Opphavsrettsnotiser

Kopinor oppfordrer alle rettighetshavere til å merke sine verk med opphavsrettsnotiser.

Åndsverkloven beskytter verket fra den dagen det er skapt, uten videre formkrav som merking eller registrering. Likevel anbefaler vi rettighetshavere å merke verk for å synliggjøre at det er rettigheter knyttet til materialet og klargjøre vilkår for videre bruk.

Kopinors forslag til opphavsrettsnotis:

© [rettighetshaver] 2022

Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfremstilling bare tillatt når det er hjemlet i lov eller avtale med Kopinor (www.kopinor.no).  

---

© [rettshavar] 2022

Materialet er verna etter åndsverklova. Uten uttrykkeleg samtykke er eksemplarframstilling berre tillate så langt det har heimel i lov eller avtale med Kopinor (www.kopinor.no).

Tilpasning av teksten

Kopinors forslag kan fritt benyttes og om ønskelig utdypes eller endres. Forslaget er beregnet for bruk overfor norske brukere på materiale som faller inn under Kopinors avtaler. For lyd og levende bilder (musikk, film osv.) er det ikke relevant å henvise til Kopinor-avtaler.  

Utfyllende notis

Den foreslåtte opphavsrettsnotisen er kortfattet og enkel. Hvis man ønsker å være noe mer utfyllende, kan man for eksempel bruke følgende notis:  

© [rettighetshaver] 2022

Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfremstilling, som utskrift og annen kopiering, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Kopinor (www.kopinor.no).

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.

Plassering

Notisen bør plasseres lett tilgjengelig på det aktuelle materialet, som f.eks. på kolofonsidene i en bok eller nederst på nettsider.  

Hvis det på et nettsted ikke er naturlig eller ønskelig å ta med notisen på alle de underliggende sidene, kan man f.eks. legge inn © [rettighetshaver] 2020 nederst på samtlige sider som en klikkbar lenke til en egen side med selve opphavsrettsnotisen.    

Engelsk oversettelse

For bruk på engelskspråklige nettsteder anbefales følgende notis. Denne tilsvarer den norske, men henvisningen til Kopinor er erstattet med en mer generell henvisning. 

© [rights holder] 2022

This material is protected by copyright law. Without explicit authorisation, reproduction is only allowed in so far as it is permitted by law or by agreement with a collecting society.