Avtale om digital formidling av tidsskrifter mv.

mellom

Universitetsbiblioteket, Universitetet i Oslo

på den ene siden,

og

Kopinor

på vegne av opphaverne i
Den norske Forfatterforening, Fagpressen, Forbundet Frie Fotografer, Forfatterforbundet, Grafill – Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon, NOPA Norsk forening for komponister og tekstforfattere, Norges Fotografforbund, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Norsk Journalistlag, Norsk Komponistforening, Norsk kritikerlag, Norsk Oversetterforening, Norsk Redaktørforening, Norsk Revyforfatterforening, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Norske Billedkunstnere, Norske Dramatikeres Forbund, Norske Kunsthåndverkere og Ny Musikks Komponistgruppe, samt utenlandske rettighetshaverorganisasjoner
på den andre siden.

AVTALENS OMRÅDE
§ 1

Avtalen gjelder ikke-kommersiell digital formidling av tidsskrifter, serier og lignende materiale utgitt av Universitetet i Oslo fram til og med 2013. Materiale hvis opphavsrettslige vernetid er utløpt, omfattes ikke av avtalen.

§ 2
På de vilkår som fremgår av denne avtalen får Universitetsbiblioteket tillatelse til å gjøre beskyttet, utgitt materiale hvis opphavere Kopinor representerer, digitalt tilgjengelig for allmennheten. Tillatelsen omfatter nødvendig fremstilling av visningskopier på grunnlag av de digitale bevaringskopiene som Universitetsbiblioteket fremstiller med hjemmel i forskriften til lov av 15. juni 2018 nr. 40 (åndsverkloven) (FOR 26.08.2021 nr. 2608 (§ 3)).

I medhold av åndsverkloven § 50, jf. § 63 har Universitetsbiblioteket også tillatelse til å tilgjengeliggjøre i Norge utgitt materiale skapt av opphavere som Kopinor ikke representerer (avtalelisens).

HVORDAN MATERIALET KAN TILGJENGELIGGJØRES
§ 3

Materialet kan gjøres tilgjengelig for allmennheten på Universitetsbibliotekets åpne plattformer på internett (som f.eks. FRITT og DUO Vitenarkiv).

§ 4
Universitetsbiblioteket kan tilrettelegge for at utskrift og nedlasting er mulig, men utskrift, nedlasting, lagring og eventuelt videre utnyttelse av materialet forutsetter at sluttbruker selv har hjemmel for dette i lov eller avtale med rettighetshaver eller en kollektiv forvaltningsorganisasjon. Materialet skal i tråd med dette merkes med følgende opphavsrettsnotis:

«© (rightsholder, year)
This material is protected by copyright law. Without explicit authorisation, reproduction is only allowed in so far as it is permitted by law or by agreement with a collecting society.»

NAVNGIVELSE AV OPPHAVER M.M.
§ 5

Opphaveren skal navngis og verkets tittel angis slik som god skikk tilsier, jf. åndsverkloven § 5 og § 23 fjerde ledd.

RESERVASJONSRETT
§ 6

Universitetsbiblioteket er forpliktet til å trekke et enkeltnummer eller eventuelt en artikkel (av et tidsskrift, en serie mv.) fra plattformen dersom en berørt opphaver ber om det.

VEDERLAG
§ 7

Det betales et årlig vederlag på 40 747 kr (2022-pris).

§ 8
Vederlaget indeksreguleres, første gang per 31. desember 2022 med virkning for 2023-vederlaget, deretter årlig per 31. desember i henhold til endringer i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks eller annen konsumprisindeks som måtte erstatte denne. Justeringen foretas på grunnlag av endring i konsumprisindeksen fra 15. oktober forrige år til 15. oktober inneværende år og tilsvarende for de kommende år.

§ 9
Kopinor sender faktura med 30 dagers betalingsfrist med forfall tidligst 1. oktober.

MISLIGHOLD OG ERSTATNING
§ 10

Ved mislighold av avtalen gjelder en frist for retting på 30 dager fra skriftlig varsel er mottatt.

§ 11
Dersom en part vesentlig misligholder avtalen og forholdet ikke rettes etter § 10, kan den annen part heve avtalen med umiddelbar virkning. Heving skal erklæres skriftlig med angivelse av hevingsgrunn. Erstatning for mislighold kan kreves uavhengig av om avtalen heves.

§ 12
Opphaverne har ved denne avtalen ikke fraskrevet seg adgangen til selv å kreve erstatning og reise søksmål mot Universitetsbiblioteket i anledning kopiering som ikke er tillatt ved denne avtalen. Har Universitetsbiblioteket innfridd krav fra Kopinor for slik kopiering, plikter Kopinor å innfri opphavernes krav vedrørende denne utnyttelsen.

§ 13
Ved heving eller oppsigelse av denne avtalen er Universitetsbiblioteket forpliktet til å fjerne alt opphavsrettslig beskyttet materiale som ikke i medhold av lov eller særskilt avtale med opphaverne kan gjøres tilgjengelig, fra Universitetsbibliotekets åpne plattformer.

ANDRE BESTEMMELSER
§ 14

Kopinor er forpliktet til å dekke eventuelle krav om vederlag eller erstatning som Universitetsbiblioteket måtte motta fra norske og utenlandske rettighetshavere for så vidt kravene gjelder tilgjengeliggjøring i overensstemmelse med denne avtalens bestemmelser, jf. for øvrig åndsverkloven § 64. Kopinor har intet ansvar for eventuelle krav som gjelder tilgjengeliggjøring utenfor Norge av utgitt materiale skapt av opphavere som Kopinor ikke representerer. Krav skal ikke innfris uten etter samråd med Kopinor. Ved tvist om kravet har Kopinor rett til å intervenere.

§ 15
Partene vil etter nærmere avtale samarbeide om informasjon om avtalen og etablere retningslinjer for trekking jf. § 6.

TVISTELØSNING
§ 16

Tvist mellom Kopinor og institusjonen om avtalens forståelse eller beståen, om brudd på avtalen eller om krav som på annen måte grunner seg på avtalen, skal først søkes løst ved forhandlinger.

Dersom det ikke oppnås enighet gjennom forhandlingene, kan hver av partene inngi søksmål ved Oslo tingrett.

AVTALENS VARIGHET
§ 17

Avtalen gjelder fra 1.1.2023 til og med 31.12.2023. Hvis ikke avtalen sies opp tre måneder innen kalenderårets slutt, gjelder avtalen for ett nytt år av gangen med samme oppsigelsesfrist.

 

Denne avtalen er opprettet i to eksemplarer, hvorav hver av partene beholder ett.

Oslo, 23.11.2022

For Universitetsbiblioteket, Universitetet i Oslo

Randi Halveg Iversby
(sign,)

Oslo, 2.12.2022

For Kopinor

Yngve Slettholm 
administrerende direktør
(sign.)