Universiteter og høgskoler

Universitet
© Trond Smith-Meyer

Høsten 2014 trådte en ny kopieringsavtale i kraft. Den viktigste endringen er at det nå er åpnet for digitale kompendier. Kompendieløsningen Bolk stilles til rådighet for alle universiteter og høgskoler i Norge.

Vederlag

Som tidligere betaler institusjonen en samlet sum per år:

 • Per ansatt (årsverk): 333,39
 • Per student (omregnet til heltidsstudenter): 372,00

Kompendier som registreres i Bolk (se nedenfor) betales med 48 øre per side. I denne avtaleperioden går dette til fradrag i totalvederlaget.

Lages kompendiene gjennom Bolk, betales totalt 80,2 øre per side (hvorav 48 øre sin går til fradrag i totalvederlaget). For rettigheter utover Kopinoravtalen settes prisen av rettighetshaver. Prisen opplyses ved bestilling gjennom Bolk.

Kopinor fakturerer to ganger i året, 15. mars og 1. november. For studieåret 2015/16 justeres satsene i henhold til konsumprisindeksen. 

Vederlaget som betales for kopieringen, utbetales til forfattere, forlag og andre rettighetshavere, delvis individuelt og delvis gjennom deres organisasjoner. Vederlaget er betaling for bruk og bidrar samtidig økonomisk til at nye verk kan bli skapt og utgitt.

Dette kan du kopiere

Gjennom Kopinoravtalen kan studenter og ansatte ta fotokopier, utskrifter og digitale kopier. Det er ikke nødvendig å oppspore rettighetshaverne og innhente hver enkelts tillatelse.

Avtalen gir rett til kopiering fra alt utgitt materiale – norsk og utenlandsk – slik som bøker, tidsskrifter, blader, aviser m.m. samt innhold fra Internett. Avtalen omfatter ikke kopiering av lyd og levende bilder, datamaskinprogrammer og -spill, eller originaleksemplar av billedkunst og fotografi o.l.

Det kan kopieres innenfor disse rammene:

 • Fra bøker
  • Til studenter: Inntil 15 % av sidetallet per emne per semester (utenom kompendier: likevel et helt kapittel eller lignende avsnitt, en hel novelle eller en hel scene fra et skuespill).
  • Til ansatte mv.:  Inntil 15 % av sidetallet, likevel et helt kapittel eller lignende avsnitt, en hel novelle eller en hel scene fra et skuespill.
 • Fra vitenskapelige tidsskrifter (fra et enkelt nummer):
  • Til studenter: inntil én artikkel per emne per semester.
  • Til ansatte mv.: inntil én artikkel.
 • Fra aviser, allmenne tidsskrifter osv. kan det kopieres uten omfangsbegrensninger – dette gjelder også for materiale lagt ut på åpne internettsider.
 • Fra noter (enkeltnoter og samlinger av enkeltnoter): Inntil 15%, men maksimum 10 sider fra hver enkelt publikasjon, dog inntil en hel sats e.l. for teoriundervisning.

Kopieringsavtalen gjelder for intern bruk, og digitale kopier kan ikke gjøres tilgjengelig på åpne internettsider. Kopiering skal ikke erstatte kjøp av publikasjoner som det ellers ville være naturlig å anskaffe. Avtalte lisensvilkår knyttet til digitale produkter må respekteres.

Oppgi kilde

Husk at navn på opphavsmann, samt verkets og publikasjonens tittel, skal oppgis.

Kompendier

Gjennom tjenesten Bolk tilbyr Kopinor en komplett løsning for fremstilling av kompendier, fra bestilling til digital levering av innhold.

Bolk-logo
Nytt i avtalen er at kompendier med minst to bokutdrag skal registreres for klarering i Bolk, mens institusjonen selv velger om løsningen også skal tas i bruk for levering av innhold og ferdige kompendier.

Man kan velge at bare deler av institusjonen skal bruke Bolk for levering av innhold og ferdige kompendier. De øvrige delene vil da bare bruke Bolk til klarering.

Klarering i Bolk

Ethvert kompendium som er sammensatt av minst to bokutdrag skal registreres for klarering i Bolk. Dette gjelder selv om de enkelte utdragene distribueres digitalt hver for seg og på ulikt tidspunkt. Også annet kursmateriale, som vitenskapelige artikler, kan klareres og inkluderes i kompendiene.

Gjennom Bolk kan man også enkelt bestille utdrag utover begrensningsreglene i kopieringsavtalen. Mange rettighetshavere har allerede avgitt forhåndsfullmakter gjennom løsningen, i andre tilfeller sendes det en forespørsel til rettighetshaver.

Avtalen

Avtalen med Kopinor er forhandlet frem av Universitets- og høgskolerådet på vegne av universitetene og høgskolene. Avtalen gjelder ut studieåret 2015/16.

Information in English  
Universities and colleges
gb
us