Medlemsorganisasjoner

Gjennom medlemsorganisasjonene representerer Kopinor alle grupper av opphavsmenn og utgivere med rettigheter til utgitt materiale i bøker, tidsskrifter, aviser, noter m.m.

Til sammen er 22 organisasjoner med i Kopinor. Her følger en kort presentasjon av organisasjonene.

 • Den norske Forfatterforening

  Postboks 327 Sentrum, 0103 OsloTelefon: 23 35 76 20

  DNF

  Den norske Forfatterforening har til formål å verne og fremme norsk litteratur og ivareta norske forfatteres interesser. Dette skal skje på en måte som respekterer foreningens sammensatte karakter og medlemmenes individuelle egenart.

  Medlemmer

  Ca. 580 medlemmer. En forfatter som bor i Norge eller er norsk statsborger bosatt i utlandet og har skrevet og offentliggjort verker av litterær verdi kan bli medlem av foreningen

  Leder

  Sigmund Løvåsen

  Generalsekretær

  Mette Møller

 • Den norske Forleggerforening

  Øvre Vollgate 15, 0158 Oslo Telefon: 22 00 75 80

  DnF

  Den norske Forleggerforening har til formål å

  - Forsvare og styrke ytringsfriheten både nasjonalt og internasjonalt.

  - Øke respekten for opphavsretten også gjennom styrking av forlagenes egen opphavsrettslige stilling.

  - Styrke og utvikle litteraturens kår i Norge.

  - Synliggjøre, forsvare og styrke forlagsbransjens posisjon, og ivareta bransjens faglige og økonomiske interesser.

  Medlemmer

  Ca. 85 medlemsforlag

  Administrerende direktør

  Kristenn Einarsson

 • Fagpressen

  Akersgata 43, 0158 OsloTelefon: 24 14 61 00

  Fagpressen er en interesseorganisasjon for fag-, spesial- og nisjeblader i Norge. Organisasjonen står for aktiviteter som markedsføring for fagpressen, informasjon og rådgivning samt etterutdanning via kursvirksomhet. DNFF er Norges eldste presseorganisasjon, stiftet i 1898.

  Medlemmer

  Ca. 230 norske fagblader og faggrupper for bladenes ansatte/medarbeidere; Fagpressens Redaktørforening, Journalistforum, Markedsforum, Utgiverforum. Tilsammen ca. 1200 personer.

  Adm. direktør

  Elin Floberghagen

 • Forbundet Frie Fotografer

  Postboks 8705 Youngstorget, 0028 Oslo Telefon: 22 20 21 20

  FFF

  Forbundet Frie Fotografer er en landsdekkende kunstnerorganisasjon for fotografer og billedkunstnere som arbeider med kamerabasert kunst. Forbundet frie fotografer skal fremme kunstfotografiet i Norge, samt ivareta kunstfotografenes fagpolitiske interesser.

  Medlemmer

  Ca. 230 medlemmer

  Daglig leder

  Siv Hofsvang

 • Grafill

  Rosenkrantz gate 21, 0160 Oslo Telefon: 22 12 82 00

  Grafill skal samle utøvere i visuell kommunikasjon i Norge i en partipolitisk nøytral organisasjon som skal ivareta medlemmenes faglige, økonomiske, juridiske og sosiale interesser.

  Medlemmer

  Grafill har ca. 1400 medlemmer, fagfolk og studenter på områdene grafisk design, illustrasjon, animasjonsdesign, tegneserieskaping og interaktiv design.

  Daglig leder

  Martin Biehl

 • Mediebedriftenes Landsforening

  Kongens gate 14, 0153 Oslo Telefon: 22 86 12 00

  MBL

  MBL skal ivareta medlemsbedriftenes felles interesser og derved bidra til å sikre en differensiert, uavhengig og økonomisk sunn presse. Foreningen skal ivareta medlemmenes interesser overfor myndigheter, organisasjoner og samfunnet for øvrig.

  Medlemmer

  Ca. 310 aviser, trykkerier, distribusjonsselskaper og andre medierelaterte virksomheter.

  Administrerende direktør

  Randi S. Øgrey

 • Musikkforleggerne

  Kongens gate 24, 0153 Oslo Telefon: 45 47 00 95

  Musikkforleggerne har til formål å fremme samarbeide mellom musikkforlag, å ivareta felles faglige og økonomiske interesser på områder som hører inn under foreningens naturlige arbeidsområder og å virke til fremme av medlemmenes generelle faglige kompetanse på området.

  Medlemmer

  16 musikkforlag

  Generalsekretær

  Cathrine Ruud

 • NOPA Norsk forening for komponister og tekstforfattere

  Kongens gate 4, 0153 Oslo Telefon: 22 47 30 00

  NOPA er en interesseorganisasjon for komponister og forfattere av tekster til musikk. Organisasjonen har som formål å ivareta medlemmenes kunstneriske, økonomiske og sosiale interesser.

  Medlemmer

  Ca. 750 komponister og forfattere av tekster til musikk.

