Verk til eksamen

Eksamen
© iStockphoto

Eksamensoppgaver inneholder ofte tekster, noter, foto, illustrasjoner og billedkunst. Årlig brukes hundrevis av verk ved offentlige eksamener og nasjonale prøver i Norge. Dette får opphavsmennene betalt for.

Kopinor har inngått avtale med Utdanningsdirektoratet om vederlag for bruk av utgitte verk ved eksamen. Utdanningsdirektoratet, som administrerer avtalen, betalte i 2010 totalt 4,0 millioner kroner i eksamensvederlag. Vederlaget utbetales individuelt til den enkelte opphavsmann.

Ingen varsling eller forhåndssamtykke

Opphavsmannen har i utgangspunktet enerett til bruk av sine verk. Bruken til offentlig eksamen bygger imidlertid på en egen bestemmelse i åndsverkloven som avgrenser denne eneretten, en såkalt tvangslisens:

§ 13a. Av utgitt verk kan det fremstilles eksemplar til bruk ved offentlig eksamen. Opphavsmannen har krav på vederlag.

Dette betyr at verkene kan brukes uten at opphavsmannen har gitt samtykke eller er blitt varslet, men det skal betales vederlag.

Ideelle rettigheter

Eksamensavtalen gir anledning til at et verk kan gjengis i den størrelse eller skikkelse som formålet krever, men verkets karakter må ikke forandres eller forringes. Opphavsmannen skal navngis og verkets tittel angis, unntatt i de tilfellene der oppgavens formål hindrer det.

Betaling

Eksamensvederlaget regnes ut på grunnlag av opplagstallet (se satser nedenfor). Når et verk er oversatt eller bearbeidet på annen måte, deles vederlaget likt mellom den opprinnelige opphavsmannen og oversetteren/bearbeideren.

Når andre avholder eksamen

Eksamensavtalen gjelder offentlige eksamener og nasjonale prøver som administrereres av Utdanningsdirektoratet og avholdes i grunnskolen, videregående skole og voksenopplæring.

Prøver arrangert på den enkelte skole, eller eksamener ved universiteter og høyskoler, er ikke omfattet av avtalen med Utdanningsdirektoratet. Kopiering av verk er i slike tilfeller omfattet av den ordinære kopieringsavtalen med Kopinor, eller klarert direkte.