Kopinors vedtekter

Vedtatt på konstituerende representantskapsmøte 30. april 1980, sist endret 30. april 2019.

§ 1 FORMÅL

Kopinor er en forvaltnings- og interesseorganisasjon som representerer rettighetshavere til åndsverk mv.

Kopinors formål er å sikre de økonomiske og ideelle rettigheter til opphavere og andre rettighetshavere ved å forvalte rettigheter på ikke-eksklusivt grunnlag hvor medlemmene finner det hensiktsmessig.

Kopinor er organisert som en forening uten selvstendig økonomisk formål.

§ 2 OPPGAVER

Kopinor skal:

 • forvalte rettigheter ved å inngå avtaler om kopiering og annen utnyttelse av opphavsrettslig beskyttede verk og arbeider så langt vedkommende medlemsorganisasjon ikke tar forbehold
 • innkreve og fordele vederlag for slik utnyttelse som nevnt i første punkt
 • inngå avtaler med organisasjoner for utenlandske rettighetshavere om forvaltning, innkreving og fordeling som nevnt i første punkt
 • gjennomføre andre tiltak som fremmer rettighetshavernes interesser

§ 3 MEDLEMSKAP

§ 3–1
Organisasjoner som på vegne av sine medlemmer kan slutte avtaler om kopiering og annen utnyttelse av medlemmenes verk og arbeider, kan søke om medlemskap i
Kopinor.

Opphaverorganisasjoner må oppfylle åndsverklovens krav til å utløse avtalelisens. Utgiverorganisasjoner må innenfor sitt område representere et betydelig antall utgivere til verk som brukes i Norge og være egnet til å forvalte rettighetene på området.

Ved disponering av vederlagsmidler innkrevd i medhold av avtalelisens­bestemmelsene i åndsverkloven er medlemsorganisasjonene forpliktet til å likebehandle utenforstående og organiserte rettighetshavere.

Representantskapet kan vedta nærmere retningslinjer for opptak av medlemmer.

§ 3–2
Søknad om medlemskap avgjøres av representantskapet med minst 2/3 av de tilstedeværende stemmene. Ved opptak av nye medlemmer skal representantskapet fastsette en inntredelsesavgift.

Vedtak om opptak etter første ledd gis virkning fra 1. januar påfølgende år. Nye medlemmer anses automatisk bundet av alle relevante avtaler og retningslinjer på lik linje med eksisterende medlemmer.

§ 3–3
Oppsigelse av medlemskap skjer med minst seks måneders varsel og gjelder fra 1. januar året etter. En organisasjon som har sagt opp sitt medlemskap, blir ikke bundet av avtaler som inngås av Kopinor i oppsigelsestiden, men er bundet av allerede inngåtte avtaler til disse utløper.

§ 4 KOPINORS ORGANER

Organene i Kopinor er representantskapet (§ 5), styret (§ 6), arbeidsutvalget (§ 6–4), fordelingsnemnda (§ 7), valgkomiteen (§ 8) og voldgiftsretten (§ 9).

§ 5 REPRESENTANTSKAPET

§ 5–1
Hver medlemsorganisasjon oppnevner én representant med vararepresentant til Kopinors representantskap. Vararepresentanter har møte-, tale- og forslagsrett. Medlemsorganisasjonene sender skriftlig melding til Kopinor om hvem som er oppnevnt. Oppnevnelsen gjelder til den blir skriftlig trukket tilbake. En medlems­organisasjon kan gi en representant for en annen medlemsorganisasjon fullmakt til å representere seg i det enkelte møtet. Én representant kan ikke ha flere enn to slike fullmakter.

§ 5–2
Det avholdes minst to representantskapsmøter i året. Det ene møtet avholdes hver vår innen 1. juni og er Kopinors årsmøte. Det andre møtet avholdes hver høst innen 1. desember.

Representantskapet sammenkalles for øvrig etter begjæring fra styret, revisor eller minst tre medlemsorganisasjoner. Representantskapet kan foreta suppleringsvalg.

§ 5–3
Representantskapet innkalles skriftlig med minst åtte ukers varsel.

Senest tre uker før møtet skal finne sted, sendes det ut saksliste og saksdokumenter til representantskapets medlemmer og medlemsorganisasjonene. Styret fastsetter saksliste.

Medlemsorganisasjonene og representantskapets medlemmer kan fremme saker til behandling på representantskapsmøtene. Slike saker må være innkommet til Kopinor før 1. februar, henholdsvis 1. august.

Ekstraordinære representantskapsmøter innkalles skriftlig med minst tre ukers varsel. Saksliste og saksdokumenter følger innkallingen.