  Administrativ leder

  Tine Tangestuen

 • Norges Fotografforbund

  Rådhusgt. 20, 0151 Oslo Telefon: 22 33 21 15

  Norges Fotografforbunds formål er å samle landets fotografer til samarbeid om fotografiens utvikling og ivareta fotografstandens interesser. Dette skjer ved kurs lokalt og sentralt, og områder som opphavsrett, utdannelse og etterutdanning, internkontroll og markedsføring vies stor oppmerksomhet.

  Medlemmer

  Ca. 460 aktive fotografer

  Daglig leder

  Terje Lie Olsen

 • Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

  Uranienborgveien 2, 0258 Oslo Telefon: 22 12 11 40

  Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) er en fagforening for forfattere og oversettere av faglitteratur. Foreningen sikrer medlemmenes faglige og økonomiske interesser gjennom forhandlinger om avtaler med offentlige og private institusjoner, om vilkår for utgivelse og bruk av faglitteratur, om vederlagsordninger m.v.

  NFF arbeider også for å fremme god norsk faglitteratur og styrke norsk skriftkultur. Vern av ytringsfrihet og skribenters opphavsrettigheter er høyt prioriterte oppgaver.

  Vederlagene blir forvaltet av Det faglitterære fond som hvert år deler ut stipendier til forfattere og oversettere.

  Medlemmer

  Ca. 5500 faglitterære forfattere og oversettere

  Styreleder

  Marta Breen

  Generalsekretær

  Trond Andreassen

 • Norsk Journalistlag

  Postboks 8793 St. Olavs plass, 0028 Oslo Telefon: 22 05 39 50

  NJ

  Norsk Journalistlag skal

  - arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår

  - arbeide for medlemmenes sosiale, journalistfaglige og ideelle interesser

  - ivareta medlemmenes opphavsrettsinteresser

  - arbeide for høyest mulig etisk standard og integritet blant medlemmene

  - verne ytringsfriheten

  - påvirke samfunnets mediepolitikk

  Medlemmer

  Ca. 9100 medlemmer. Medlemskap i Norsk Journalistlag innvilges redaksjonelle medarbeidere som har journalistikk som hovedyrke, eller som i sitt daglige arbeid foretar journalistiske vurderinger.

  Leder

  Thomas Spence

  Generalsekretær

  Jahn-Arne Olsen

 • Norsk Komponistforening

  Kongens gate 4, 0153 Oslo Telefon: 22 41 82 40

  NKF arbeider for å legge forholdene best mulig til rette for yrkesaktive komponister og for å skape økt oppmerksomhet om norsk samtidsmusikk.

  Medlemmer

  Ca. 160 medlemmer - aktive komponister

  Administrativ leder

  Vemund Bergland

 • Norsk kritikerlag

  Postboks 352 Sentrum, 0101 Oslo Telefon: 22 47 24 30

  Norsk kritikerlag ivaretar medlemmenes faglige og økonomiske interesser. Laget skal verne om kritikkens nivå og uavhengighet.

  Medlemmer

  Ca. 340 kritikere fordelt på tre seksjoner: kunst, litteratur og teater/musikk/dans.

  Generalsekretær

  Anne Merethe K. Prinos

 • Norsk Oversetterforening

  Postboks 579 Sentrum, 0105 Oslo Telefon: 22 47 80 90

  Norsk Oversetterforening har til formål å:

  - Samle norske skjønnlitterære oversettere.

  - Arbeide for å høyne kvaliteten av norske oversettelser.

  - Ivareta medlemmenes faglige og økonomiske fellesinteresser.

  - Så langt som mulig, også bistå enkeltmedlemmer.

  Medlemmer

  Ca. 300 oversettere av skjønnlitteratur. Grunnlag for å søke om medlemskap er to skjønnlitterære oversettelser som vurderes av foreningens faglige råd.

  Leder

  Ika Kaminka

 • Norsk Redaktørforening

  Rådhusgata 17, 0158 Oslo Telefon: 22 40 50 50

  Norsk Redaktørforenings overordnede mål er å verne om ytringsfriheten og trykkefriheten som rettsstatens og demokratiets grunnpilarer. NR vil:

  - fremme den fulle informasjonsfrihet og ytringsfrihet, og verne offentlighetsprinsippet, prinsippet om frihet fra sensur og anonymitetsretten

  - utvikle og verne redaktørinstituttet, slik dette er beskrevet i Redaktørplakaten og norsk lov, som et grunnelement for frie og uavhengige massemedier

  - sikre og utvikle journalistikkens og medienes mangfold, og redaktørens ansvar for sannhetssøken, relevans, allsidighet og saklighet

  - forsvare og respektere pressens selvjustis, herunder medienes og den enkelte redaksjonelle medarbeiders integritet

  - ivareta medlemmens interesser i forhold til de vilkår som influerer på redaktørenes og medienes muligheter til å fylle sine oppdrag i samfunnet

  Medlemmer

  Ca. 750 medlemmer: Sjefredaktører og andre redaktører i dagspresse, ukepresse, nyhetsbyråer, radio og TV samt enkelte fagpressepublikasjoner.

