Avtale om digital formidling av Norsk Golf

mellom

Norges Golfforbund

på den ene siden,
og

Kopinor

på vegne av medlemmene i
Den norske Forfatterforening, Forbundet Frie Fotografer, Grafill – Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon, NOPA Norsk forening for komponister og tekstforfattere, Norges Fotografforbund, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Norsk Journalistlag, Norsk Komponistforening, Norsk kritikerlag, Norsk Oversetterforening, Norsk Redaktørforening, Norsk Revyforfatterforening, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Norske Billedkunstnere, Norske Dramatikeres Forbund, Norske Kunsthåndverkere og Ny Musikks Komponistgruppe, samt utenlandske rettighetshaverorganisasjoner

på den andre siden.

FORMÅL
§ 1

Avtalens formål er tilgjengeliggjøring for allmennheten av tidligere utgivelser av bladet Norsk Golf som en del av norsk kulturarv.

AVTALENS OMRÅDE
§ 2

Avtalen gjelder ikke-kommersiell digital formidling av Norsk Golf og forløpere, utgitt i Norge i perioden 1956 til og med 2014. Materiale hvis opphavsrettslige vernetid er utløpt, omfattes ikke av avtalen.

§ 3
På de vilkår som fremgår av denne avtalen og innenfor de rammer som er angitt i § 2 får Norges Golfforbund en ikke-eksklusiv rett til å digitalisere og gjøre tilgjengelig utgitt beskyttet materiale hvis opphavere Kopinor representerer, jf. lov av 15. juni 2018 nr. 40 (åndsverkloven) og konkurranserettslige regler.

Bestemmelsen etter første ledd medfører, i medhold av § 63 annet ledd (generell avtalelisens) i åndsverkloven, at også utgitt materiale skapt av opphavere som Kopinor ikke representerer er omfattet av avtalen. Det er en forutsetning at Kopinor og ovennevnte opphaverorganisasjoner er godkjent av Kulturdepartementet som representative organisasjoner på avtalens område.

HVORDAN MATERIALET KAN TILGJENGELIGGJØRES
§ 4

Materialet kan gjøres tilgjengelig på Norges Golfforbunds internett- eller intranettsider for brukere med norske IP-adresser.

Videre kan Norges Golfforbund få bistand fra Nasjonalbiblioteket til digitalisering, og materialet kan gjøres tilgjengelig på Nasjonalbibliotekets internettsider for brukere med norske IP-adresser. Nasjonalbiblioteket kan også tilgjengeliggjøre materialet for enkeltpersoner uten norsk IP-adresse etter konkret forespørsel, for særskilte formål (hovedsakelig for forsknings- og utdanningsformål).

Norges Golfforbund er likevel ansvarlig for at bestemmelsene i denne avtalen overholdes.

§ 5
Det skal ikke legges til rette for nedlasting eller utskrift av materialet før den opphavsrettslige vernetiden har utløpt. Materialet kan gjøres søkbart via søkemotorer.

NAVNGIVELSE AV OPPHAVER M.M.
§ 6

Opphaver skal navngis og verkets tittel angis slik som god skikk tilsier, jf. åndsverkloven § 5 og § 23 fjerde ledd.

RESERVASJONSRETT
§ 7

Kopinor kan trekke enkeltnummer fra avtalen etter anmodning fra en berørt rettighetshaver.

VEDERLAG
§ 8

Det betales et årlig vederlag på 7500 kr (2019-pris) fra og med det året materialet gjøres tilgjengelig, likevel slik at beløpet nedjusteres iht. antall måneder materialet er tilgjengelig det første året.

§ 9
Vederlaget indeksreguleres, første gang per 31. desember 2019 med virkning for 2020-vederlaget, deretter årlig per 31. desember i henhold til endringer i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks eller annen konsumprisindeks som måtte erstatte denne. Justeringen foretas på grunnlag av endring i konsumprisindeksen fra 15. oktober forrige år til 15. oktober inneværende år og tilsvarende for de kommende år.

§ 10
Norges Golfforbund faktureres av Kopinor med 30 dagers betalingsfrist og forfall tidligst 1. oktober.

MISLIGHOLD OG ERSTATNING
§ 11

Ved mislighold av avtalen gjelder en frist for retting på 30 dager fra skriftlig varsel er mottatt.

§ 12
Dersom en part vesentlig misligholder avtalen og forholdet ikke rettes etter § 11, kan den annen part heve avtalen med umiddelbar virkning. Heving skal erklæres skriftlig med angivelse av hevingsgrunn. Erstatning for mislighold kan kreves uavhengig av om avtalen heves.

§ 13
Rettighetshaverne har ved denne avtalen ikke fraskrevet seg adgangen til selv å kreve erstatning og reise søksmål mot Norges Golfforbund i anledning kopiering som ikke er tillatt ved denne avtalen. Har Norges Golfforbund innfridd krav fra Kopinor for slik kopiering, plikter Kopinor å innfri rettighetshavernes krav vedrørende denne utnyttelsen.

§ 14
Ved heving eller oppsigelse av denne avtalen opphører partenes rettigheter og plikter.

ANDRE BESTEMMELSER
§ 15

Partene har et likeverdig økonomisk ansvar for krav fra utenforstående rettighetshavere, dersom kravet gjelder tilgjengeliggjøring for brukere uten norsk IP-adresse. Med mindre partene blir enige om noe annet, er Kopinor for øvrig forpliktet til å dekke eventuelle krav om vederlag eller erstatning som Norges Golfforbund måtte motta fra norske og utenlandske rettighetshavere for så vidt kravene gjelder kopiering eller tilgjengeliggjøring som er betalt for og utført i overensstemmelse med denne avtalens bestemmelser, jf. for øvrig åndsverkloven § 64. Med mindre kravet gjelder tilgjengeliggjøring for brukere uten norsk IP-adresse, jf. ovenfor, er Norges Golfforbund ikke forpliktet til å dekke krav, og Kopinor skal holde forbundet skadesløs for krav og kostnader som de måtte bli påført i forbindelse med et slikt krav. Dersom krav mottas, skal Norges Golfforbund avvise kravet og henvise til Kopinor. Krav skal ikke innfris uten etter samråd med Kopinor. Ved tvist om kravet har Kopinor rett til å intervenere.

§ 16
Materialet skal merkes med en opphavsrettsnotis/akseptnotis om at materialet kun kan leses på skjerm. Opphaverne har ved denne avtalen ikke overdratt en mer omfattende rett en det som følger av avtalens §§ 2-5.

TVISTELØSNING
§ 17

Dersom forhandlinger om inngåelse, forlengelse eller reforhandling av avtale ikke fører til enighet, kan hver av partene kreve mekling etter åndsverkloven § 65.

§ 18
Tvist mellom partene om avtalens forståelse eller beståen, om brudd på avtalen eller om krav som på annen måte grunner seg på avtalen, skal først søkes løst ved forhandlinger.

Dersom det ikke oppnås enighet gjennom forhandlingene kan hver av partene inngi søksmål til Oslo Tingrett.

AVTALENS VARIGHET
§ 19

Avtalen gjelder fra 1.7.2019 og kan første gang sies opp med virkning fra 1. januar 2021, deretter årlig. Oppsigelse meddeles den annen part skriftlig med minst 6 – seks – måneders varsel (innen utløpet av 30. juni).

Denne avtalen er opprettet i 2 – to – eksemplarer.

 

Oslo, 27. september 2019

For Norges Golfforbund

Tor-Anders Hanssen (sign.)
generalsekretær

For Kopinor

Yngve Slettholm (sign.)
administrerende direktør