§ 5–4
Representantskapsmøtet ledes av ordføreren eller varaordføreren, valgt på foregående årsmøte. Ved eventuelt forfall kan representantskapet velge en annen møteleder. Det kan ikke treffes vedtak om saker som ikke står på saklisten. Med mindre annet fremgår av vedtektene, fattes vedtak med alminnelig flertall. Ved valg anses den valgt som får flere enn halvparten av stemmene. Det skal føres møteprotokoll.

Styrets medlemmer har tale- og forslagsrett. Daglig leder og fordelingsnemndas leder har møte- og talerett.

§ 5–5
Representantskapet er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmene er til stede eller er representert ved fullmakter.

Dersom representantskapet ikke er beslutningsdyktig, innkalles medlemmene skriftlig til ekstraordinært møte med to ukers varsel der vedtak kan fattes av de frammøtte etter ellers gjeldende regler.

§ 5–6
Representantskapet har følgende hovedoppgaver:

 1. kontrollere styrets virksomhet
 2. godkjenne regnskap og fastsette budsjett
 3. velge styre, fordelingsnemnd og valgkomité

Representantskapet fastsetter retningslinjer for valgkomiteen og for forvaltning og fordeling av vederlag.

§ 5–7
Årsmøtet skal behandle:

 1. konstituering og valg av to personer til å undertegne protokollen
 2. godkjenning av protokoll fra foregående representantskapsmøte
 3. styrets årsberetning
 4. revidert regnskap
 5. a) valg av representantskapets ordfører og varaordfører
  b) valg av styrets leder
  c) valg av medlemmer og varamedlemmer til styret, herunder nestleder
  d) valg av medlemmer til fordelingsnemnda, herunder leder og nestleder
  e) valg av medlem til valgkomiteen etter forslag fra styret
  f) valg av revisor når dette er aktuelt
 6. oppnevning av voldgiftsrett når dette er aktuelt
 7. eventuelle andre saker som er oppført på sakslisten

§ 5–8
Høstmøtet skal:

 1. fastsette Kopinors driftsbudsjett for kommende år, herunder honorar til styret og fordelingsnemnda
 2. behandle eventuelle andre saker som er oppført på sakslisten

§ 6 STYRET

§ 6–1
Styret er Kopinors øverste organ mellom representantskapsmøtene. Styret leder Kopinors virksomhet med unntak av de oppgaver som etter vedtektene er tillagt representantskapet (§ 5), fordelingsnemnda (§ 7), valgkomiteen (§ 8) og voldgiftsretten (§ 9).

§ 6–2
Styret består av leder og sju medlemmer. De sju styremedlemmene har personlige varamedlemmer.

Styremedlemmene velges av representantskapet etter innstilling fra hver av følgende organisasjoner/grupperinger:

 • Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
 • opphaverorganisasjoner innenfor journalistisk virksomhet og kritikk
 • de skjønnlitterære skribentorganisasjoner
 • opphaverorganisasjoner på områdene foto/billedkunst/kunsthåndverk/illustrasjon og design
 • organisasjoner på musikkområdet
 • Den norske Forleggerforening
 • utgiverorganisasjoner innenfor journalistisk virksomhet

Varamedlemmer velges etter samme fordeling, dog slik at det etter innstilling fra organisasjoner på musikkområdet kan velges to rangerte vararepresentanter.

Leder velges for en periode på to år. Nestleder velges for en periode på ett år.

Samtlige styremedlemmer og deres varamedlemmer velges for en periode på to år slik at tre eller fire er på valg hvert år.

Styremedlemmene kan ikke instrueres av innstillende organisasjoner/grupperinger.

§ 6–3
Styret er beslutningsdyktig når minst fem medlemmer eller varamedlemmer, herunder leder eller nestleder, er til stede.

Alle vedtak treffes ved alminnelig flertall.

I tilfelle stemmelikhet er leders eller, i dennes fravær, nestleders stemme avgjørende.

§ 6–4
Styret etablerer et arbeidsutvalg bestående av styrets leder, nestleder og ett styremedlem valgt av styret. Leder og nestleder utgjør arbeidsutvalget til styremedlemmet er valgt.

Utvalget ledes av styrets leder. Det kan forberede styrets arbeid og behandle saker etter fullmakt fra styret. Styret fastsetter retningslinjer for arbeidsutvalgets virksomhet.

§ 6–5
Styret ansetter og fastsetter instruks for daglig leder. To medlemmer av styret tegner i fellesskap Kopinor. Styret meddeler prokura.

§ 6–6
Styret innkalles av lederen med minst sju dagers varsel. Styret skal også innkalles dersom minst to medlemmer krever det. Innkallingen skjer skriftlig og ledsages av saksliste. Det føres referat fra møtene. Saksliste og referat gjøres tilgjengelig for representantskapet, medlemsorganisasjonene og fordelingsnemnda.

§ 6–7
Styret forvalter Kopinors midler i henhold til retningslinjer fastsatt av representantskapet.

