Retningslinjer for Kopinors formidlingsfond

Vedtatt av Kopinors styre 10. desember 2013, sist endret 17. september 2018

1)
Fondet består av vederlagsmidler for utgivergrupperinger som ikke kan sies å være representert gjennom Kopinors medlemsorganisasjoner. Fondet ble opprettet i 2013 i forbindelse med fordeling av vederlag for digital bruk i skoleverket. Fra 2014 tilføres fondet også vederlag fra andre fordelingsområder. 

2)   
Fondets midler skal brukes til

a) å møte vederlagskrav i henhold til åndsverkloven § 64 annet ledd for digital bruk fra utgivere som ikke er medlem av Kopinors utgiverorganisasjoner.

b) Kopinors arbeid med formidlingstiltak som tar sikte på å skape forståelse for opphavsrett, Kopinors virksomhet og/eller betydningen av kollektiv rettighets­forvaltning.

c) å støtte formidlingsprosjekter som tar sikte på å føre til økt forståelse for opphavsrett eller som anses å kunne bidra positivt til Kopinors legitimitet, jf. pkt. 3. 

3)
Støtte iht. pkt. 2c tildeles etter en helhetlig vurdering av prosjektbeskrivelse og budsjett. Fullfinansiering tildeles ikke.

Søknader behandles av Kopinors arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget kan fastsette nærmere regler for frister, søknadsprosedyrer og beløpsgrenser. Det kan gis flerårig støtte, maksimalt over tre år.

Søker avgir årlig rapport om disponering av midlene og prosjektets utvikling. Det avgis sluttrapport senest tre måneder etter at prosjektet er avsluttet.

4)
Bruken av fondets midler rapporteres årlig til styret.

5)
Styret kan ved årsoppgjøret beslutte at midler fra fondet avsettes til fordeling blant Kopinors utgiverorganisasjoner. Det må ved beslutningen påses at fondet til enhver tid er i stand til å møte krav etter pkt. 2a.