Avtale om bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale i Den kulturelle skolesekken

mellom

Kulturtanken, org. nr. 974761114

på den ene siden
og

Kopinor, org. nr. 964250340

på vegne av medlemmene i Den norske Forfatterforening, Den norske Forleggerforening, Fagpressen, Forbundet Frie Fotografer, Forfatterforbundet, Grafill – Norsk organisasjon for visuell kommunikasjon, Mediebedriftenes Landsforening, Musikkforleggerne, NOPA –Norsk forening for komponister og tekstforfattere, Norges Fotografforbund, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Norsk Journalistlag, Norsk Komponistforening, Norsk kritikerlag, Norsk Oversetterforening, Norsk Redaktørforening, Norsk Revyforfatterforening, Norsk Tidsskriftforening, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Norske Billedkunstnere, Norske Dramatikeres Forbund, Norske Kunsthåndverkere og Ny Musikks Komponistgruppe, samt utenlandske rettighetshaverorganisasjoner

på den andre siden.

 

Om Den kulturelle skolesekken og Kulturtanken
Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur hvert år. Til sammen skal DKS-tilbudet vise elever hele bredden av de seks kunst- og kulturuttrykkene: film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst. Kunstformidlingen i DKS skjer ved at flere ulike aktører produserer innhold som etter en godkjenningsprosess vises til elevene. Det gjennomføres et stort antall produksjoner årlig, som igjen inneholder et vidt spekter av kunstverk.

Det er Kulturtanken som ivaretar det nasjonale ansvaret for DKS. Kulturtanken forvalter de statlige midlene til DKS-ordningen, og skal bidra til å styrke og utvikle ordningen i samarbeid med fylkeskommuner og kommuner. Avtalen inngås mellom Kopinor og Kulturtanken.

Om Kopinor
Kopinor er en forvaltningsorganisasjon av opphavere og utgivere i til sammen 23 medlemsorganisasjoner (se oversikt ovenfor). Kopinor inngår avtaler om kopiering og annen bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale på vegne av norske og utenlandske rettighetshavere. Vederlaget som kreves inn, føres tilbake til rettighetshaverne.


Formål
§ 1

Avtalens formål er å tillate formidling av verk i Den kulturelle skolesekken.

Kulturtanken og Kopinor er enige om at avtalen er en ettårig pilotavtale. Partene vil underveis i pilotperioden søke avklaringer og innsikt med hensyn til rettigheter, registrering og omfang av bruk mv. som grunnlag for forhandlinger om fremtidig avtale.

Avtalens område
§ 2

Avtalen gjelder fremstilling av eksemplarer og tilgjengeliggjøring for allmennheten av utgitt, opphavsrettslig beskyttet materiale i form av tekst, visuelt materiale og noter, som foretas i forbindelse med formidling av verk i Den kulturelle skolesekken innenfor kulturuttrykket litteratur.

Avtalen gjelder også fremstilling av eksemplarer og tilgjengeliggjøring for allmennheten av tekst, visuelt materiale og noter innenfor andre kulturuttrykk enn litteratur, eventuelt i sjangeroverskridende kulturuttrykk, i Den kulturelle skolesekken, men ikke innenfor kulturuttrykket scenekunst og dessuten bare så langt bruken ikke er lisensiert gjennom øvrige avtaler, f.eks. med BONO.

Kopinor forvalter rettigheter på et ikke-eksklusivt grunnlag. Det vil si at bruk som skjer etter avtale direkte med opphaver og utgiver eller representant for disse, ikke omfattes av denne avtalen. Partene er likevel enige om at avtalen som hovedregel også gjelder der opphaver formidler egne verk.

Avtalen omfatter ikke avspilling av lydopptak.

Avtalen medfører ingen begrensninger i den rett til bruk som er hjemlet i lov. Materiale hvis opphavsrettslige vernetid er utløpt, kan benyttes uavhengig av denne avtalen.

§ 3
På de vilkår som framgår av denne avtalen, gis det tillatelse til fremstilling av eksemplarer og tilgjengeliggjøring for allmennheten av utgitt, opphavsrettslig beskyttet materiale skapt av rettighetshavere Kopinor representerer.

