Priser 2023

Kopinors priser er satt i forhandlinger med avtalepartene eller som tilbudte avtalevilkår til øvrige brukere. De fleste prisene er indeksregulert med bakgrunn i den årlige økningen i konsumprisindeksen (KPI) fra oktober til oktober.

Oversikten nedenfor omfatter de fastsatte prisene for de fleste av Kopinors avtaler i 2023. I tillegg er det på enkelte områder avtalt et samlet vederlagsbeløp som ikke er utregnet per side, ansatt, elev eller lignende. Disse beløpene fremgår av den enkelte avtalen. Dette gjelder blant annet avtalene med Universitets- og høgskolerådet og Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon.

Prisene er oppgitt i kroner per år der ikke annet er angitt. For enkelte avtaler betales et grunnbeløp per avtale/virksomhet som kommer i tillegg til pris per enhet.

  Pris Enhet Grunnbeløp
Skoler      
Grunnskoler 222,78 elev  
Videregående skoler 212,28 elev  
Fagskoler 191,04 student  
Kommunale kulturskoler musikklinjer 72,22 elev  
Kommunale kulturskoler andre linjer 1,14 elev  
Folkehøgskoler [1] 191,04 årselev  
Voksenopplæring [2] 23,77 deltaker  
Private barnehager 19,10 barn 200,36
       
Høyere utdanning      
Medlemmer av Universitets- og høgskolerådet (UHR), se avtalen      
Ikke-medlemmer av UHR, per semester 287,71

257,86
student (heltidsekvivalent)
ansatt (årsverk)
 
       
Offentlig forvaltning      
Statsadministrasjonen, se avtalen      
Kommuner og fylkeskommuner 181,81 årsverk (betales for 1/3 av årsverkene)  
       
Næringsliv og organisasjoner      
Advokatvirksomheter 173,88 ansatt 400,38
Medlemmer av Arbeidssamvirkenes landsforening 52,94 ansatt 200,36
Medlemmer av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 40,06 ansatt 200,36
Finansforetak utenfor NHO 57,13 ansatt  
Enkeltstående virksomheter
 - lav kopieringsaktivitet
 - normal kopieringsaktivitet
 - høy kopieringsaktivitet

68,48
105,84
155,66
ansatt
400,38
400,38
400,38
Undervisnings- og kursvirksomhet 244,37 heltidsekvivalent 400,38
       
Kor og korps      
Medlemsensembler i De unges orkesterforbund, Korpsnett Norge, Norges Musikkorps Forbund, Ung i kor 27,17 utøvende medlem  
Medlemskor i Norges Korforbund, Norsk Sangerforbund, Norsk Viseforum 36,22 medlem 200,36
Enkeltstående kor og korps 45,29 medlem 400,38
       
Kirker og trossamfunn      
Menigheter i Den norske kirke 2,06 innbygger  
Medlemmer av Norges Kristne Råd (NKR) 10,888 tilskuddsberettiget medlem  
Frikirker utenfor (NKR) 21,789 voksne medlem  
       
Nasjonalbiblioteket      
Bokhylla-avtalen, bøker og tidsskrifter 0,443 side  
Digital kopiering og formidling av artikler 31,96 artikkel  

[1] I tillegg et samlet vederlag for adgang til notekopiering, se avtalen
[2] Gjelder språkfag. For øvrige fag betales 3,56 kr eller 6,54 kr per deltaker