Barnehager

Med Kopinoravtalen kan barnehagene ta kopier og utskrifter av beskyttet materiale. Det er ikke nødvendig å oppspore rettighetshaverne og innhente hver enkelts tillatelse.

Alle kommunale barnehager, og en rekke private, er omfattet av avtale med Kopinor.

Avtalen gir anledning til å

 • fotokopiere fra bøker
  Barnehagefolder
  , aviser, tidsskrifter og annet trykt materiale
 • skanne inn trykt materiale
 • lagre digitalt materiale for eksempel hentet fra Internett
 • ta utskrift av digitalt materiale
 • tilgjengeliggjøre materiale i den enkelte kommunes eller barnehages interne lukkede nettverk
 • sende e-post med materiale til ansatte, barn, foresatte o.l.

Dette kan du kopiere

Avtalen gir rett til kopiering fra alt utgitt materiale – norsk og utenlandsk. Avtalen omfatter ikke kopiering av lyd og levende bilder, datamaskinprogrammer og -spill, eller originaleksemplar av billedkunst og fotografi o.l.

Når det gjelder dagspresse, er fotokopiering, utskrift og kopiering for bruk med videoprojektor o.l. tillatt, men ikke annen digital kopiering.

Til en enkelt ansatt osv. kan det kopieres:

 • Fra bøker: Inntil 15 % av sidetallet, men likevel en hel novelle eller et helt kapittel eller lignende avsnitt.
 • Fra vitenskapelige tidsskrifter: Inntil to artikler fra samme nummer, men ikke mer enn 25 % av sidetallet.
 • Fra aviser, ukeblader, tidsskrifter osv., samt for materiale som lovlig er lagt ut på åpne internettsider kan det kopieres uten omfangsbegrensninger.

Kopieringsavtalen gjelder for barnehagens interne bruk, og digitale kopier kan ikke gjøres tilgjengelig på åpne internettsider. Avtalen gir som hovedregel ikke rett til kopiering som har preg av å være en forlagsmessig fremstilling. Kopiering skal ikke erstatte, men være et supplement til anskaffelse av utgitt materiale. Avtalte lisensvilkår knyttet til digitale produkter må respekteres.

Det er ikke tillatt å kopiere fra engangsmateriale, f.eks. arbeidshefter beregnet på utfylling. For mer detaljerte bestemmelser henviser vi til avtalen, som kan hentes nedenfor.

Ideelle rettigheter

Husk å navngi opphavspersonen(e) og angi hvor stoffet er hentet fra. Materialet kan ikke i medhold av denne avtalen endres eller bearbeides, og kan ikke benyttes på en krenkende måte.

Avtalen

 • For kommunale barnehager er mønsteravtalen fremforhandlet av KS og Kopinor og inngås av den enkelte kommune eller fylkeskommune. Avtaleperioden er 2015–2017.
 • For private barnehager inngås avtalen for ett år av gangen. Hvis ikke avtalen sies opp innen tre måneder før kalenderårets slutt gjelder avtalen for ett nytt år av gangen, med samme oppsigelsesfrist. Barnehager som har inngått avtale før 2013 har inngått en avtale som ikke gir adgang til digital kopiering. Har dere behov for slik adgang ber vi dere ta kontakt med Kopinor.