Kor, korps og orkester

Musikkinstrument
Kor, korps og orkestere kan inngå en avtale som møter ensemblenes behov for notekopiering. | © iStockphoto

Kopinor har utviklet en egen avtale spesielt beregnet på kor, korps, orkestre og ensembler. Avtalen gir lovlig adgang til å kopiere noter og annet opphavsrettslig beskyttet materiale innenfor nærmere angitte rammer.

Etter avtalen kan kopieringen utføres av note-/materialforvaltere, dirigenter eller andre med særlig tilknytning til korps eller forbund. Kopiering skal kun skje til bruk innenfor virksomheten. Det kan også kopieres for deltakere i undervisning og opplæring som arrangeres av korpset eller forbundet, herunder solist- og/eller gruppeundervisning.

  • Medlemskorps i Norges Musikkorps Forbund er allerede dekket av avtalen forbundet har inngått. Se detaljer her.

Dette kan du kopiere

Avtalen gir rett til å kopiere fra publikasjoner som: bøker, tidsskrifter, aviser, brosjyrer og andre gratispublikasjoner, enkeltnoter og notesamlinger. Kopiering skal ikke erstatte kjøp av materiale som det ellers ville være naturlig å anskaffe.

Noter, instrumentalensembler (korps, orkester):

  • Det kan fremstilles arbeidskopier fra ensemblets egne originalnoter. Det kan ikke fremstilles flere arbeidskopier av en enkeltstemme enn det antall som finnes i ensemblets originale notesett. Det kan videre fremstilles en arbeidskopi av partitur til dirigent for intern bruk i ensemblets virksomhet.
  • Videre kan det fremstilles enkelte eksemplar av supplementsnoter til notesett. Med supplementsnoter menes enkeltstemmer utover det antall som inngår i notesettet, og som er nødvendige for korpsets besetning.
  • Arbeidskopier av partitur kan utleveres dommere i forbindelse med konkurranser. Disse notene skal destrueres når konkurransen er avsluttet.
  • Fra notesamlinger og fra enkeltnoter som ikke er arrangert for musikkensembler, kan det kopieres inntil 15 % av sidetallet, men maksimum 10 sider av en enkelt publikasjon.

Noter, vokalensembler (kor):

  • Det kan fremstilles arbeidskopier fra korets egne originalnoter. Det kan ikke fremstilles flere arbeidskopier av det antallet originaler ensemblet har ervervet (eller bestilt).
  • Fra notesamlinger og fra enkeltnoter som ikke er arrangert for musikkensembler, kan det kopieres inntil 15 % av sidetallet, men maksimum 10 sider av en enkelt publikasjon.

Annet materiale

  • Fra bøker (herunder sangbok) kan det kopieres inntil 15 %, men maksimum 25 sider.
  • Fra periodiske publikasjoner som aviser, ukeblader og tidsskrifter, samt brosjyrer og publikasjoner for gratis distribusjon kan det kopieres ubegrenset. Fra vitenskapelige tidsskrifter kan det imidlertid bare kopieres inntil to artikler per år fra samme tidsskrift til én enkelt person.

Oppgi kilde

Opphavsmannen skal navngis på kopiene, og verkets tittel og kilde skal angis.