Individuelle vederlag

Vederlag som utbetales direkte fra Kopinor til den enkelte rettighetshaver, kommer fra ulike kilder. Nedenfor følger en oversikt over disse.

Eksamensvederlag

Kopinor har inngått avtale med Utdanningsdirektoratet om vederlag for bruk av utgitte verk ved eksamen. Bruk til offentlig eksamen bygger på en tvangslisensbestemmelse i åndsverklovens § 13a.

Eksamensavtalen gjelder offentlige eksamener og nasjonale prøver som administrereres av Utdanningsdirektoratet og avholdes i grunnskolen, videregående skole og voksenopplæring.

Vederlaget regnes ut på grunnlag av opplagstallet.

Les avtalen og se vederlagssatsene

Lydbokvederlag

Staten og rettighetshaverorganisasjonene har inngått avtale om vederlag for fremstilling av lydbøker til bruk for funksjonshemmede. Bruken bygger på en tvangslisensbestemmelse i åndsverklovens § 17a.

Produsentene av lydbøker for funksjonshemmede er godkjent av Kulturdepartementet. Dette er: Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB), Statped og Kristent arbeid blant blinde og svaksynte (KABB).

Les avtalen og se vederlagssatsene

Vederlag fra Bokhylla

Bokhylla-avtalen mellom Kopinor og Nasjonalbiblioteket åpner for at bøker utgitt til og med 2000 kan legges ut på internett. Det er ikke tilrettelagt for nedlasting eller utskrift av bøker før den opphavsrettslige vernetiden har utløpt. Avtalen gir videre den enkelte rettighetshaver rett til å trekke enkeltbøker fra Bokhylla.

Vederlaget er beregnet per side og betales individuelt til forfattere som har krav på 800 kr eller mer per år. Øvrige vederlag til opphavsmenn fordeles kollektivt. Til forlag utbetales vederlag individuelt i den grad det er praktisk mulig.

Les mer om Bokhylla-avtalen

Rettighetsklarering

Kopinor kan gi tillatelse til kopiering som går utover grensene for de generelle kopieringsavtalene. Dette gjelder særlig i forbindelse med fremstilling av kompendier til høyere utdanning. Tilsvarende klareres rettigheter for behovstrykk av tidligere utgitte bøker.

Vederlag fra utlandet

Kopinor utbetaler vederlag til norske rettighetshavere for kopiering og bibliotekutlån i utlandet. Dette bygger på våre gjensidighetsavtaler med over 30 forvaltningsorganisasjoner.

Når det følger tilstrekkelig dokumentasjon med vederlaget, fordeles det individuelt. I øvrige tilfeller fordeles vederlaget kollektivt til medlemsorganisasjonene.

    Har du fått penger fra Kopinor og ønsker mer informasjon?

  • Tony André Hasselø Konsulent, individuell fordeling
    E-post: tah@kopinor.no Telefon: 23 10 74 41
  • Susanne Levin Seniorkonsulent, fordeling
    E-post: spl@kopinor.no Telefon: 23 10 74 30