  Generalsekretær

  Arne Jensen

 • nrf

  Norsk Revyforfatterforening

  c/o Widar Fossum, Thorvald Meyers gate 5, 0555 Oslo Telefon: 957 31 010

  Foreningen skal ivareta medlemmenes faglige, kunstneriske og økonomiske interesser. Foreningen skal også stå for kulturhistorisk dokumentasjon av tidligere revy- og kulturhistorie i Norge og fremme foreningens status som brobygger mellom forskjellige underholdningsgrupperinger på landsbasis.

  Medlemmer

  Ca. 50 medlemmer. Som medlemmer tas opp personer som har dokumentert seg som aktive revy- og/eller underholdningsforfattere.

  Styreleder

  Andreas Diesen

 • Norsk Tidsskriftforening

  Wergelandsveien 29, 0167 Oslo Telefon: 21 54 85 77

  Foreningen er en samarbeidsorganisasjon for politiske, allmennkulturelle og litterære tidsskrift i Norge. Foreningen ønsker å ta opp tema av felles interesse, som profilering, markedsføring, distribusjon, finansiering og redaksjonell utvikling.

  Medlemmer

  Ca. 80 medlemsstidsskrifter

  Styreleder

  Bente Riise

 • Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere

  Postboks 261 Sentrum, 0103 Oslo Telefon: 22 47 85 70

  Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU) har til formål å ivareta norske barne- og ungdomsbokforfatteres faglige og økonomiske interesser. Dette innebærer at foreningen skal ta seg av følgende oppgaver:

  - forsvare opphavsretten

  - slutte avtaler som gir forfatterne sosial og økonomisk trygghet

  - forsvare ytringsfriheten

  - verne om forfatternes ideelle rett (jfr åndsverkloven)

  - hjelpe og beskytte forfattere som gjennom sitt yrke kommer i konflikt med myndigheter e.l.

  Medlemmer

  Ca. 280 medlemmer. Berettiget til å bli medlem er alle forfattere som er bosatt i Norge og har skrevet minst to barne- eller ungdomsbøker som holder kunstneriske mål, uten hensyn til om bøkene er skrevet på norsk, samisk eller på et fremmed språk. Dette gjelder også norske statsborgere bosatt i utlandet.

  Leder

  Bjørn Ingvaldsen

 • Norske Billedkunstnere

  Grubbegata 14, 0179 Oslo Telefon: 23 25 60 30

  Norske Billedkunstnere (NBK) er billedkunstnernes fagorganisasjon og arbeider for å ivareta billedkunstnernes faglige, ideelle, økonomiske og sosiale rettigheter og interesser.

  Medlemmer

  Ca. 2700 medlemmer fordelt på 20 grunnorganisasjoner

  Fungerende daglig leder

  Gidsken Braadlie

 • Norske Dramatikeres Forbund

  Postboks 579 Sentrum, 0105 Oslo Telefon: 22 47 89 50

  Norske Dramatikeres Forbund (NDF) er en selvstendig skribentorganisjon med formål å ivareta norske dramatikeres kunstneriske og økonomiske interesser, samt fremme norsk samtidsdramatikk.

  Medlemmer

  Ca. 300 dramatikere innenfor sceneteater, film, radio og fjernsyn.

  Generalsekretær

  Pål Giørtz

 • Norske Kunsthåndverkere

  Rådhusgaten 20, 0151 Oslo Telefon: 22 91 02 60

  NK arbeider for å styrke kunsthåndverkeres virke og synliggjøre kunsthåndverk av høy kvalitet nasjonalt og internasjonalt. Organisasjonen er inndelt i syv regioner med 830 medlemmer, med hovedkontor i Oslo. NK mottar statlig driftstilskudd og forvalter statlige stipend- og vederlagsordninger. NK produserer også utstillinger, seminarer og workshops og utgir tidsskriftet Kunsthåndverk.

  NK eier tre aksjeselskap: Norwegian Crafts, Galleri Format Oslo og KRAFT - rom for kunsthåndverk (Bergen).

  Medlemmer

  Ca. 830 medlemmer, inndelt i faggruppene keramikk, tekstil, metall, tre, glass og lær

  Direktør

  Elisabeth Sørheim

 • Ny Musikks Komponistgruppe

  Platous gate 18, 0190 Oslo Telefon: 22 33 70 90

  Ny Musikks Komponistgruppe er en faggruppe for yngre komponister i etableringsfasen. NMK tar hensyn til det enkelte medlems interesser både faglig og økonomisk. Gruppen arrangerer flere konserter, workshops og faglige fora hvert år, samt formidler bestillingsverk til medlemmene.

  Medlemmer

  Ca. 30 medlemmer. Medlemsskap i Ny Musikks Komponistgruppe er begrenset i opp til fem år.

  Daglig leder

  Agnes Kroepelien