Universiteter og høgskoler

Universitet
© Trond Smith-Meyer

Gjennom Kopinoravtalen kan studenter og ansatte ta fotokopier, utskrifter og digitale kopier. Det er ikke nødvendig å oppspore rettighetshaverne og innhente hver enkelts tillatelse.

Dette betyr at du kan

 • lage papirkopier fra bøker, aviser, tidsskrifter o.l.
 • skanne inn og lagre trykt materiale
 • kopiere og lagre digitalt materiale på læringsplattformen, på enkeltstående PC-er, minnepinner e.l.
 • lagre og bruke digitalt materiale på skjerm og elektroniske tavler
 • sende materiale på e-post til studenter og kolleger ved lærestedet
 • ta utskrift av digitalt materiale

Ny avtale gjelder fra 1. oktober 2014. Disse sidene er ennå ikke oppdatert med opplysninger om den nye avtalen.

Dette kan du kopiere

Avtalen gir rett til kopiering fra alt utgitt materiale – norsk og utenlandsk – slik som bøker, tidsskrifter, blader, aviser m.m. samt innhold fra Internett. Avtalen omfatter ikke kopiering av lyd og levende bilder, datamaskinprogrammer og -spill, eller originaleksemplar av billedkunst og fotografi o.l.

Det kan til en enkelt ansatt, student osv. kopieres:

 • Fra bøker: Inntil 15 % av sidetallet, men likevel en hel novelle eller et helt kapittel eller lignende avsnitt. Fra bøker som ikke lenger er å få i handelen eller direkte fra utgiver innen rimelig tid, kan det kopieres inntil 30 %.
 • Fra vitenskapelige tidsskrifter: Inntil to artikler per år fra samme nummer, dog ikke mer enn 25 % av sidetallet.
 • Fra aviser, ukeblader, tidsskrifter osv. kan det kopieres uten omfangsbegrensninger – dette gjelder også for materiale lagt ut på åpne internettsider.
 • Fra noter(enkeltnoter og samlinger av enkeltnoter): Inntil 15%, men maksimum 10 sider fra hver enkelt publikasjon, dog inntil en hel sats e.l. for teoriundervisning.
  • Det er ikke tillatt å kopiere noter til bruk ved offentlig fremføring med mindre det skjer som ledd i undervisning og under forutsetning av at institusjonen er arrangør.

Kopieringsavtalen gjelder for intern bruk, og digitale kopier kan ikke gjøres tilgjengelig på åpne internettsider. Kopiering skal ikke erstatte kjøp av publikasjoner som det ellers ville være naturlig å anskaffe. Avtalte lisensvilkår knyttet til digitale produkter må respekteres.

Kompendier

Adgangen til digital kopiering gjelder ikke forhåndsdefinert kursmateriale som pensum, anbefalt lærestoff mv. og samlinger av slikt materiale. Gjeldende kopieringsavtale åpner derfor bare for å fremstille kompendier på papir.

Bolk-logo
Kopinor har nå utviklet Bolk, en ny, nettbasert tjeneste som leverer digitale kompendier. Vi kan dermed levere en tidsmessig og fleksibel kompendieløsning til universitets- og høgskolesektoren. Målet er at Bolk blir et attraktivt verktøy både for studenter og ansatte.

Oppgi kilde

Husk at navn på opphavsmann, samt verkets og publikasjonens tittel, skal oppgis på kopien eller opplyses under visning av transparenter, dias o.l.

Klarering for utvidet kopiering

Undervisningsinstitusjonen kan ha behov for å fremstille eksemplar av beskyttet materiale utover det som er tillatt etter denne avtalen, f.eks. større deler av bøker. I slike tilfeller kan Kopinors klareringstjeneste hjelpe med å skaffe tillatelse eller bistå ved inngåelse av direkte avtale med rettighetshavere.

Enklere tilgang til forskningsartikler

Universitets- og høyskolebibliotekene har nå tilbud om egen avtale som gir rett til å skanne inn å sende artikler på e-post.

Avtalen løper til september 2014

Avtalen med Kopinor er forhandlet frem av Universitets- og høgskolerådet på vegne av universitetene og høgskolene. En egen protokoll regulerer adgangen til digital kopiering.

Information in English    
Universities and colleges
gb
us