneders varsel (innen utløpet av 30. juni).

Denne avtalen er opprettet i 2 – to – eksemplarer, hvorav hver av partene beholder ett.

Bergen, 28. august 2012

For Nasjonalbiblioteket

Vigdis Moe Skarstein (sign.)
Nasjonalbibliotekar

For Kopinor

Yngve Slettholm (sign.)
Administrerende direktør