Forutsatt at Kopinor godkjennes av Patentstyret som representativ organisasjon på avtalens område etter bestemmelsen i åndsverkloven (åvl.) om generell avtalelisens (§ 63 annet ledd), vil Kulturtanken også ha tillatelse til fremstilling av eksemplarer og tilgjengeliggjøring for allmennheten av utgitt, beskyttet materiale skapt av rettighetshavere som Kopinor ikke representerer.

Navngivelse av opphaver, endring m.m.
§ 4

Opphaveren skal navngis og verkets tittel og kilde angis slik som god skikk tilsier, jf. åvl. § 5, § 23 fjerde ledd og § 25.

Beskyttet materiale kan ikke i medhold av denne avtalen endres, bearbeides eller oversettes e.l. og kan ikke benyttes på en krenkende måte (jf. åvl. § 5).

Definisjoner
§ 5

Med BESKYTTET MATERIALE menes i denne avtalen litterære og kunstneriske verk, jf. åvl. § 2 og fotografiske bilder, jf. åvl. § 23.

Med UTGITT materiale menes i denne avtalen eksemplarer av beskyttet materiale som med opphaverens eller fotografens samtykke i et rimelig antall er brakt i handelen eller på annen måte spredt blant allmennheten, herunder tilgjengeliggjort på internett, samt offentliggjorte noter og dramatiske åndsverk i skriftlig form eller inntatt i distribusjonsarkiv, og kopi, avskrift eller utskrift av slike eksemplarer, jf. åvl. § 10 første og andre ledd.

Med FREMSTILLING AV EKSEMPLARER menes i denne avtalen kopiering til og fra papir og digitalt format, herunder fotokopiering, skanning, avfotografering, lagring og utskrift, samt avtegning og avskrift.

Med TILGJENGELIGGJØRING FOR ALLMENNHETEN menes i denne avtalen offentlig fremføring (opplesing o.l.) og utdeling av fremstilte eksemplarer og digital projisering av fremstilte eksemplarer på skjerm/lerret.

Hvordan beskyttet materiale kan benyttes/omfang
§ 6

Materialet kan tilgjengeliggjøres for og deles med tilstedeværende elever som publikum, både i fysiske og digitale møter.

Avtalen tillater ikke strømming av formidlingen. Forestillingen kan tas opp for dokumentasjonsformål, men ikke for videre deling og formidling til andre grupper.

§ 7
For utdeling av eksemplarer til publikum kan det fremstilles:

  • inntil 15 % fra en enkelt bok eller lignende publikasjon. Det kan likevel fra én og samme publikasjon benyttes en hel novelle, en hel scene av et skuespill eller et helt kapittel eller lignende avsnitt.
  • inntil 15 %, men maksimum 10 sider av hver enkelt publikasjon fra enkeltnoter (et noteblad e.l. publikasjon av enkeltstående musikkverk) og fra notesamlinger (samling av enkeltnoter).

Fra øvrige publikasjoner (som aviser, ukeblad, tidsskrifter) og fra åpne internettsider, kan det fremstilles eksemplarer for utdeling til publikum uten omfangsbegrensninger.

For annen tilgjengeliggjøring enn utdeling av eksemplarer er det ingen begrensninger i hvor mye av et beskyttet materiale som kan tilgjengeliggjøres for publikum.

Verk unntatt fra avtalen
§ 8

Opphaver kan reservere seg mot at andre utnytter dennes verk. Opphaver melder fra om reserverte verk til Kopinor, som vil publisere og fortløpende oppdatere liste over unntatte verk på Kopinors nettsider.

Vederlag
§ 9

For tillatelsen gitt etter avtalen betaler Kulturtanken et samlet vederlag på 2 500 000 kr for året 2023. Beløpet er ikke underlagt merverdiavgift.

Vederlaget for 2023 betales etter faktura fra Kopinor tilsendt innen utgangen av mai 2023, og med 1 måneds betalingsfrist.

Ved forsinket betaling gjelder lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

Rapportering for fordeling
§ 10

Bruk av verk etter avtalen må rapporteres for å sikre at vederlagene så langt som mulig kan fordeles til den enkelte rettighetshaver på bakgrunn av faktisk bruk.