Styret fastsetter fordelingen av vederlagsmidler mellom norske og utenlandske rettighetshavere og fordelingen mellom opphavere og utgivere når denne ikke er gjenstand for forhandlinger mellom representative medlemsorganisasjoner.

§ 6–8
Styret er ansvarlig for at medlemsorganisasjonene gis generell veiledning om hvordan uorganiserte rettighetshaveres interesser kan ivaretas ved disponeringen av vederlagsmidlene, jf. § 3–1 tredje ledd.

§ 7 FORDELINGSNEMNDA

§ 7–1
Fordelingsnemnda består av seks medlemmer. Hvert medlem velges for en periode på to år slik at tre er på valg hvert år. Leder og nestleder velges for en periode på ett år.

Fordelingsnemnda er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer, herunder leder eller nestleder, er til stede. Alle vedtak treffes ved alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet er leders eller, i dennes fravær, nestleders stemme avgjørende.

Det føres referat fra møtene. Referatene gjøres tilgjengelig for representantskapet, medlemsorganisasjonene og styret.

Fordelingsnemndas leder innkaller til møter ved behov, minst to ganger i året.

§ 7–2
Både opphaver- og utgiverorganisasjonene skal være representert i fordelingsnemnda, men slik at opphaverorganisasjonene har flertall og at ett medlem er innstilt fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening og ett medlem innstilt fra Den norske Forleggerforening.

Fordelingsnemnda velges av representantskapet etter innstilling fra valgkomiteen.

Fordelingsnemndas medlemmer kan ikke instrueres av innstillende organisasjoner/grupperinger.

§ 7–3
Fordelingsnemndas oppgaver er å lede fordelingsforhandlinger mellom medlemsorganisasjonene, forestå mekling når nemnda finner at det er grunnlag for det, og fatte fordelingsvedtak når det ikke oppnås enighet.

Fordelingsvedtak kan bringes inn for voldgift (§ 9).

Styret fastsetter nærmere instruks for utførelsen av nemndas oppgaver.

§ 8 VALGKOMITEEN

§ 8–1
Valgkomiteen består av tre medlemmer. Hvert medlem velges for en periode på tre år slik at ett er på valg hvert år. Hvert medlem kan gjenvelges for én ny periode. Et medlem som velges ved suppleringsvalg, kan gjenvelges for to nye perioder.

§ 8–2
Valgkomiteen innstiller kandidater til følgende verv:

 • ordfører og varaordfører i representantskapet
 • styrets leder og nestleder
 • medlemmer til fordelingsnemnda, herunder leder og nestleder, jf. § 7–2

Dersom en organisasjon ikke har innstilt sin kandidat eller en gruppering ikke har fremmet en omforent innstilling i henhold til § 6-2, innstiller valgkomiteen til den aktuelle styreplassen.

Samme person kan ikke sitte både i styret og fordelingsnemnda. Valgkomiteen skal påse at sammenhengende funksjonstid for ordfører og varaordfører i representantskapet, leder og nestleder i styret samt leder og nestleder i fordelingsnemnda normalt ikke skal overstige seks år. Valgkomiteens innstilling skal følge sakspapirene til representantskapsmøtet. 

§ 9 VOLDGIFTSRETTEN

§ 9–1
Representantskapet oppnevner en voldgiftsrett bestående av tre medlemmer som skal være sakkyndige i opphavsrett. Ett medlem innstilles av de medlems­organisasjoner som organiserer opphavere, og ett av utgiverorganisasjonene. Det tredje medlemmet innstilles av de to første og er voldgiftsrettens leder. I tilfelle uenighet innstilles det tredje medlemmet av lederen i Den norske Advokatforening.

§ 9–2
Voldgiftsretten er eneste kompetente domstol i tvister mellom organisasjonene og mellom disse og Kopinor om forståelsen av Kopinors vedtekter, om forvaltnings­spørsmål og om fordelingssaker.

§ 9–3
Tvist mellom organisasjoner om fordeling kan først bringes inn for voldgiftsretten etter å ha vært behandlet av fordelingsnemnda (jf. § 7–3). Stevning må være sendt til voldgiftsrettens leder senest 2 måneder etter at partene er gjort kjent med fordelingsnemndas vedtak om fordeling. Etter det tidspunkt skal saken avvises.

Ut over disse bestemmelser skal voldgiftsretten i sitt arbeid anvende reglene i Lov om voldgift.

§ 10 VEDTEKTSENDRINGER

Representantskapet fatter beslutning om vedtektsendringer med minst 3/4 av de tilstedeværende stemmene.

§ 11 OPPLØSNING

Representantskapet fatter beslutning om Kopinors oppløsning med minst 4/5 av de tilstedeværende stemmene. Ved oppløsning beslutter representantskapet hvordan Kopinors midler skal disponeres til fremme av opphavsretten og tiltak som støtter skapende virksomhet, utgivelse og formidling knyttet til åndsverk mv.