Retningslinjer for Kopinor formidlingsfond

Vedtatt av Kopinors styre 10. desember 2013, sist endret 19. juni 2017.

1)
Fondet består av vederlagsmidler for utgivergrupperinger som ikke kan sies å være direkte representert gjennom Kopinors medlemsorganisasjoner. Fondet ble opprettet i 2013 i forbindelse med fordeling av vederlag for digital bruk i skoleverket. Fra 2016 tilføres fondet også vederlag fra andre fordelingsområder.

2)
Fondets midler skal brukes til

a) å møte vederlagskrav for digital bruk fra utgivere som ikke er medlem av Kopinors utgiverorganisasjoner.

b) å støtte tidsbegrensete tiltak, prosjekter eller aktiviteter i regi av utgiverorganisasjoner eller enkeltutgivere etter kriterier som beskrevet i pkt. 3.

c) å støtte formidlingstiltak i regi av Kopinors medlemsorganisasjoner eller samarbeidende organisasjoner etter kriterier som beskrevet i pkt. 3.

d) Kopinors eget arbeid i henhold til pkt. 4.

3)
For bruk av midler under 2b og c gjelder:

Søknader kan fremmes av Kopinors medlemsorganisasjoner eller organisasjoner som formidler vesentlige verdier knyttet til Kopinors virksomhet. Støtte tildeles etter en helhetlig vurdering av prosjektbeskrivelse og budsjett. Fullfinansiering tildeles ikke. 

Det kan søkes støtte til formidlingsprosjekter som tar sikte på å føre til økt forståelse for opphavsrett eller som anses å kunne bidra positivt til Kopinors legitimitet og posisjon. 

Søknader behandles av Kopinors arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget kan fastsette nærmere regler for frister, søknadsprosedyrer og beløpsgrenser. Det kan gis flerårig støtte, maksimalt over tre år. 

Søker avgir årlig rapport om disponering av midlene og prosjektets utvikling. Det avgis sluttrapport senest tre måneder etter at prosjektet er avsluttet.

4)
Midler nevnt under 2d kan benyttes til formidlingstiltak som tar sikte på å skape forståelse for opphavsrett, Kopinors virksomhet og/eller betydningen av kollektiv rettighets-forvaltning.

5)
Bruken av fondets midler rapporteres årlig til styret.