Kulturtanken skal rapportere på bakgrunn av informasjon innhentet via DKS-portalen. Kopinor bistår Kulturtanken i å utforme hensiktsmessige rapporteringssystemer.

Mislighold og erstatning
§ 11

Ved mislighold av avtalen gjelder en frist for retting på 30 dager fra skriftlig varsel er mottatt. 

§ 12
Dersom en part vesentlig misligholder avtalen og forholdet ikke rettes etter § 11, kan den annen part heve avtalen med umiddelbar virkning. Heving skal erklæres skriftlig med angivelse av hevingsgrunn. Erstatning for mislighold kan kreves uavhengig av om avtalen heves.

§ 13
Rettighetshaverne har ved denne avtalen ikke fraskrevet seg adgangen til selv å kreve erstatning og reise søksmål mot Kulturtanken for fremstilling av eksemplarer og tilgjengeliggjøring for allmennheten som ikke er tillatt ved denne avtalen. Har Kulturtanken innfridd Kopinors krav, plikter Kopinor å innfri rettighetshavernes krav for samme utnyttelse.

§ 14
Ved heving av denne avtalen er Kulturtanken forpliktet til å opphøre med all fremstilling av eksemplarer og tilgjengeliggjøring av beskyttet materiale som ikke er tillatt i medhold av lov eller særskilt avtale med rettighetshavere, fra hevingstidspunktet.

Andre bestemmelser
§ 15

Kulturtanken og Kopinor har et likeverdig ansvar for eventuelle økonomiske krav om erstatning som Kulturtanken måtte motta fra rettighetshavere som Kopinor ikke representerer, for så vidt kravet gjelder fremstilling av eksemplarer og tilgjengeliggjøring av beskyttet materiale som for øvrig skjer i overensstemmelse med denne avtalens bestemmelser. Kopinor er forpliktet til å dekke eventuelle krav fra norske rettighetshavere Kopinor representerer for så vidt kravene gjelder fremstilling av eksemplarer eller tilgjengeliggjøring av beskyttet materiale i overensstemmelse med denne avtalens bestemmelser. Krav skal ikke innfris uten etter samråd med Kopinor. Ved tvist om kravet har Kopinor rett til å intervenere.

§ 16
Eksemplarer, herunder opptak, som er fremstilt i medhold av avtalen kan etter avtalens opphør kun bevares for dokumentasjon og arkivering og eventuelt videre saksbehandling, og ikke aktivt gjenbrukes.

Oppfølgingsmøte og kontaktpersoner
§ 17

Oppfølgingsmøte mellom partene for å diskutere forhold relatert til avtalen skal gjennomføres dersom en av partene ber om det.

Hver av partene vil oppnevne en kontaktperson for avtalen og informere den andre parten om hvem dette er.

Tvisteløsning
§ 18

Avtalen skal tolkes og reguleres i henhold til norsk lov. Partene skal søke å løse enhver tvist forbundet med avtalen i minnelighet. Partene er enige om at Oslo er rette verneting for alle tvister som har grunnlag i denne avtalen, jf. tvisteloven § 4-6.

Avtalens varighet
§ 19

Pilotavtalen løper fra 1. januar 2023 til og med 31. desember 2023.

Partene skal avholde et forhandlingsmøte innen utgangen av april 2024 med henblikk på å inngå en ny avtale med tilbakevirkende kraft f.o.m. 1. januar 2024. Vederlagsstørrelsen ved en forlengelse av avtalen etter 2023 skal stå i et rimelig forhold til den faktiske bruken av beskyttet materiale representert av Kopinor. Partene er for øvrig enige om at verk kan benyttes etter vilkårene i denne avtalens bestemmelser så lenge forhandlinger om ny avtale pågår. Dersom forhandlingene avbrytes og ny avtale ikke kommer i stand, faktureres et beløp per påbegynte måned i 2024 tilsvarende månedlig beløp for 2023.

Avtalen er utformet i to likelydende eksemplarer, ett til hver av partene.

 

Oslo, 28. april 2023

For Kulturtanken

Øystein Vidar Strand (sign.)
direktør

For Kopinor

Yngve Slettholm (sign.)
administrerende direktør